Så bidrar Humana till FN:s globala hållbarhetsmål. 

För att skapa ett hållbart samhälle har världens ledare förbundit sig till 17 globala mål till år 2030. Målen täcker en bred uppsättning av områden, både sociala och miljörelaterade, och för att nå dem krävs ett samarbete mellan civilsamhälle, politiker, forskare och näringsliv. Humana vill aktivt bidra inom de målområden som verksamheten kan påverka.


Under 2017 tillsatte Humana en referensgrupp för att kartlägga företagets hållbarhetsarbete. Gruppens arbete syftade till att inventera aktuella policyer och aktiviteter för att på så vis lägga grunden för koncernens fortsatta arbete inom området. Arbetet förankrades löpande i koncernledningen och styrelsen.

Som ett led i hållbarhetsarbetet kopplades verksamheten till de globala hållbarhetsmålen. Nedan följer en redovisning av de mål som bedömdes som mest relevanta samt en beskrivning av hur Humanas arbete bidrar till måluppfyllelse. På motsatta sidan visas ett axplock av koncernens aktiviteter. Humana kommer successivt att rapportera framsteg och initiativ inom respektive målområde.

Ladda ner avsnittet "Globala hållbarhetsmål" som en pdf-fil

Hälsa och välbefinnande

Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid. Av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Humanas arbete

Jämställdhet

Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Humanas arbete

Anständiga arbetsvillkor, ekonomisk tillväxt

Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation samt senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor.

Humanas arbete

Minskad ojämlikhet

Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människors, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning. Ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning. Blir inkluderande i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Humanas arbete

Hållbar konsumtion och produktion

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Humanas arbete