""

TryggFam

De barn som inte kan bo kvar hos sina föräldrar är en utsatt grupp i vårt samhälle. Vi vill försäkra oss om att vi gör allt vi kan för att dessa barn får bästa möjliga omhändertagandet och bästa möjliga vård. Därför vi har skapat en manual där forskning och praktisk erfarenhet möts – TryggFam.

Om TryggFam

Genom manualen TryggFam vill vi utveckla våra metoder för att ge våra familjehem ett bra stöd så att de i sin tur kan vara välfungerande familjehem för de barn som behöver det.

Inom Humana arbetar vi kontinuerligt för att utveckla och förbättra våra arbetsmetoder. Bakom forskning, teorier och strukturer finns de placerade barnen och det är för de barnen vi gör detta arbete. Det vi konsulenter kan göra är att med all vår erfarenhet och medmänsklighet hålla oss uppdaterade när det gäller sådant som vetenskapen visar fungerar och förbättrar omsorgen och vården för de som placeras i familjehem. När vi lyckas omsätta det i praktisk handling – då gör vi skillnad.

Syfte

Vi samarbetar med familjehem som många gånger gör en fantastisk skillnad i många barns liv. Att vara familjehem ställer höga krav på flexibilitet, uthållighet och känslomässig närvaro. Forskning visar att god handledning och stöd till familjehemmen ökar deras förmåga till uthållighet och att hantera stress.

För att säkerställa detta gör vi en noggrann bedömning av de familjehem som samarbetar med oss (separat manual för detta finns). När det senare blir aktuellt med förfrågan från en socialtjänst om ett barn så arbetar vi utefter vår manual TryggFam. Manualen innehåller och bygger på forskning inom familjehemsvården, de teorier vi valt att använda oss av i vårt arbete samt arbetsprocessen under hela placeringstiden.

Syftet är att vi ska kunna ge våra familjehem ett bra stöd så att de i sin tur kan vara välfungerande familjehem för de barn som behöver det. Manualen eftersträvar att strukturera upp konsulentarbetet så att vi, så långt det är möjligt, säkerställer att vi fångar de områden forskning visat på är viktiga för de placerade barnen.

Uppbyggnad

Manualen innehåller 50 sidor och till det tillkommer 18 bilagor. Den är uppbyggd med olika avsnitt.

Första avsnittet tar upp bakgrund och beskriver vad som är ett familjehem, vad syftet med familjehemsvård är och vad som menas med konsulentstödd familjehemsvård.

Avsnitt två handlar om forskning inom familjehemsvården. I avsnittet lyfter vi fram den forskning som finns kring placerade barn och familjehem.

Avsnitt tre beskriver de teoretiska utgångspunkter vi har i Tryggfam. De teorierna är anknytningsteori, ekologisk modell, KASAM, Social inlärningsteori och Risk- och skydd.

Det stora avsnittet heter Struktur och arbetsflöde och det är här vi beskriver hur vi ska arbeta i de uppdrag vi får. Avsnittet bygger på den forskning och de teorier som finns i ovan nämnda avsnitt.

I Struktur och Arbetsflödet går vi igenom allt som är viktigt att komma ihåg i det förberedande arbetet. Vad som är viktigt för oss att veta för att kunna göra en matchning som ger barnet och familjehemmet bästa möjliga förutsättningar. Alla praktiska detaljer som behöver göras klara med familjehemmet och med socialtjänsten beskrivs utförligt i detta avsnitt. Vi vet av praktiskt erfarenhet att om alla praktiska detaljer görs klart så tidigt som möjligt så finns det större utrymme för att helt fokusera på barnet och relationerna vid placeringen. För att vi ska kunna gör en bra insats behöver vi få ett tydligt uppdrag, där vi alla vet vilka roller vi har och vem som ska göra vad. I TryggFam har vi lagt in stöd för att säkerställa att vi får ett tydligt uppdrag som också innefattar de riskfaktorer (skola, hälsa) som forskningen lyft fram. Under hela placeringen är det viktigt att vi stämmer av med ansvarig handläggare på socialtjänsten så att vi agerar i linje med det uppdrag vi fått. Förutom de möten vi har med socialtjänsten så lämnar vi var 3.e månad en skriftlig rapport där vi beskriver hur vi arbetat mot de uppsatta målen.

När barnet flyttat in till vårt familjehem så träffar vi familjehemmet för handledning var 14:e dag. Däremellan finns vi tillgängliga på telefon och alla familjehem har tillgång till stöd dygnet runt. Alla våra familjehem erbjuds också att delta i grupphandledning. En av de viktigaste uppgifterna som konsulent är att ge familjehemmet det stöd och den handledning de behöver för att på bästa sätt ge de barn som placeras via Humana ett gott liv. För att hålla struktur och kvalitet på det stöd vi ger till familjehemmen har vi skapat olika verktyg. Dels gör vi med jämna mellanrum mätningar av familjehemmets stress för att så tidigt som möjligt kunna genomföra interventioner, dels gör vi en grundlig avstämning med familjehemmet och deras biologiska barn 1-2 gånger per år för att säkerställa att alla i familjen mår bra.

När placeringen avslutas finns ett avsnitt kring vad som är bra att ta upp för att knyta ihop säcken för alla inblandade. I det ingår att ha ett strukturerat avslutande samtal med familjehemmet. Det följs av en utvärdering av Humanas och familjehemmets insats för att lära av våra erfarenheter. Vid det här tillfället har vi även möjlighet att prata med familjehemmet om hur vårt fortsatta samarbete ska se ut.

I manualen finns även stöd kring akut eller oväntad händelse, dokumentation, gallring samt vårt verksamhetssystem.

Genom TryggFam vill vi försäkra oss om att vi ger bästa möjliga förutsättningar för våra familjehem så att de i sin tur stärks i sin förmåga att vara välfungerande familjehem för de barn som behöver det. På så sätt hoppas vi att de barn som placeras inom vår organisation ska få ökade möjligheter till ett bättre liv.

Frågor om TryggFam

Linda Klingwall

Familjehemskonsulent

linda.klingwall@humana.se070-747 21 230243-24 84 82