En vuxen och ungdom pratar och ler.

Familjehem för vuxna

Finns det verkligen? Ja, det gör det i allra högsta grad.
Många tror att familjehemsvård enbart finns till för barn och ungdomar. Så är det inte. Vi har bedrivit familjehemsvård för vuxna i över 30 år med många framgångar!

Har ni plats över, både i hemmet och hjärtat, till att ge en vuxen en stabil tillvaro? Bli familjehem!

Familjehemsvård för ungdomar och vuxna är för personer som har behov av familjehem utifrån att det finns en missbruksproblematik och / eller kriminalitet. Individerna är utredda och godkända att bo i familjehem och kan placeras via Socialtjänsten, antingen frivilligt enligt Socialtjänstlagen eller under tvång enligt lagen om vård av missbrukare. Det kan även vara placeringar via Kriminalvården, då placeras individen oftast utifrån något som heter Halvvägshusplats i enskilt boende. Dessa klienter kommer från anstalt och ska slussas ut sista delen av sitt straff och är under placering utrustade med fotboja. Det finns en tydlig plan från frivården där den placerade ska ha sysselsättning och styrs av ett schema som frivården reglerar.

Oavsett typ av placering är målet att den placerade ska ha långvarig nykterhet och bli självständig och finna sin väg tillbaka till samhället. Dessa placeringar kan variera i tid och även förlängas vid flera tillfällen.

Att göra sin behandling i en normaliserande miljö mitt i samhället och samtidigt få arbeta med sin problematik ökar sannolikheterna för en långsiktigt hållbar rehabilitering

Som familjehem har ni en viktig del av den placerades behandling där ni har en viktig roll för att individen ska kunna nå sina mål. Familjens normala miljö och sociala nätverk utgör grunden för en positiv inlärning och möjlighet till en nystart i livet för individen.

Vanliga frågor

Ni som familjehem kan vara ensamstående eller par, vara arbetande eller hemma på heltid, ha ett rum till individen inne i huset alternativt ett bredvidboende på tomten. Det är viktigt att familjen har en öppen, trygg och stabil familjesituation. Det måste även finnas fysiskt och psykiskt utrymme och engagemang för ytterligare en person i familjen. Du behöver inte vara expert på missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa men det är en tillgång att ha erfarenhet av detta. Som familjehem är det viktigt att stötta den placerade i viktiga områden i livet som till exempel nykterhet, drogfrihet och sysselsättning.

Som familjehem hos oss får man kontinuerlig handledning av en familjehemskonsulent utifrån den placering man har samt erbjuds utbildningar för att stärkas i sin roll som familjehem.

Som familjehem är du en del i ett team kring den person som är placerad hos er. I teamet ingår socialtjänsten, Humanas familjehemskonsulenter, humanas behandlare om behandlingsinsats sätts in som komplement till familjehemsplacering och även ibland hälso och sjukvård och så vidare.

På Humana finns tillgång till stöd och hjälp dygnet runt, efter arbetstid har vi telefonstödd beredskap. Vi vill också att våra familjehem deltar i grupphandledning tillsammans med andra familjehem när detta anordnas. Att delta i utbildningar möjliggör att ni som familjehem professionaliseras och blir tryggare i er roll.

Skälen till att ungdomar och vuxna placeras i familjehem är ofta psykosocial problematik, kriminalitetsproblem, psykiatriska- och/eller missbruks-problem. Den placerade kan även vara i behov av skydd utifrån exempelvis hedersvåld, våld i nära relation och avhoppare från kriminella gäng. För ungdomar som placeras i familjehem kan det även röra sig om omsorgsbrist från föräldrarna eller begynnande normbrytande beteende.

Det är antingen socialtjänsten eller kriminalvården som placerar hos oss.

Placeringar från socialtjänsten sker antingen frivilligt eller under tvång enligt LVU (Lagen om vård av unga) eller LVM (Lagen om vård av missbrukare). Målet för våra placerade är att de ska ha en långvarig nykterhet och bli självständiga. Dessa placeringar kan variera i tid och även förlängas vid flera tillfällen. I dessa placeringar är ni som familjehem en viktig del av rehabiliteringen och behandlingen.

Placeringar från kriminalvården är oftast i den form som heter Halvvägshus i enskildhet. Dessa klienter kommer från anstalt och slussas ut sista delen av sitt straff och är under placering utrustade med fotboja. Det finns en tydlig plan från frivården där den placerade ska ha sysselsättning och styrs av ett schema som frivården reglerar. De ska vara självgående, ha egen ekonomi och sköta sig själv i stort sett. Denna typ av placering är alltid tidsbestämd och vanligtvis mellan 4-6 månader, men ibland upp till 1 år.

Innan en familj kan få uppdrag från Humana behöver en familjehemsutredning göras.

I en utredning ingår:

 • Ett första telefonsamtal med vissa basfrågor.
 • Ett till två hembesök där vi berättar mer om oss, familjehemsvård och hur vi arbetar. Ni som familjer kommer på dessa besök få berätta mer om er och era liv samt svara på flera frågor.
 • Under utredningen kommer ni få lämna in registerutdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, socialregister, skuldfrihetsintyg från Kronofogden samt intyg om ersättningar från Försäkringskassan.
 • Vi kommer även att kontakta referenter (minst 2 referenter per familjehemsförälder).
 • Utredarna går igenom insamlat material och gör en samlad bedömning.
 • När vi är klara med utredningen återger vi den samt den bedömning vi kommit fram till för familjen.

När man har en placering utgår ersättningen i form av arvode samt en omkostnadsdel.

Arvodet är en skattepliktig ersättning som familjehemmet får för att de åtar sig uppdraget som familjehem. Arvodet bestäms utifrån hur krävande uppdraget anses vara och utifrån vilka särskilda behov som den placerade har. Arvodet är sjukpenningsgrundande och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension, semesterersättning eller a-kassa.

Omkostnadsdelen ska ersätta familjehemmets utgifter för den placerade, exempelvis mat, fritid och kläder, Omkostnadsdelen är beräknad utifrån konsumentverkets beräkningar om vad ungdomar och vuxna kostar men ligger högre då personen som placeras kan ha större behov. Familjehem får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5000 kr per år. Familjehemmet måste själva fylla i detta i deklarationen.

Vid placering av Halvvägshusplats enskilt boende har den placerade egen ekonomi, då får familjehemmet del av omkostnad för att täcka kostnader för boende.

Familjehemmet

 • Förbinder sig att medverka till att den placerades målsättning uppfylls. Målsättningen görs upp tillsammans med familjehemskonsulent och socialsekreterare.
 • Ska ge den placerade den omsorg personen behöver för att kunna leva ett självständigt liv.
 • Ska medverka i den utbildning och handledning som erbjuds.
 • Ska kunna avsätta tid för att träffa familjehemskonsulenterna 1-3 gånger i månaden samt övriga möten med socialtjänst och så vidare. Dessa möten sker på dagtid.
 • Ansvarar för att den placerades rum är lämpligt möblerat när det är dags för inflyttning.
 • Ansvarar under placeringstiden för att inte ta andra uppdrag utan att rådgöra med Humana.

Humana

 • Förbinder sig att kontinuerligt handleda familjehemmet, och ska också stå för adekvat utbildning och stöd när det behövs.
 • Ansvarar för att till familjehemmet utse en familjehemskonsulent.
 • Ansvarar för att någon personal dygnet runt finns tillgängligt för familjehemmet via telefon.
 • Ansvarar för att utbetala omkostnad och arvode till familjehemmet under placeringstiden.

Kommunen/Kriminalvården

 • Ansvarar för att följa upp den placerades situation.
 • Ansvarar för att utrusta den placerade med kläder för den årstid som råder när placeringen startar.