Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

B12 – Humanas kriminalitetsprogram

Ungdomskriminalitet är ett växande fenomen inom vissa subgrupper och ett mycket kostsamt samhällsproblem. Humana har därmed tagit fram ett brottsförebyggande program, B12, utifrån just framgångsrika påverkansfaktorer och kognitiv beteendeterapi (KBT). Programmet är uppbyggt kring 12 sessioner och är konstruerat precis som ett traditionellt KBT-protokoll med en kartläggningsdel, en interventionsdel samt en vidmakthållande del.

Personer som kan inkluderas i programmet beslutas genom ett bedömningsinstrument som fokuserar på kriminogena riskfaktorer. Det huvudsakliga screeningformuläret i manualen mäter antisociala värderingar och hänvisar även till specifika övningar i programmet. Behandlaren vägleder den kriminella ungdomen i att utvärdera tankemönster och värderingar. Programmet jobbar med bland annat kognitiva tekniker och acceptansstrategier vilket innebär att klienten utmanar sitt eget tänkande och hittar verktyg för hur dessa tankar ska hanteras. För att mäta insatsens effekt innehåller programmet ett testbatteri. Mätning görs både i början och i slutet.