1. Du är här: Kvalitetsregister

Kvalitetsregister

Tillbaka till kvalitet

Humanas enheter inom äldreomsorg och särskilda boenden för vuxna är med i nationella kvalitetsregister som ger viktig kunskap till kvalitetsutveckling och gör det möjligt att jämföra oss med andra. Detta redovisas bland annat i Socialstyrelsens årliga rapport "Öppna jämförelser av vårdens kvalitet och effektivitet", Humana deltar i Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD), Svenska palliativregistret (vård i livets slutskede) och Svenska demensregistret (Svedem).

Humana deltar även i Senior alert och arbetar med Senior alerts riskbedömningsinstrument på områdena: fall, trycksår, nutrition/víkt och munhälsa. Vi utvärderar, planerar åtgärder och följer upp dessa samt medverkar i punktprevalensmätning.

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård