Metodlista

Här listar vi de metoder vi använder oss av i våra verksamheter. Vill du veta mer om metoderna hittar du länk under respektive metod till mer information. Sidan uppdateras löpande.

 1. Avser eftervårdsbehandling missbruksbehandling ungdom.

 2. Bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik.

 3. Manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som beter sig aggressivt.

 4. Färdighetsträning i vardagen. En form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att minska självskadande beteende. Hos personer med emotionellt instabil personlighetsstörning (tidigare borderline personlighetsstörning).

 5. Riskbedömningsverktyg för barn och unga med sexuella beteendeproblem. ERASOR står för ”Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism”. Det är en checklista för bedömning av återfallsrisk i sexuella övergrepp. Gällande för ungdomar mellan 12 och 18 år.

 6. En socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning, särskilt schizofreni. Syftet med insatsen är att ge klienten ökade möjligheter till ett självständigt liv.

 7. Insats med en kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering med fokus på integration av känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring. Programmet har använts i Sverige sedan början av 1990-talet.

 8. Andra namn på metoden är Ridterapi och Equine Assisted Therapy (EAT).

 9. Metoden är särskilt lämplig till personer med autismspektrumtillstånd, OCD, ADHD, beteende- och känslomässiga störningar och liknande tillstånd.

 10. Ett samlingsnamn för psykoterapier. Där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster. För att minska psykologiska problem. 

 11. En metod för hantering av problemskapande beteende.

  Humana erbjuder utbildning och handledning inom LAB.

  Till mer information om utbildning och handledning

 12. Ett terapeutiskt arbetssätt som utvecklats vid Brief Family Therapy Center i USA.

 13. Metoden utvecklades från början för föräldrar till barn med neurologiska, kognitiva eller psykologiska svårigheter. Samt för yrkesgrupper som hade hand om dessa barn. Metoden används idag i skola, vård och omsorg. Men även för andra målgrupper och åldrar.

 14. En samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

 15. Insats i syfte att tillhandahålla en stabil social miljö som ger deltagarna möjlighet till social inlärning och positiv utveckling.

 16. Arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter.

 17. Verktyg för hantering av utåtagerande beteende.

 18. Det finns olika insatser för barn med autism som bygger på tillämpad beteendeanalys. Målet är att barnen ska utveckla beteenden som har social betydelse, till exempel kommunikation och socialt samspel.

 19. Belöningssystem som syftar till beteendeförändring.

 20. För barn som varit med om svåra saker.

 21. Modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj, utvecklad av Rädda Barnen.

 22. Tydlighet för en fungerande vardag.

 23. Inom missbruks- och beroendevården har kognitiv beteendeterapi (KBT) återfallspreventiva inslag och fokuserar på missbruket eller beroendet. Vidare förekommer behandlingar som inte är KBT, men som har inslag av de metoder som används inom KBT. En sådan behandling är återfallsprevention (ÅP).