Kvalitet

Humanas målsättning är att vara det självklara valet för kunder och beställare med höga kvalitetskrav. För att kunna leva upp till både deras och våra egna högt ställda förväntningar arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med kvalitetsarbete.

Två personer på ett av våra äldreboenden

Allt vårt arbete ska vila på vår vision - alla har rätt till ett bra liv. Det innebär att vi ständigt måste arbeta med att utveckla och följa upp våra verksamheter.

Vision
Alla har rätt till ett bra liv.

Målsättning
Det självklara valet för omsorgstjänster för kunder och beställare med höga kvalitetskrav.

Värderingar
Engagemang, Glädje, Ansvar.

Vad är god kvalitet?

Det finns många olika uppfattningar om vad kvalitet är. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, innebär kvalitet att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Det innebär att om man uppfyller alla krav som gäller så bedriver man verksamhet med kvalitet.

I Norge gäller Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting, FOR-2003-06-27-792, samt veileder till forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.

Våra verksamheter använder ledningssystemet som stöd för att uppnå kvalitet, dvs att rätt sak görs på rätt sätt vid rätt tid. Men Humana vill mer, vi vill uppnå något extra utöver de lagkrav som gäller. För oss är det centralt att det är individens behov som styr verksamheten.

För oss på Humana innebär kvalitet att:

  • Vi lyssnar på och arbetar tillsammans med våra kunder för att tillgodose deras behov på bästa sätt
  • Våra medarbetare ges förutsättningar att göra ett bra arbete genom en bra arbetsmiljö och kontinuerlig kompetensutveckling
  • Humanas värdegrund är basen och våra värderingar - engagemang, glädje och ansvar - genomsyrar allt vi gör
  • Vi strävar efter att alltid arbeta evidensbaserat, dvs arbeta med bästa tillgängliga kunskap

Kvalitetsorganisation

Humanas kvalitetsorganisation är byggd utifrån verksamheternas behov och därför finns det personer som arbetar med kvalitet både lokalt och centralt. Varje affärsområde har en kvalitetsorganisation med fokus att arbeta med kvalitetsledningssystemet, stötta verksamheterna, att driva utveckling, arbeta med regelbunden kvalitetsuppföljning, planera egenkontroller, bistå vid eventuella Lex Sarah utredningar samt mycket mer. En viktig uppgift är regelbunden kontakt och samverkan med kvalitetsråden på alla enheter.

Uppföljning en förutsättning för förbättring

Vi följer upp vårt arbete på flera olika sätt. Vi genomför kund- och beställarundersökningar, medarbetarundersökningar, egenkontroller samt anmälda och oanmälda interna inspektioner.

Vi har rutiner för att ta emot och behandla förslag och klagomål från kunder, anhöriga, beställare och medarbetare för att kunna förbättra vår verksamhet. Vi granskas också regelbundet av beställande kommuner, externa undersökningsföretag och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som även beviljar tillstånden för våra verksamheter.

Men oavsett nyckeltal och mätningar så är alltid det viktigaste kvittot på att vi levererar hög kvalitet när våra kunder och beställare är så nöjda att de rekommenderar andra att välja Humana.

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik innebär enligt Socialstyrelsen en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser.

  • den bästa tillgängliga kunskapen
  • den professionelles expertis
  • den berörda personens situation erfarenhet och önskemål

Hur informationen från de olika kunskapskällorna vägs samman bestäms av det nationella och lokala sammanhanget, till exempel vilken tillgång som finns vad gäller lagstiftning på området, riktlinjer och sammanställning av lokal kunskap.

Öppen redovisning

Vi arbetar med öppenhet och deltar i flera nationella utvärderingar. Under våra affärsområdes sidor om kvalitet här på webbplatsen kan du se resultat av nationella brukarenkäter och kvalitetsregister.

Kontakta oss
Sök jobb här

Kontakt

Eva Nilsson BågenholmEva Nilsson Bågenholm
Kvalitetsdirektör
070-000 18 55
Skicka e-post