Humanas strävan efter mångfald genomsyrar företaget på alla nivåer. Målet är att skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och har utrymme att utvecklas. Fokuserade satsningar på inkludering och arbetsmiljö har lett till att Humana har nöjda medarbetare med hög frisknärvaro och stort engagemang i sitt arbete.

Arbetsmiljö är en central fråga för Humana. Målet är att vara en arbetsplats där alla känner sig inkluderade med en viktig uppgift att fylla. Vägen dit tror vi är att tänka mångfald och jämställdhet ur alla aspekter. Ofta kan något som uppfattas som en detalj hos vissa, spela en avgörande roll för andra. Ett exempel är våra anpassade arbetsplatser där funktionsnedsatta medarbetare eller besökare alltid ska känna att de är en del av gemenskapen. För Humanas framgång är det centralt att erbjuda våra medarbetare en fysisk arbetsmiljö med rum för likheter, samt en social arbetsmiljö med bra stämning och samarbetsklimat.

Humanas årliga medarbetarundersökning visar att vi är på rätt väg. 78 procent av medarbetarna uppger att de känner stor delaktighet på arbetet och 84 procent upplever stort engagemang på arbetsplatsen. Bland personliga assistenter upplever mer än 90 procent att de känner att de är stolta över sitt arbete.

Jämställdhet och mångfald

Riktlinjer och målsättning kring mångfald, inkludering och arbetsmiljö definieras i Humanas mångfalds- och inkluderingspolicy samt arbetsmiljöpolicy. Där framgår det att vi ska verka för ökad medvetenhet kring fördelarna med mångfald i företaget och de möjligheter som blandade arbetsgrupper medför. Riktlinjerna tydliggör också att Humanas arbetsplatser ska vara fria från trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering. Humana jobbar aktivt för att skapa en jämställd arbetsplats. Bland annat ser vi alltid till att kandidater av olika kön finns representerade i slutfasen av anställningsprocesser vid rekrytering av chefer. Att det gett utdelning visar könsfördelningen mellan män och kvinnor bland våra cirka 60 högsta chefer, där 53 procent var kvinnor 2018.

I koncernen är fördelningen 68 procent kvinnor och 32 procent män. Vårt mål är att attrahera fler män till verksamheterna där könsfördelningen traditionellt sett är kvinnodominerad.

Ett annat mål är att minst 20 procent av våra chefer ska ha internationell bakgrund, det vill säga att man antingen är född utanför Norden, har minst en förälder som är född utanför Norden eller att man har bott utanför sitt hemland i mer än tre år. I dag är mångfaldssiffran för koncernledningen 20 procent och för affärsområdenas ledningsgrupper knappt 20 procent. Sett över hela företaget bedöms en tredjedel av medarbetarna vara födda utanför Norden.

Mångfald och jämställdhet inkluderar även sexuell identitet, och därför har Humana i ett samarbete med RFSL arbetat aktivt med HBTQ-frågor. Vi har tidigare utbildat våra 65 högsta chefer i Sverige, Finland och Norge. Delar av Humanas verksamhet är certifierad.

Kompetensförsörjning

Behovet av nya medarbetare i omsorgsbranschen ökar kraftigt och Humanas inställning är att det är en attraktiv bransch med stora utvecklingsmöjligheter. Vi tror att generationen unga som är på väg ut på arbetsmarknaden sätter stort värde på möjligheten att bidra till en bättre värld.

Humana skapar även introduktionsjobb för personer som av olika skäl har hamnat utanför arbetsmarknaden. Det gör vi i samarbete med flera organisationer, däribland Samhall och Arbetsförmedlingen. Vårt mål är att som samhällsaktör bidra med 500 introduktionsarbeten på den nordiska arbetsmarknaden under åren 2017–2020. Under de första två åren har 233 arbeten med anställningsstöd skapats bara i Sverige.

Utvecklingsmöjligheter

Hemligheten bakom att vara en omtyckt och en konkurrenskraftig arbetsgivare ligger bland annat i att erbjuda utvecklingsmöjligheter. Alla nyanställda på Humana genomgår en introduktionsutbildning och, i de fall det är relevant, även chefsutbildning. Dessutom erbjuder Humana ett hundratal olika internutbildningar inom ramen för Humana Academy. Där kan medarbetarna utbilda sig inom områden som arbetsmiljö, bemötande, kvalitet, ledarskap och lagstiftning. Humanas inställning är att intern rörlighet, både inom och mellan våra affärsområden och länder är positivt. Genom att underlätta och uppmuntra till utveckling och karriärvägar inom företaget får vi också behålla våra duktiga medarbetare under lång tid.

Under 2018 fick Humana fler än 82 000 jobbansökningar. Flest personer rekryterades inom yrkesgrupperna personliga assistenter, behandlingspersonal och undersköterskor. Humana har också sjuksköterskor, psykologer och psykoterapeuter samt specialiserade jurister inom LSS-lagstiftningen. Vi har hög kompetens bland våra medarbetare och kontaktas ofta i egenskap av remissinstans.

Två tjejer som står och samtalar

En stjärna på jämställdhetsarbete

Under 2018 fick Humana för andra året i rad ta emot det hedervärda AllBrightpriset efter att ha utsetts till börsens mest jämställda bolag. Det är första gången ett bolag vinner priset två år i rad.

Läs mer om hur vi jobbar med jämställdhet