1. Du är här: Kundundersökningar

Kundundersökningar

Tillbaka till kvalitet

En viktig del i det systematiska förbättringsarbetet är kunduppföljningar.

Individ och familj

Inom Individ och familj görs kundundersökning under pågående samt efter avslutad placering. Syftet är att fånga upp behov, synpunkter och eventuella klagomål. Om kunduppföljningen skulle påvisa oönskade förhållanden i någon verksamhet hanteras informationen som klagomål och enligt gällande rutiner för klagomålshantering.

Personlig assistans

Inom Personlig assistans görs kundundersökningar fyra gånger per år för att ta reda på hur våra kunder ser på vårt samarbete och få ett bra underlag för förbättringsarbete. Då har våra kunder möjlighet att ge sina synpunkter om service, självbestämmande, kunskap inom assistans samt hur nöjd de är med respektive kontaktperson på Humana.

Många kunder väljer att inte vara anonyma vilket innebär att vi kan återkoppla och utveckla vår tjänst för varje enskild individ. Resultatet på den senaste undersökningen visar nöjd kund index, NKI, på 73. 80% av våra kunder rekommenderar gärna oss till en vän, vilket är mycket fina resultat.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen deltar årligen i Socialstyrelsens brukarundersökning till äldre som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende. I genomsnitt når Humanas äldreboenden en kundnöjdhet på 90 procent. Det är en ökning med två procentenheter sedan 2015 och ett väldigt bra betyg jämfört med riksgenomsnittet som ligger på 83 procent.

Äldre personer med hemtjänst är generellt sett väldigt nöjda med tjänsten. Det gäller även Humanas kunder. Nöjdheten minskade något jämfört med 2015, men vi ligger fortfarande på mycket höga nivåer. Nästan alla kunder uppger att Humanas personal bemöter dem på ett bra sätt. I hälften av våra 10 äldreboenden är 100 procent av våra kunder nöjda med personalens bemötande.

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård