1. Du är här: Humana som investering
Någon skriver på laptop

Humana som investering

Tillbaka till mer om humana

Humana är en ledande och ansvarstagande samhällsaktör med en hållbar och tillväxtinriktad affärsmodell på den växande nordiska omsorgsmarknaden. Bolaget har en stark marknadsposition med tydlig inriktning mot att driva specialiserad omsorg av hög kvalitet och med kunden i fokus.

Humana är ett ledande omsorgsföretag i Norden. 94 procent av Humanas intäkter på 6 725 miljoner kronor 2018 kommer från verksamheter som drivs i egen regi, där Humana tar fullt ansvar för hela verksamheten såsom metod, fastighet, personal och vårdplaner. Nästan 80 procent av Humanas intäkter kommer från verksamhet i Sverige, där Humana är den största aktören inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Verksamheten inom äldreomsorg är mindre men växer kraftigt.

Även på övriga nordiska marknader har Humana starka positioner: som nummer två bland de privata aktörerna vad gäller individ- och familjeomsorg och personlig assistans i Norge och om nummer två inom individ- och familjeomsorg i Finland. Förvärvet av Coronaria Hoiva som annonserades i januari 2019 kommer bidra till att stärka och bredda positionen i Finland ytterligare. Humana har även tagit ett första steg in på den danska marknaden.

Tydliga finansiella mål

Humana har tydliga finansiella mål och är efter en period av omstrukturering under 2017 och även 2018 väl positionerat för framtiden. Siktet framåt står på fortsatt organisk tillväxt och selektiva förvärv. Den nordiska omsorgsmarknaden som Humana verkar på, det vill säga marknaderna i Sverige, Norge, Finland och Danmark, uppskattas till över 600 miljarder kronor. Andelen privata utförare varierar mellan länderna och i dag utgörs 26 procent av omsorgsmarknaden i Sverige av privata leverantörer, 40 procent i Finland, 11 procent i Norge och 25 procent i Danmark. Totalt värderas den privata delen av den nordiska omsorgsmarknaden till 144 miljarder kronor, varav cirka 61 miljarder kronor i Sverige, 39 miljarder kronor i Finland, 20 miljarder kronor i Norge och 24 miljarder kronor i Danmark.

Flera trender bakom branschtillväxt

Den totala omsorgsmarknaden har vuxit med 4–7 procent per år de senaste tre åren, med en något lägre tillväxttakt i Danmark. Flera underliggande trender, som en växande och åldrande befolkning, ökad psykisk ohälsa och ökade krav på specialisering och individanpassning samt en alltmer pressad ekonomi i kommunerna förklarar marknadens tillväxt. Dessa trender gör också att både omsorgsmarknaden som helhet och den privata delen av den väntas fortsätta växa. Det finns god tillväxtpotential för en kvalitetsaktör som Humana, både inom befintlig marknad och på en växande marknad.

Den ökade specialiseringen inom omsorgen bidrar till att kommunerna, som ofta är små i de nordiska länderna, inte har möjlighet att tillhandahålla den bredd av specialiserade verksamheter som efterfrågas. Det ökar efterfrågan till nischade marknadsaktörer. Samtidigt ställer avtalen, inte minst inom individ- och familjeomsorg, höga krav på specialisering, kompetens och regelefterlevnad, vilket gör att inträdesbarriärerna för nya aktörer är höga.

Det pågår även en konsolidering av den privata omsorgsmarknaden, som utgörs av flera tusen företag bara i Sverige. Att politiker vill öka detaljstyrningen och kontrollen över offentligt finansierade tjänster kan ytterligare öka drivkrafterna för konsolidering av branschen. Större, seriösa aktörer som Humana har lättare att anpassa sig till
nya regelverk och klara nya krav och Humana avser att genom selektiva förvärv vara fortsatt aktiv i en konsolidering. 

Kvalitetsleverantör

Humana är en kvalitetsleverantör av omsorgstjänster och ska vara det självklara valet för kunder och beställare med höga kvalitetskrav. De höga ambitionerna inom kvalitet är avgörande för en långsiktigt hållbar verksamhet och kvalitetsarbetet är en central del i en hållbar affärsmodell. Humana quality model, som vi utvecklat själva, hjälper oss att arbeta strukturerat med olika nyckeltal som mäter kvalitet för att hela tiden bli bättre. För 2018 ligger Humanas nöjd kund-index, NKI, på 84, att jämföra med 80 föregående år.