Tiangruppen

Med säte i Uppsala län, har vi på Tiangruppen små familjära behandlingsenheter med fokus på varje individs specifika behov. Vi är HBTQ-certifierade och arbetar ur ett normkritiskt perspektiv.

Vi har behandlingspersonal med hög kompetens och anställda psykologer, psykoterapeuter och terapeuter som möjliggör högkvalitativ vård och behandling, i huvudsak utifrån inlärningspsykologiska principer och kognitiva beteendeterapeutiska metoder.

Tiangruppen har sex enheter med olika inriktningar och tar emot placeringar, enligt SoL och LVU, från hela landet.

  • HVB Eleonoragården: flickor oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar, med självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik, i åldern 14-20 år. 7 platser varav en utsluss.

  • HVB Mathildagården: flickor oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar, med självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik, i åldern 14-18 år. 6 platser.

  • HVB Dalilagården: flickor oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar, med självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik, i åldern 15-19 år. 6 platser.

  • HVB Bellagården: flickor oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar, med självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik, i åldern 15-19 år. 6 platser.

  • HVB Vattmyren: pojkar oavsett könsidentitet eller könsuttryck, 15-20 år, med sexuellt utagerande beteende, två enheter med 6 respektive 7 platser.

  • HVB Tiangården: pojkar 15-20 år med psykosocial problematik, 7 platser.

  • Stödboende Uppsala: ungdomar, 16-20 år, i behov av boende med stöd och färdighetsträning, 15 lägenheter utspridda i Uppsala.

  • Stödboende Märsta: ungdomar, 16-20 år, i behov av boende med stöd och färdighetsträning, 7 lägenheter i samma fastighet.

 

Behandlingsinnehåll

Vi har ett salutogent förhållningssätt och arbetar uteslutande med evidensbaserade metoder, framförallt utifrån inlärningspsykologi och KBT-metoder, ofta med ett multisystemiskt upplägg. Vi ser familjens delaktighet som en resurs i behandlingen och erbjuder färdighetsträning och psykoedukativ utbildning för den placerades familjemedlemmar.

I behandlingen av placerade unga utgår den enskilda psykoterapin samt familjearbetet också från kognitiv beteendeterapi (KBT). På samtliga enheter kommer en stor del av behandlingsmetodiken även från Dialektisk Beteendeterapi, ett evidensbaserat behandlingsprogram med tydliga rötter i inlärningspsykologin. I arbetet med sexuellt utagerande pojkar arbetar vi i terapin med fokus kring den senaste forskningen om behandling av unga som agerar ut sexuellt (Good Lifes Model). Individualterapin kompletterar färdighetsträningen som de unga får i vardagen på behandlingsenheterna. Alkohol- och drogterapi, traumaterapi, behandling för spelmissbruk, data-/internet- samt dataspelsmissbruk är exempel på specifik problematik som erbjuds samtliga placerade ungdomar om behov finns.

Tiangruppen kan tillhandahålla strukturerade psykiatriska bedömningar och neuropsykiatriska utredningar, behovs- och riskbedömningar (Erasor) och andra utredningar (t.ex. WISC/WAIS).

Vi arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv som tillerkänner varje individs lika värde oavsett kön, könsidentitet eller bakgrund. Samtliga medarbetare har kunskap och insikt i HBTQ-frågor och de sju diskrimineringsgrunderna vilket återspeglas i vårt bemötande och i den fysiska miljön.

HBTQ-certifierad

Ledorden för RFSLs certifiering är hållbarhet och långsiktighet. Genom att hbtq-certifiera en verksamhet ges verktyg för att arbeta systematiskt med rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter.
/Global/IoF/Certifieringar/HBTQ.PNG

Kontakta oss:

Tiangruppen
Götgatan 1
753 15 Uppsala
Telefon: 018-71 19 90
Fax: 018-71 19 91

Jour måndag-fredag kl. 17-08 samt helger.
Vid akuta situationer under jourtid ring:
0730-30 90 90

Placeringsförfrågan:
0771-11 33 11

Therese Holtz
Verksamhetschef
070-612 19 90
therese.holtz@humana.se

Bo Buhrman
Behandlingschef
070-772 19 90
bo.buhrman@humana.se

Fatima Alassaad
Områdeschef
070-270 42 64
fatima.alassaad@humana.se

Christina Rönnefall
Verksamhetskoordinator
070-544 81 33
christina.ronnefall@humana.se

Mi Wallin
Ekonomiansvarig
076-811 19 90
mi.wallin@humana.se