Hem 08-599 299 00 Humanas växel är öppen 8-17.
Vill du bli familjehem? Anmäl ditt intresse här.

Här kan du ta del av våra inspelade webbföreläsningar! Kanske missade du tillfället, eller bara är intresserad av att höra igen.

12 maj 2021 #6

Att använda validering i vardagsprat, bemötande och behandling

Validering är ett förhållningssätt som kommer från DBT (Dialektisk beteendeterapi). Det kan översättas med ”att bekräfta det som är giltigt”. Under föreläsningen ges en bakgrund till begreppet, samt exempel på när det kan vara ett effektivt sätt att bemöta en känslomässigt upprörd person på. Det motsatta, att "invalidera", tas också upp.
 
Föreläsningens innehåll:
 • Vad är Validering?
 • Vad är Invalidering?
 • När kan Validering vara användbart?
 • Hur kan jag träna på att Validera i mitt arbete?

Föreläsare är Jonas Wallander, Psykolog med KBT-inriktning, vidareutbildad i dialektisk beteendeterapi (DBT)

22 mars 2021 #5

Vårdnadsöverflyttning (VÖF)

När barn har bott en längre tid i familjehem ska socialtjänsten överväga om vårdnaden av barnet bör övergå till familjehemsföräldrarna. Syftet med detta är att skapa bättre möjligheter för trygghet och kontinuitet med barnet i fokus.
Denna föreläsning har som avsikt att öka familjehemsföräldrars kunskap inför eventuella framtida vårdnadsöverflyttningar.
 
Föreläsningens innehåll:
 • Hur går en vårdnadsöverflyttning till?
 • Vad blir det för skillnader för barnet?
 • Hur kommer exempelvis barnets umgänge med det biologiska nätverket se ut efter en VÖF?
 • Vad blir det för skillnader för familjehemmet?
 • Finns det saker som familjehemmen särskilt bör beakta inför en vårdnadsöverflyttning?

Föreläsare är Susanna Väyrynen, socionom, familjeterapeut och handledare. Susanna arbetar sedan många år med handledning och utbildning inom Humanas familjehemsvård i Sverige.

25 februari 2021 #4

Digital föreläsning om LAB - Lågaffektivt bemötande (repris med nya deltagarfrågor)

Lågaffektivt bemötande är en metod som är utvecklad för att hantera problemskapande beteenden på ett etiskt försvarbart sätt. Det handlar om att söka förståelse om varför individen tar till ett problemskapande beteende. Ofta handlar det om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd, kraftig stress och demens.
 
Genom att tillämpa tre principer i mötet med andra människor så behöver vi inte känna oss maktlösa när vi möter ett problemskapande beteende (ansvarsprincipen, kontrollprincipen samt principen om affektsmitta). Vi kommer att fokusera på vad stress gör med oss människor samt på strategier för stressreducering hos föräldrar och barn.

 

Föreläsare är Charlotte Selin, Enhetschef på en av Humanas familjehemsverksamheter och håller i genomgången av hur det är att vara familjehem;
Peter Hellin och Johan Fröberg, certifierade i Studio III och tränare i detta. De arbetar båda med utbildning och handledning utifrån Humanas LAB, till verksamheter inom LSS, HVB, skola, familjehem, assistans och psykiatri.

16 februari 2021 #3

Traumamedveten omsorg (TMO)

Föreläsningen ger en inblick i vad trauma är och hur det påverkar barns utveckling, sociala förmåga, beteende och inlärning. Föreläsningen bygger på aktuell forskning i området och vill ge dig som viktig vuxen några konkreta tips för att skapa en positiv miljö för barnets fortsatta läkningsprocess och återhämtning.

Föreläsare är Helena Eckerfors, Leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri.

28 januari 2021 #2

Barn som uppvisar sexuella beteendeproblem

Med ökad kunskap kan vi bättre identifiera och bemöta barn och unga som har sexuella beteendeproblem. Vad anses vara normal utveckling och vad är alarmerande tecken på sexuella beteendeproblem och/eller utsatthet? Digitala föreläsningen är speciellt riktat till familjehemsvården och familjehem specifikt.
 
Föreläsningens innehåll:
 • Hur ska vi bemöta detta i vårt hem?
 • Vilken hjälp behöver barnet och vi som familjehem?
 
Föreläsare är Linda Palmdell, Metodgarant, KIBB utbildare/handledare

14 januari 2021 #1

Trauma smittar! – En digital föreläsning om sekundär traumatisering i familjehemsvård

Vad innebär sekundär traumatisering – att uppleva trauma i andra hand? Hur påverkas familjehem av att leva nära traumatiserade barn? Vad kan det ha för kort- eller långsiktiga konsekvenser? Vad behöver familjehemmen för att kunna hantera och eventuellt motverka sekundär traumatisering?

Föreläsare är Susanna Väyrynen, socionom, familjeterapeut och handledare. Susanna arbetar sedan många år med handledning och utbildning inom Humanas familjehemsvård i Sverige.