En person håller ett pappershjärta i sina händer.

Neuropsykiatrisk utredning vid placering

Vi har sedan 2005 har utfört breda psykiatriska utredningar av placerade ungdomar och vuxna med komplex problembild. Den som utreds får alltid träffa psykiater och psykolog. Psykiatrisjuksköterska eller personal med beteendevetenskaplig kompetens bistår med att intervjua informanter i den utreddes nätverk.

Syfte

Insatsen syftar till att enligt rådande evidensläge och riktlinjer klarlägga om den placerades fungerande och svårigheter kvalificerar individen för formell psykiatrisk diagnos eller diagnoser. Utöver ställningstagande kring ADHD och Autism görs aktiva ställningstaganden och differentialdiagnostik kring andra psykiatriska tillstånd enligt DSM5/ICD11.

Arbetssätt

Multiinformantperspektiv

Cureum inhämtar information från den som utreds, vårdnadshavare/förälder, partner, placeringsenhet (HVB, familjehem), skolpersonal/arbetsgivare eller andra närstående personer. Den samlade bilden bedöms snarare än att en enskild ges tolkningsföreträde.

Evidensbaserad utredning

Vi inventerar alltid brett med senare fördjupning och har som ambition att överväga alternativa hypoteser till de svårigheter eller problembeteenden som framkommer även när det finns en tydligt uttalad frågeställning från start.

Kollaborativt tillvägagångssätt

Utredningen ses som en process för lärande och självförståelse, därför ges löpande feedback och utrymme för diskussion om vad som framkommer under utredningens gång.

Bruk av instrument som studerats med avseende på diagnostiska ställningstaganden

Cureum åtar sig att nyttja utredningsinstrument som utvärderats avseende diagnostisk precision snarare än metoder som främst används av tradition eller klinisk erfarenhet.

Bruk av symptomvaliditetsskalor

Vi kan konstatera att en betydande ökning skett av neuropsykiatriska diagnoser de senaste åren. Detta kan i vissa sammanhang medföra risk att enskilda upplever osäkerhet om diagnostikens tillförlitlighet. Av denna anledning använder Cureum instrument som graderar risk för systematiska felkällor kopplade till den information som samlas in. Bruket av symptomvaliditetsskalor hjälper Cureum att göra en mer nyanserad helhetsbedömning.

Krav för genomförande av utredning

 • Den placerade har uttryckt önskemål om utredning i nutid eller har tidigare uttryckt önskemål
 • Drogfrihet är ett krav
 • Det finns tillgång till informanter med god insyn i den placerades uppväxt, fungerande och utveckling

Utredningsprocessen steg för steg

 1. Planeringsmöte med det professionella nätverket (digitalt möte)
  Här görs ställningstagande kring aktuell utredningsbarhet, tidsramar och informantstöd.
 2. Rekvisition av relevanta handlingar och individspecifik planering av utredningen
  Planeringen kommuniceras med nätverket och den placerade.
 3. Förträff med den placerade (antingen fysiskt eller digitalt)
 4. Fysiska utredningsträffar (vid behov kan kompletterande träffar ske digitalt)
 5. Diagnostisk slutbedömning i utredningsteamet
 6. Återkoppling till den placerade, vårdnadshavare (för minderåriga)/närstående och professionellt nätverk
 7. Utredningsrapport skickas ut
 8. Om den utredde önskar ytterligare samtal om utredningsresultat finns det möjlighet att få det genom Cureum

Tidsomfattning

Utredningen tar i ungefär 8-10 veckor. Om det inte bedöms möjligt att hålla tidsramen kommuniceras detta snarast möjligt eller redan vid inledande planeringsmöte. Har andra kvalificerade kartläggningar eller utredningsinsatser genomförts i närtid kan det även övervägas en mer komprimerad tidsram.

Återkoppling av utredningsresultat

Återkopplingen görs ofta med visuellt stöd och alltid med anpassat språkbruk. Allra först återkopplas till den som genomgår utredningen. Därefter till närstående eller vårdnadshavare. Som sista steg genomförs en mer formell återkoppling till det professionella nätverket/kund. Återkoppling av resultat kan ske med fysiska eller digitala träffar. Cureum vill betona att budskapet som förmedlas till mestadels är detsamma i samtliga återkopplingar.

Utredningsrapport

Rapporten beskriver transparent och konkret följande:

 • Vad som framkommer om den utredde gällande; utveckling, färdigheter, relationer, förmågor, intressen, problembild och motivation/framtidsbild
 • Professionsspecifika ställningstaganden
 • En samlad teambedömning med diagnostiskt ställningstagande som sammanfattar framträdande utredningsfynd
 • Rekommenderade insatser utifrån de svårigheter som framkommer i utredningen

Vad vi inte gör

Cureum har inte möjlighet att genomföra följande:

Diagnostik av inlärningssvårigheter (exempelvis dyslexi)
Vid misstanke rekommenderas remiss till indikerad instans

Diagnostik av språkstörning
Vid misstanke rekommenderas remiss till indikerad instans

Lämna förhandsbesked om formell diagnostik
Vi kan däremot delge utredningshypoteser utifrån överenskommelse vid utredningsstart