Orana

Orana behandlingshem har arbetat i 30 år med utredning och behandling av ungdomar med svår psykiatrisk problematik.

På Orana arbetar personal med hög kompetens och med lång erfarenhet av komplicerad psykisk problematik såsom svåra ångeststörningar, sexuella övergrepp, självskadebeteende, suicidförsök samt neuropsykiatriska funktionshinder.

Orana har idag två behandlingshem med totalt 22 behandlingsplatser samt sex utslussplatser för flickor i ålder 15-25 år. Vid misstänkt neuropsykiatrisk problematik utför vi på uppdrag av placerande myndighet en fullständig neuropsykiatrisk utredning.

Här hittar du de enheter Orana ansvarar för...
 

Allmän information om vårt arbete

Inskrivningsförfarande
Utsluss och eftervård
Utvärdering och uppföljning
Organisation och personal
Handledning
Kvalitets- och miljöarbete
En beskrivning av vägen genom Orana

 

Inskrivningsförfarande
Placerare tar kontakt med oss och beskriver klientens problematik muntligt. En gemensam bedömning görs om klienten kan vara aktuell, därefter fylls en skriftlig ansökan i. Bedöms klienten vara aktuell för Orana så bokas ett möte med klienten, samt eventuellt hennes anhöriga och nuvarande vårdgivare.

Om vi bedömer att vi kan ta emot klienten får hon komma på besök och därefter bestämma sig för om hon vill komma till Orana. På så sätt startas tidigt en motivationsprocess hos klienten. Oftast är det den terapeut klienten sen får när hon kommer till Orana som gör bedömningssamtalet vilket gör att behandlingsprocessen redan startat innan klienten skrivs in.

Utsluss och eftervård
Utsluss- och eftervårdsperioden är en mycket viktig del i behandlingen. Den forskning som gjorts vad gäller heldygnsbehandling visar en tydlig trend att utan eftervård och utsluss i behandlingsprogrammet är det många personer som återfaller i psykiska symtom och självdestruktivitet. Steget blir för stort och man har inte fått möjlighet att träna färdigheter i en vardaglig, mer kravfylld miljö. Det är även av största vikt att familj och nätverk deltar i behandlingen så att klienten får ett så bra bemötande som möjligt och ev. fortsatt behandling när hon flyttar hem.

Klienterna bor i våra utslusslägenheter med 1-2 rum och kök som alla ligger i Kristianstad. Målet med verksamhetsdelen är att uppnå samt befästa högsta funktionsnivå för den placerade klienten utifrån hennes individuella resurser. Vi lägger stor vikt vid dagligt arbete med invidanpassad ADL (alldaglig träning). Vi har även gemensamma aktiviteter varje vecka med matlagning, bio, kultur, träning och utflykter.

I utslussverksamheten arbetar för närvarande en heltidsanställd behandlingspedagog. Antalet personal är behovsanpassat och utökas efter hur många klienter som bor i lägenheterna och vilka behov dessa klienter för tillfället har.

Under utsluss och eftervårdstiden träffar flickan sina terapeuter som tidigare, en gång i veckan. Behandlingen blir oftast än mer intensiv under utslussperioden då klienten nu ska prova att bo i eget boende och då möter högre krav och inledningsvis oftast upplever det som svårt att flytta från behandlingshemmet. Klientens problematik blir nu ännu mer tydlig och hon behöver omfattande stöd i hur hon ska hantera de problem som hon möter dagligen. Terapin fokuserar mycket på färdighetsträning, t.ex. att utrycka vad man tycker och tänker, träffa nya människor, utöka sitt sociala kontaktnät, klara sig själv, fatta egna beslut, hantera ångest som kan uppstå nattettid när hon är ensam, erhålla fungerande relationer med familj och nätverk etc. Terapeuterna arbetar precis som i den övriga verksamheten tätt tillsammans med behandlingspedagogerna som får daglig och behovsanpassad handledning.

Vi har försökt att på bästa möjliga sätt bygga upp en fungerande utsluss och eftervård efter ovanstående mål och riktlinjer och efter de erfarenheter vi genom åren gjort av vad som behövs för att behandlingen ska vara framgångsrik. Behandlingstiden kan bli lång men våra utvärderingar visar att de klienter som går igenom hela programmet, dvs. inskrivning – utsluss – eftervård har de bästa resultaten och att de i de flesta fall är bestående över tid.

Utvärdering och uppföljning
Orana har en fastställd mötesverksamhet för att säkra informationsflödet med syfte att nödvändig och riktig information vidarebefordras till rätt personer, i rätt tid och vid rätt tillfälle. Vår dokumenterade mötesverksamhet styr all planerad information som sprids i vår organisation. Informationssystemet inom Orana kan delas upp i två olika delar. Kortsiktig (daglig och/eller veckovis) information som har till syfte att planera arbetet och långsiktig information som har till syfte att ge mer övergripande information som är nödvändig i verksamheten. Alla möten har en fastlagd agenda och dokumenteras med mötesprotokoll, så att även de som inte närvarat vid ett möte kan ta del av informationen.

Årligen genomför vi klient-, kund- och personalundersökningar. Personalen har årligen återkommande medarbetar- och lönesamtal.

Organisation och personal
Antal anställda: 20
varav chefer: 3
Kollektivavtal: Ja

Handledning
Behandlingshandledning 3,5 timme per vecka
Terapeuthandledning 2 timmar varannan vecka
Processhandledning av leg psykolog 2 timmar var sjätte vecka.

Kvalitets- och miljöarbete
2010 genomfördes den första externa revisionen som ledde till att Oranas ledningssystem blev certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008. Årligen har uppföljningsrevisioner gjorts av Intertek med samma goda resultat. Recertifiering genomfördes 2013. Ledningssystemet är väl förankrat i verksamheten.

På underentreprenörerna ställs samma krav som på övrig personal. Dessa ska arbeta efter samma rutiner och mål som övrig personal. De ska ta del av vårt kvalitetsledningssystem och dessa följa densamma. Konsulterna genomgår samma introduktionsprogram som övrig personal vad gäller sekretess, dokumentationsskyldighet, brandsäkerhet, anmälan om missförhållande, köksrutiner, medicinhantering etc.

En beskrivning av vägen genom Orana

 • Ansökan från Kommun och/eller Landsting
 • Telefonkontakt och information
 • Skriftlig ansökan
 • Första bedömningssamtal med ungdom
 • Andra träff, studiebesök med ungdom
 • Besked om placering
 • Upprättande av avtal
 • Alla nödvändiga dokument skickade till Orana innan inskrivning

Inskrivning upp till tre veckor

 • Bedömningssamtal med terapeuter
 • Självskattningsformulär för psykiatrisk problematik
 • Bekanta sig med Orana, dess rutiner, personal och andra flickor
 • Orana upprättar Genomförandeplan inom tre veckor

Bedömning av problematik och dess funktion
sker under de första tre månaderna

 • Individuella terapisamtal 1 ggr/vecka
 • Påbörjan av problemanalys
 • Medicinsk bedömning av specialistläkare och sjuksköterska
 • Klientintervju
 • Föräldraintervju
 • Beteendeobservationer
 • ADL-bedömning
 • Kartläggning av skola/utbildningsbehov

Problemanalys och funktionsbeskrivning
Sammanställning av klientens olika svårigheter och deras funktion ger underlag för behandlingen och/eller åtgärder/rekommendationer, till exempel om en neuropsykiatrisk utredning är motiverad. Återrapportering till uppdragsgivare sker varannan månad.

Behandlingsrekommendation
Sammanfattning och specificering av de olika insatser som klienten bedöms behöva. Detta kan innebära fortsatt placering på Orana, fortsatta insatser vid annan institution, stöd i hemmet eller andra insatser.

Behandlingssteg 1
Behandlingen är tänkt att vara mellan 6 - 18 månader och innehåller tre huvudområden:

 • Funktion
 • Behandling av psykiatrisk problematik
 • Skola/praktik
 • Klientintervju

Insatser och behandling vid Orana

Funktion Psykiatrisk problematik Skolgång och praktik
Pågår hela placeringen
och under utslussnings/eftervårdsfas
Påbörjas efter att beteendeanalys/funktionsbeskrivning är färdig och pågår hela placeringen. Anpassas till klientens behov och övriga insatser. Beroende på upplägg, så varierar tiden innan klienten påbörjar sina studier eller yrkespraktik.
Att finna och självständigt kunna vidmakthålla rutiner för en fungerande vardag. Inkluderar att finna en fungerande dygnsrytm,
personlig hygien, kost och motion.
Individuell psykoterapi och färdighetsträning i grupp.  Grundskola:
Kommunala skolor.
Finna rutiner för
skola/praktik/arbete.
Farmakologisk behandling. Gymnasium:
Kommunala skolor eller KomVux.
Finna sätt och förhållningssätt
som möjliggör ett fungerande socialt umgänge.
Familje- och nätverkssamtal. Gymnasium:
Kommunala skolor eller KomVux.
Att aktivt kunna ta del av samhällsservice och hantera kontakter med olika myndigheter.    
 

Funktion Psykiatrisk problematik Skolgång/Praktik
Utflytt från behandlingshemmet och träning i att hitta högsta funktionsnivå i en annan form av boende. Träning i ADL-färdigheter.  Som tidigare samtal med terapeut en gång per vecka med fokus
på färdighetsträning och ökad självständighet. Samtal med familj och nätverk.
Planering och stöd sker efter klientens behov och i överenskommelse med uppdragsgivaren. 

Avslutning

Ärendet avslutas i samråd med uppdragsgivaren.
Slutrapport till uppdragsgivaren.

Kontakta oss:

Orana
Telefon: 044-32 50 83
Fax: 044-32 50 84

Annika Härd
Verksamhetschef
076-623 00 59
annika.hard@humana.se

Placeringsförfrågan:
0771-11 33 11

Orana Christianstad
Östra Storgatan 33
291 31 Kristianstad

Björn Söderqvist
Föreståndare
076-623 00 54
bjorn.soderqvist@humana.se

Orana Äsphult
Oravägen 197
298 94 Linderöd

Pernilla Ågren
tf Föreståndare
076-623 00 53
pernilla.agren@humana.se