Davidsbogård

Vår verksamhet har 23 platser och är belägen på tre mindre geografiskt separerade enheter i Norberg i Västmanland.

  • - Kaptenen HVB som har sju behandlingsplatser för pojkar 10-14 år. 
  • - Stinsen HVB som har sex akutplatser för pojkar 13-19 år. 
  • - Löjtnanten HVB som har 10 behandlingsplatser samt två utslussplatser för pojkar mellan 12-20 år i anslutning till verksamhetens lokaler. 

Här hittar du de enheter Davidsbogård ansvarar för...

Behandlingsinriktning

Grunden i vår vård utgår ifrån att alltid arbeta utifrån evidensbaserad vård. I klientarbetet används Kognitivbeteendeterapeutiska (KBT) metoder och verktyg. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och i enlighet med mål och intentioner i socialtjänstlagen. Mål och delmål utformas i en individuell behandlingsplan/genomförandeplan vid varje placering. Genomförandeplanen utgår från socialtjänstens vårdplan.

Behandlingen är fasindelad och målstyrd med operant inlärningspsykologin som grund. Samtlig personal är införstådda i de placerades individuella målsättningar och metod för att nå dessa.

Metoderna återfinns inom den kognitiva beteendeterapeutiska verktygslådan så som teckenekonomi, beteendekontrakt, modellinlärning, positiv förstärkning, shaping av målbeteenden såsom effektivare färdigheter inom känsloreglering, socialt etc. För att säkerställa att vården bedrivs utifrån antagen teoribildning handleds personal och ledning av en leg psykolog, leg psykoterapeut (KBT). Behandlingsprogram som används är ART, Återfallsprevention, individuell KBT eller DBT.

Kontakta oss:

Davidsbogård AB
Box 88
738 22 Norberg

Placeringsförfrågan:
0771-11 33 11

Lise-Lotte Gunnarsdotter
Föreståndare
076-525 28 30
lise-lotte.gunnarsdotter@humana.se

Kaptenen: 0223-218 00
Löjtnanten: 0223-201 97
Stinsen: 0223-217 00