Så bidrar Humana till FN:s globala hållbarhetsmål. 

Som ett led i Humanas interna hållbarhetsarbete har vi kopplat vårt hållbarhetsarbete till de globala hållbarhetsmålen. Här följer en redovisning av de mål som bedöms som mest relevanta samt en beskrivning av hur Humanas arbete bidrar till måluppfyllelsen. 

Mål nr 3, Hälsa och välbefinnande

Hälsa och välbefinnande

Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid. Av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Humanas arbete
Mål nr 5, jämställdhet

Jämställdhet

Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Humanas arbete
Mål nr 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation samt senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor.

Humanas arbete
Mål nr 10, Minskad ojämlikhet

Minskad ojämlikhet

Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människors, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning. Ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning. Blir inkluderande i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Humanas arbete
Mål nr 12, Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Humanas arbete