Baggium

Med HVB-verksamhet i västra, södra och norra Sverige, har Baggium en vårdfläta med transit- och PUT-boenden, HVB-hem, konsulentstödda familjehem, öppenvård och eftervård av högsta kvalitet för att ge utsatta barn likartade förutsättningar som barn under mer gynnsamma förhållanden har.

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med mottagande samt vård och behandling av ensamkommande barn och unga. Med mer rutin och kunskap har våra behandlingsalternativ utökats. Vår specialitet är migration och trauma. Vi tar emot flickor och pojkar i ålder 12-21 år.

Verksamhetens bredd gör att vi kan vara flexibla i varje enskild placering för att erbjuda bästa vård och behandling. Våra många olika boenden möjliggör individuella lösningar som möter de ungas behov.

Baggiums egen psykologenhet bistår med tjänster vid psykisk ohälsa samt förebygger psykisk ohälsa hos våra placerade barn och ungdomar.

Vi har hela landet som upptagningsområde och tar emot placeringar enligt SoL och LVU.

Här hittar du de HVB-enheter Baggium ansvarar för...
Här hittar du de öppenvårdsenheter Baggium ansvarar för...

Behandlingsinnehåll

Alla placerade ungdomar kan initialt få en psykologbedömning som görs i enlighet med BBIC. Behandlingen vilar på en psykodynamisk grund där vi arbetar utifrån objektrelationsteorin samt anknytningsteorin. Genom att bli medveten om sin egen historia och få möjligheter att känslomässigt komma i kontakt med den går det att göra sig av med gamla invanda mönster och reaktionssätt.

Våra metoder utgår ofta från kognitiv beteendeterapi. Vi använder oss av tekniker som går ut på att kartlägga och förändra de tankemönster som har koppling till utåt- eller inåtvänd aggressivitet. Baggium tillhandahåller multimodala interventioner som motverkar flertalet faktorer som bidrar till riskbeteende - träning i sociala färdigheter, impulskontroll, hjälp till bostad och arbete.

Målet är att den unga ska bli en självständig person där stöd och insatser kontinuerligt utvärderas och anpassas för att nå planerade mål.

Det genomförs i nära samarbete med socialtjänst, familj och övrigt nätverk.

Kontakta oss:Baggium Vård & Behandling AB
Box 156
431 22 Mölndal

Besök: Vädursgatan 5, Göteborg

Placeringsförfrågan:
0771-11 33 11

 

Linda Suslin Spiess
Regionchef Väst
076 787 26 00
linda.suslin@humana.se

 

Dzenana Voloder
Regionchef Syd
072-709 95 00
dzenana.voloder@humana.se

 

Stefan Paparo
Ledningssamordnare
070-896 90 88
stefan.paparo@humana.se