Två medarbetare och en pojke sitter i trappan

Vår påverkan på samhället

Tillbaka till vårt hållbarhetsarbete 2018

En förutsättning för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är att alla är delaktiga. Vår positiva påverkan bygger på lokala initiativ från engagerade medarbetare genom hela verksamheten. Varje år har Humana bland annat en hållbarhetsvecka där goda exempel inom organisationen lyfts upp för att inspirera koncernens medarbetare kring hållbarhet.

För att ge alla medarbetare en förståelse för vilka områden inom hållbarhet som är mest relevanta för Humana som företag finns en e-learning i Humanas hållbarhetsarbete. Under 2018 har många medarbetare tagit del av den inklusive praktiska tips på hur man kan agera i vardagen. Under året har Humana också skapat en särskild samlingsplats på intranätet för inspiration. Det är viktigt att komma ihåg att den omsorg vi utför varje dag också är vårt mest centrala bidrag till ett hållbart samhälle; att våra klienter och kunder får bästa möjliga förutsättningar till ett bättre liv. Här följer några exempel på vad Humanas hållbarhetsarbete har bidragit till under året, uppdelat på socialt värdeskapande, miljöfokus och ekonomiskt värdeskapande.

Socialt värdeskapande

Miljöfokus

Miljöarbete på olika nivåer

Humana vill bidra positivt till klimatomställningen och arbetar därför på många olika nivåer för att sänka våra koldioxidutsläpp. I vår miljöpolicy definieras två huvudsakliga kriterier som anger hur verksamheten ska bedrivas: Klimateffektivt, vilket innefattar energiförbrukning, transporter och livsmedel samt Resurseffektivt, vilket innefattar kretsloppstänkande, avfallshantering och effektiv resurshantering.

Humanas miljöarbete bygger på två principer. Utbytesprincipen innebär att sämre teknik och miljöfarliga ämnen kontinuerligt byts ut mot mer resurseffektiv teknik och mindre miljöskadliga ämnen. Försiktighetsprincipen syftar till att undvika verksamhet eller produkter som kan vara farliga för miljön.

Några exempel på vad vi har fokuserat miljöarbetet på under 2018:

 

Miljötänk vid nybyggnation

På våra nya äldreboenden installerar vi solpaneler på taken och laddningsstolpar för elbilar. Alla nybyggnationer ska sträva efter att uppnå Silver, den näst högsta nivån, i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Det kräver mer än att bara följa lagens krav, bland annat bättre solskydd, ljudmiljö och ventilation. Läs även om miljöcertifieringen av äldreboendet i Växjö på sidan 2.

Lokala initiativ

I våra lokala verksamheter pågår aktiviteter om miljödiplomering, källsortering, avfallsminskning, att sluta med farliga rengöringsmedel, köttfria dagar, energibesparing, klädinsamling, samåkning i bilar med mera.

Webbmöten

Webbmöten minskar resandet och vi arbetar med virtuella projektteam samt underlättar hem- och distansarbete.

Ekonomisk värdeskapande

 

Nöjd personal ökar lönsamheten

Helsingfors universitet har studerat Humanas verksamhet i Finland. Resultaten visade att välmotiverade, kompetenta medarbetare med högt självbestämmande över sina arbetsuppgifter ökar produktiviteten och lönsamheten Att Humana är en bra arbetsgivare vinner medarbetare, klienter och aktieägare på.

Sparar skattebetalares pengar

Humana sparade 1,000 miljoner kronor åt nordiska skattebetalare under 2018 jämfört med om stat, regioner och kommuner hade drivit verksamheterna själva. Det kan vi göra genom god hushållning av resurser och effektiva behandlingsmetoder.

Låg långtidssjukfrånvaro

Humanas medarbetare har signifikant lägre sjukfrånvaro än den offentliga sektorn. Den troliga bakomliggande orsaken är ett tydligt ledarskap och ett stort engagemang hos medarbetarna, vilket framgår av vår medarbetarundersökning.
Diagram