Tillgänglighetsbarometern 2017

Bild från en tillgänglighetsvandring i Eskilstuna

Tillgänglighetsbarometern är en årlig undersökning som granskar svenska kommuners arbete med att göra samhället tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Undersökningen genomfördes första gången 2010 och tas fram av Humana med expertstöd från andra organisationer som också verkar för ökad tillgänglighet i samhället. Till grund för Tillgänglighetsbarometern ligger en enkät som skickats till landets 290 kommuner.

Här kan du läsa hela rapporten som en pdf-fil
Här kan du se enskilda kommuners svar


– Tillgänglighetsbarometern 2017 (inledning/sammanfattning)
– Metod

– Resultatredovisning

 1. Fler än hälften av kommunerna saknar rapporteringsansvarig

 2. Sex av tio saknar tillgänglighetsmål i översiktsplan

 3. Knappt fyra av tio har inte kartlagt offentliga lokaler i kommunen

 4. Allt fler utvärderar tillgänglighetsarbetet

 5. Två av tre har inte inventerat fysisk tillgänglighet i flerbostadshus

 6. Sju av tio kommuner har plan för bostadsförsörjning för äldre

 7. Två av fem driver inte på privata aktörers tillgänglighetsarbete

 8. Varannan kommun saknar plan för tillgänglighetsanpassade skolgårdar

 9. En av fyra erbjuder inte sommarjobb till unga med funktionsnedsättning

 10. Sex av tio saknar strategi för anställning av personer med funktionsnedsättning

 11. Sex av tio brukar inte brukarrevision

 12. En av sex ställer alltid tillgänglighetskrav på kulturverksamhet

 13. Varannan ställer inga tillgänglighetskrav på föreningar

 14. Två av fem utan tillgänglighetskrav på uteserveringar

 15. Ökad tillgänglighetskontroll på uteserveringar

 16. Två av tre kommuner saknar god tillgänglighet på badplatser

 17. God tillgänglighet på badhus och idrottsanläggningar

 18. Majoriteten saknar plan på att ta emot elever med förvärvad hjärnskada

 19. De flesta har rutiner för samordnad individuell plan

 20. Fyra av fem är redo för "webblagen" om digital tillgänglighet

– Åtta åtgärder för ökad tillgänglighet i kommunerna
– Kommunernas rangordning rankinglistan visas här (pdf-fil)

Kontakt

Jonatan Arenius
tillgänglighetsansvarig
070-410 56 11
jonatan.arenius@humana.se