Hem

Kontaktuppgifter

A living room filled with furniture and a large window

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 13-17 år
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Neuropsyk i Bollnäs
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Connect
 • Tydliggörande pedagogik
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Kriminalitet som livsstil
 • Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Bollnäs, Gävleborgs län

Rasmus HVB

Vi tar emot ungdomar med normbrytande beteende och neuropsykiatriska diagnoser. De som placeras hos oss har ofta haft flera tidigare insatser och svårigheter i skolan. Vi har en hög personaltäthet för att kunna hantera utmanande placeringar.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 13-17 år
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Neuropsyk i Bollnäs
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Connect
 • Tydliggörande pedagogik
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Kriminalitet som livsstil
 • Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A dining room table
 • A living room with a wooden floor
 • A large kitchen with stainless steel appliances
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A dining room table
 • A living room with a wooden floor
 • A large kitchen with stainless steel appliances

Lokaler

Behandlingshemmet Rasmus ligger i ett lugnt och trivsamt villaområde i Bollnäs. Det är inrymt i en stor villa med flera våningsplan och rymliga sällskapsytor. 

Med buss precis utanför boendet tar man sig enkelt till Edsbyn och Söderhamn och det är inte heller långt till järnvägsstationen. 

Alldeles intill finns skog med motionsspår, och det är nära till Bolleberget med möjlighet till skidåkning och annat friluftsliv. Till villan hör en tomt med uteplats för till exempel grillning. 

Vi träffar gärna ungdomen innan placering, antingen på ett studiebesök eller så besöker vi ungdomen.

Målgrupp

Vi tar emot ungdomar från 13 års ålder upp till 17 år vid inskrivningstillfället, med möjlighet att vara kvar till och med 18 års ålder. Ungdomarnas diagnoser orsakar ofta beteendeproblem, vilket exempelvis tar sig uttryck i bristande koncentrationsförmåga, bristande perceptionsförmåga, bristande uthållighet, bristande empatisk förmåga och stressöverkänslighet. Det kan förorsaka observerbara beteenden såsom svårigheter att hantera skolgången, svårigheter att etablera och behålla sociala relationer, svårigheter att hantera känslor, svårigheter att förstå och förhålla sig till egna och andras känslor, svårigheter att planera samt svårigheter att avstå från ritualiserande.

Vi tar inte emot ungdomar med erfarenhet av ett aktivt droganvändande eller kriminalitet.

De ungdomar som placeras hos oss har ofta haft flera tidigare insatser och många har haft svårigheter i skolan. Vi har historiskt haft god framgång med hemmasittare och långtidsfrånvaro.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

Behandling

På Rasmus arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med en grund i KBT . Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet och därmed minska riskfaktorer och öka skyddsfaktorer.

I samtal med behandlingspersonal kartläggs ungdomens resurser och svårigheter. Med utgångspunkt i kartläggningen upprättas en plan för behandlingen, individuellt anpassad för varje ungdom. Kravnivån är till en början låg med mycket stöd av personal. I takt med att ungdomen utvecklas minskar stödet och kraven ökar. Stegen anpassas individuellt utifrån ungdomens förmågor och utmaningar.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

I behandlingsarbetet använder vi oss av ART, MI, rePULSE och A-CRA.

Vi arbetar också med social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Det övergripande målet med placeringen är att skapa en struktur och ge behandling som ger minskad stressnivå, ett bättre fungerande liv och bättre psykisk hälsa för varje ungdom.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem andra HVB och stödboenden inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter. Vi har även ett eget stödboende i närheten av behandlingshemmet – ett naturligt steg när ungdomen är klar på HVB.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Rasmus har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola.

I samarbete med Kilafors skola, som har elever till och med år 9, kan vi erbjuda undervisning som anpassas utifrån varje elevs ålder och behov. Skolan har flera resurspersoner som är väl insatta i våra ungdomar och som personalen på Rasmus har nära samarbete med. För äldre ungdomar finns Torsbergsgymnasiet, som kan utforma individuella lösningar efter behov. I Bollnäs finns även det välrenommerade särgymnasiet Höghammarskolan för elever med funktionsnedsättning.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Humanas HVB. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

Vi har även olika forum för insikter i sin egen problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Vi har en hög personaltäthet för att kunna hantera utmanande placeringar. Boendet är bemannat dygnet runt med två sovande jour nattetid.

De som arbetar på Humanas HVB har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

Konsulterande sjuksköterska ansvarar för att dela ut mediciner och gör regelbundna besök i verksamheten. Vi har ett nära samarbete läkare och sjuksköterska på BUP. På nattetid har vi vaken natt-personal samt en behandlare med sovande jour.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Bollnäs, Gävleborgs län

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 13-17 år
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Neuropsyk i Bollnäs

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Sofie Holm

Verksamhetschef

A person standing posing for the camera

Per Jansson

Placeringskoordinator