Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Vi erbjuder skyddat boende med en hög kompetens inom hedersförtryck och våld i form av HVB-hem, stödboende, familjehem samt placering i gårdshus (familjehem). Våra klienters säkerhet är viktig för oss och vi kan snabbt ordna med larm och andra praktiska saker gällande skydd. Vi finns tillgängliga dygnet runt och en placering kan ske snabbt, ofta samma dag eller dagen därpå.

Skyddsplaceringar

Vi kan erbjuda en placering geografiskt över hela Sverige och har möjlighet att styra placeringsområde efter behov och önskemål. I verksamheterna kan vi ta emot barn, ungdomar och vuxna som på grund av våld, hot eller förtryck är i behov av skydd. Vi kan även ta emot förälder-barnplacering. Vi erbjuder jour dygnet runt för de skyddsplacerade och vi kan stötta upp med öppenvårdsinsatser vid behov.

Vi kan bland annat göra skyddsbedömningen PATRIARK för att bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld. PATRIARK är en evidensbaserad metod för strukturerade professionella bedömningar av risk för hedersrelaterat våld. I en PATRIARK-bedömning får socialtjänsten också förslag på åtgärder för att hålla en person skyddad.

HVB

Humana har ett flertal HVB-hem med möjlighet att ta emot skyddsplaceringar. Vi har en bred kompetens och kan även arbeta med annan problematik utöver skyddet. Vi arbetar aktivt med att implementera ett skyddstänk och riskbedömningar är en del av skyddet. Vår personal har kontinuerlig handledning i varje ärende.

Vårt fokus är att lära individen hur man lever skyddad. HVB-hemmen har utarbetade rutiner för hur man hanterar skyddade personuppgifter samt hur vi aktivt arbetar kring den skyddade.

Stödboende

Vi kan erbjuda ett eget boende med individanpassat stöd för både ungdomar (från 16 år) och vuxna. Förutom att implementera ett skyddstänk är målet även att individen ska kunna leva ett självständigt liv. Vi har lägenheter i olika delar av landet.

Erfarna familjehem

Vi har lediga familjehem med erfarenhet av personer som behöver leva skyddat utifrån bland annat kriminalitet och hedersrelaterat våld. Familjehemmen handleds av konsulenter med erfarenhet av denna problematik.

Vi kan vid behov erbjuda kostnadsfritt konsulentstöd vid frågor rörande hedersproblematik.

Placering i gårdshus

Vi erbjuder förälder-barnplacering i flera av våra gårdshus. Vi tar även emot akutplaceringar. I anknytning till gårdshusen finns alltid ett familjehem som handleds av en familjehemskonsulent. Både familjehemmen och konsulenterna har erfarenhet från placeringar med behov av skydd.

Råd och stöd

Sett ur ett längre perspektiv vet vi att behovet av kvalificerat skydd och stöd i ett tidigt skede är mycket viktigt för de utsatta. Humana har därför utvecklat sitt arbete på flera områden kring denna fråga.

Vad är viktigt att tänka på i arbetet med personer som lever under hot? När ska man placera en person som behöver skydd? Hur kan en person skyddas på bästa sätt och hur undviker man ett sammanbrott? Inom Humana finns personal med stor erfarenhet av personer som lever med skydd utifrån bland annat hedersrelaterat våld och kriminalitet. Kontakta oss gärna för att resonera kring skyddsinsatser och placeringsalternativ.

Vi kan även erbjuda

  • Utbildning om hederskultur till stöd för de som utsätts.

  • Föreläsningar för personal som kan komma i kontakt med hedersproblematik.

  • Enskilda samtal med den placerade utifrån mående och inställning till placering.

  • Enskilda samtal med förövare.

Söker du placering? Ring 0771-11 33 11 eller skicka en förfrågan