Två leende unga kvinnor

Värdeskapande hållbarhetsarbete

Tillbaka till vårt hållbarhetsarbete 2018

Humanas övergripande ambition med hållbarhetsarbetet, relaterat till vår människocentrerade kärnverksamhet, är att bidra till att skapa ett bra liv för våra kunder. Som en av Nordens ledande omsorgsaktörer vill Humana ta en aktiv roll i samhället och bidra till en hållbar välfärd.

Varje dag bidrar Humana till att förbättra livet för de klienter och kunder som vi ger omsorg till. Vi strävar efter att vara en långsiktig och engagerad partner till våra beställare och samarbetspartner och att bidra till utvecklingen av omsorgen i hela samhället. Det gör vi bland annat genom att arbeta utifrån rätten till ett bra liv för alla, kunder såväl som medarbetare, och att alltid hålla en hög kvalitet som vi kan vara stolta över och dela med oss av till andra. För oss är det en hållbar välfärd.

Vi bedriver koncernens hållbarhetsarbete genom sex olika fokusområden. Vi har valt dessa områden utifrån vilket företag Humana är och vilken typ av verksamhet vi bedriver. Under 2018 har fokus varit att utveckla målformuleringar och indikatorer som kan hjälpa oss att mäta våra framsteg inom respektive område.

Integrerat hållbarhetsarbete

Humanas hållbarhetsarbete är en integrerad del av verksamheten. Styrningen av arbetet bedrivs till stor del decentraliserat i organisationen och hålls ihop genom ledarskap, arbete mot Humanas mål inklusive vår värdegrund samt en styrande policy för varje fokusområde. Humanas koncernledning är högst ansvarig för bolagets hållbarhetsarbete och uppföljning av det övergripande arbetet koordineras av kommunikationsdirektören.

Vår uppförandekod och våra värderingar är centrala delar av verksamheten. För att säkerställa att alla våra anställda är uppdaterade kring vår värdegrund och uppförandekod får varje nyanställd en obligatorisk introduktionsutbildning inom ramen för Humana Academy. Uppförandekoden beskriver Humanas affärsrelationer, både inom företaget och i relation till våra kunder och klienter.

Alla nyanställda skriver under uppförandekoden i samband med att de signerar anställningsavtalet och vi följer årligen upp antalet medarbetare som genomfört utbildning i uppförandekoden och vår värdegrund. Humana strävar efter att vara en lärande organisation med stor öppenhet där medarbetarna uppmuntras att ta upp och diskutera positiva såväl som negativa händelser med sin närmaste chef. Genom att ha ett inkluderande förhållningssätt och en kultur som tillåter fel utvecklas både medarbetare och verksamhetens kvalitet. Allt är en tydlig spegling av våra värderingar. Vi arbetar bland annat med etiska dilemman där medarbetarna tillsammans får prata om svåra professionella situationer och gemensamt diskutera lösningar. På så sätt säkerställer vi att organisationen tar tillvara nya erfarenheter, synpunkter och lärdomar som kan användas när vi utvecklar arbetssätt och rutiner. Och vi stärker vår kultur.

Humanas verksamhet präglas av hög moral, god affärssed, ansvarskännande och opartiskhet. Enligt företagets uppförandekod ska medarbetare inom koncernen alltid undvika risker för mutbrott och andra typer av ej lämplig påverkan i sina externa relationer. Det får heller inte förekomma någon prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av bolagets marknadsställning. Under 2018 har det inte upptäckts några fall av korruption.

Visselblåsarfunktion

Humana följer kontinuerligt upp missförhållanden som rapporteras via visselblåsarfunktionen. Under 2018 rapporterades inga allvarliga missförhållanden vare sig via visselblåsarfunktionen eller via någon annan väg.

Humanas verksamheter lyder under respektive lands regelverk gällande arbetsvillkor, arbetsmiljö och organisationsfrihet. Vi strävar efter att ha kollektivavtal i alla verksamheter. Inom Humana är likabehandling och respekt för mänskliga rättigheter en självklarhet. Ingen får diskrimineras eller trakasseras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Humana står för ett demokratiskt synsätt och ingen medarbetare ska därmed diskrimineras på grund av politiskt engagemang så länge det stämmer överens med vår värdegrund.