TFCO - Treatment Foster Care Oregon

TFCO är ett manualbaserat beteendeträningsprogram som vänder sig till familjer med omfattande problem, där situationen är så pass allvarlig att en placering på SIS institution eller HVB är alternativet. TFCO kan också vara eftervård till placering på SIS eller HVB hem.

De familjehem som anlitas inom TFCO byter i februari 2017 namn från Träningsfamilj till Behandlingsfamilj.

Målet med TFCO är att ungdomen ska kunna återförenas med sin familj. Under en behandlingstid på 8-10 månader tränar ungdomen på positiva samspel och beteenden i ett specialutbildat hem, en behandlingsfamilj. Parallellt med att ungdomen tränar nya beteenden i en behandlingsfamilj samt med en ungdomsterapeut och färdighetstränare, tränas föräldrar på att kunna stötta sin ungdom i dessa nya beteende, t.ex. vad gäller konflikthantering och kommunikation, med hjälp av en familjeterapeut.

Familjens nya färdigheter tränas med hjälp av teamet under programmets gång genom väl planerade och utvärderade hemmaträningar. För att koordinera behandlingsupplägg och interventioner har teamet och behandlingsfamiljen en samordnare till hjälp. Samordnaren har ansvaret att individualisera ungdomen och föräldrarnas TFCO-program, så att det anpassas efter familjens behov. TFCO har sin teoretiska bas i social inlärningsteori.

TFCO utvecklades vid Oregon Social Learning Center, USA, 1983 som ett alternativ till placering på institution/ grupphem/ skolhem för unga lagöverträdare som dömts för vård. Programmet har sina grunder i PMTO, där man ibland såg att det behövdes en specialutbildad "behandlingsfamilj" under en kort period, när situationen på hemmaplan blev ohållbar.

TFCO är baserat på flera forskningsstudier som letat efter det som förebygger beteendeproblem och antisocialt beteende och är ett resultat av många års forskning på familjer i USA om hur barn hamnar och inte hamnar snett. År 2000 togs TFCO till Sverige av professor Kjell Hansson i samarbete med Familjeforum AB (nuvarande Humana/INOM). TFCO i Sverige startades som ett forskningsprojekt där ungdomarna lottades in i programmet. Studien publicerades 2009 och visade bla att 72 % av TFCO och 34 % av TAU (kontrollgruppen) hade reducerat samtliga problemsymtom, åtminstone 30 %.

TFCO är ett skyddat varumärke och det finns en certifieringsorganisation kopplad till TFCO för att tillförsäkra att alla enheter som brukar metoden tillämpar metoden enligt fastställd praxis.

OSLC (Oregon Social Learning Center) äger rättigheterna till begreppet TFCO. INOM/Humana har ett partnership med OSLC vilket innebär att INOM/Humana har ansvaret för implementering- och metodstöd i Norden.

MTFC blir TFCO!

Vill du veta mer om TFCO?

Metodgarant: Cissi Green

Övriga kontaktpersoner

Region Väst: Karin Törnkvist
Region Öst: Kristina Granlund
Region Mitt: Catharina Berg
Region Syd: Jennie Höglund
Region Norr: Carina Söderström
Region Sthlm: Matilda Gaudras
Region Gbg: Caroline Antehag