Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan, öppet vardagar 8-17
Hitta enhet Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 16-20 år
 2. Kommun:
  Borlänge
 3. Placeringsform:
  HVB och skola
 4. Antal platser:
  12
 5. Bolag:
  Adventum
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Aggressivitet
 • Omsorgssvikt
 • Utvecklingsstörning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Integrationssvårigheter
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • Samarbete med specialanpassad skola
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • NPF-utredning
 • Psykologisk bedömning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • Tydliggörande pedagogik
 • Psykoterapi
 • Terapi
 • Psykologutredning
 • Kriminalitet som livsstil
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Borlänge, Dalarna

Lugnet

Lugnet ligger idylliskt direkt invid Dalälven och tar emot ungdomar med beteendeproblematik och färdighetsbrister. Vi inriktar arbetet på att skapa en trivsam, trygg och tillitsfull miljö med tydlig struktur för att ge ungdomarna en positiv riktning framåt i livet.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 16-20 år
 2. Kommun:
  Borlänge
 3. Placeringsform:
  HVB och skola
 4. Antal platser:
  12
 5. Bolag:
  Adventum
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Aggressivitet
 • Omsorgssvikt
 • Utvecklingsstörning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Integrationssvårigheter
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • Samarbete med specialanpassad skola
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • NPF-utredning
 • Psykologisk bedömning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • Tydliggörande pedagogik
 • Psykoterapi
 • Terapi
 • Psykologutredning
 • Kriminalitet som livsstil
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A large room
 • A bedroom with a bed in a room
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room
 • A path with trees on the side of a house
 • A path with trees on the side of a dirt road
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A long bridge over a body of water
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A large room
 • A bedroom with a bed in a room
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room
 • A path with trees on the side of a house
 • A path with trees on the side of a dirt road
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A long bridge over a body of water
 • A living room filled with furniture and a fire place

Lokaler

Lugnet ligger avskilt i Pusselbo strax utanför Borlänge, och är inrymt i ett före detta värdshus med stora öppna ytor. Omgivningarna är lantliga, med ett vackert läge där Dalälven rinner förbi precis vid tomten. Här finns goda möjligheter till fiske, bad, promenader och löpturer.

Boenderummen ligger på husets övervåning. I källaren finns ett pingisrum och i en liten sidobyggnad finns ett rum för skapande aktiviteter, där vi även kan förlägga möten och besök.

Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till fotboll, grillning och andra utomhusaktiviteter, där vi även har en frilandsodling.

Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

Vi tar emot ungdomar med beteendeproblematik och färdighetsbrister.

Problematiken kan exempelvis handla om:

 • Normbrytande beteende
 • Begynnande kriminalitet
 • Utåtagerande beteende
 • Överaktivitet/passivitet
 • Svårighet att hantera relationer och sociala kontakter
 • Riskfyllda beteenden
 • Självskadebeteende
 • Ungdomar i behov av utredning utifrån ovanstående problematik

Problematiken kan ta sig uttryck i till exempel att ungdomen avskärmar sig från sociala sammanhang och/eller agerar ut i skolan eller andra sociala sammanhang. Det kan också handla om problem med att hålla ordning och sköta hygien.

Många av ungdomarna har en neuropsykiatrisk diagnos eller genomgår NPF-utredning under den tid som de bor hos oss.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. I samarbete med Cureum, Humanas enhet för psykologiska och psykiatriska insatser, kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra utredningar, riskbedömningar och terapisamtal via legitimerad psykolog.

Behandling

På Lugnet inriktas arbetet på att skapa en trivsam, trygg och tillitsfull miljö med en tydlig struktur. Vår utgångspunkt är att struktur och förutsägbarhet skapar trygghet, och trygghet är en förutsättning för att lyckas i behandlingsarbetet.

Vi utgår ifrån evidensbaserade metoder med fokus på KBT och DBT. I början av placeringen kartlägger vi den unges styrkor, resurser och behov för att identifiera vilka behandlingsmetoder som bäst lämpar sig. Dessa ligger sedan till grund för den individuella genomförandeplanen. Alla ungdomar som placeras på Lugnet träffar under den första tiden en KBT-terapeut för ett antal bedömningssamtal. Fortsatt terapi erbjuds sedan de ungdomar som bedöms ha behov av det. Varje vecka deltar ungdomarna i DBT grupp(manualbaserad gruppbehandling) på boendet och gör dessemellan hemuppgifter med stöd av personalen. De ungdomar som av någon anledning inte deltar i gruppbehandlingen erbjuds DBT enskilt.

Andra delar av vårt behandlingsupplägg är LAB och Kriminalitet som livsstil. Verksamheten samarbetar med två vårdhundsteam, som genomför insatser för ungdomarna vid behov.

Vi arbetar också med social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Avgörande är att bygga relationer och att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen. På så sätt säkerställer vi att behandlingen utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Målet med behandlingen på Lugnet är att ungdomarna ska finna strategier för att hantera svårigheter och motgångar och därmed förbättra sina möjligheter att leva ett självständigt liv.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehems-, LSS- och stödboenden inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Visa mer

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Lugnet har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola.

Vi kan bland annat erbjuda vår egen grundskola i Borlänge, Lanternan, med kompetens och specialpedagogiska resurser för att möta varje elev utifrån dennes unika behov. Kringliggande kommuner erbjuder ett omfattande utbud av grundskolor och nationella program på gymnasienivå. Andra studiemöjligheter efter grundskolenivå erbjuds via Komvux och Fornby Folkhögskola.

I de fall skolgång inte är ett alternativ så har vi samarbeten med arbetsgivare på orten som erbjuder ungdomen en meningsfull arbetsuppgift samtidigt som de vistas i ett socialt sammanhang.

En meningsfull och aktiv fritid är en del av behandlingen på Lugnet. Regelbunden fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

Vi har även olika forum för insikter i sin egen problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Visa mer

Adress

Borlänge, Dalarna

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 16-20 år
 2. Kommun:
  Borlänge
 3. Placeringsform:
  HVB och skola
 4. Antal platser:
  12
 5. Bolag:
  Adventum

Adress

Borlänge, Dalarna