Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Metodlista

Här listar vi de metoder vi använder oss av i våra verksamheter. Vill du veta mer om metoderna hittar du länk under respektive metod till mer information. Sidan uppdateras löpande.

 1. Avser eftervårdsbehandling missbruksbehandling ungdom.

 2. Bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik.

 3. Manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som beter sig aggressivt.

 4. Färdighetsträning i vardagen. En form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att minska självskadande beteende. Hos personer med emotionellt instabil personlighetsstörning (tidigare borderline personlighetsstörning).

 5. Riskbedömningsverktyg för barn och unga med sexuella beteendeproblem. ERASOR står för ”Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism”. Det är en checklista för bedömning av återfallsrisk i sexuella övergrepp. Gällande för ungdomar mellan 12 och 18 år.

 6. En socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning, särskilt schizofreni. Syftet med insatsen är att ge klienten ökade möjligheter till ett självständigt liv.

 7. Insats med en kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering med fokus på integration av känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring. Programmet har använts i Sverige sedan början av 1990-talet.

 8. Andra namn på metoden är Ridterapi och Equine Assisted Therapy (EAT).

 9. Metoden är särskilt lämplig till personer med autismspektrumtillstånd, OCD, ADHD, beteende- och känslomässiga störningar och liknande tillstånd.

 10. Ett samlingsnamn för psykoterapier. Där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster. För att minska psykologiska problem. 

 11. En metod för hantering av problemskapande beteende.

  Humana erbjuder utbildning och handledning inom LAB.

  Till mer information om utbildning och handledning

 12. Ett terapeutiskt arbetssätt som utvecklats vid Brief Family Therapy Center i USA.

 13. Metoden utvecklades från början för föräldrar till barn med neurologiska, kognitiva eller psykologiska svårigheter. Samt för yrkesgrupper som hade hand om dessa barn. Metoden används idag i skola, vård och omsorg. Men även för andra målgrupper och åldrar.

 14. En samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

 15. Insats i syfte att tillhandahålla en stabil social miljö som ger deltagarna möjlighet till social inlärning och positiv utveckling.

 16. PATRIARK bygger på 30 års internationell forskning utifrån tidigare arbete med riskbedömningsmetoderna SARA, B-safer och SAM. PATRIARK är en evidensbaserad metod för strukturerade professionella bedömningar av risk för hedersrelaterat våld uppdelat på tre områden (domäner) med fem riskfaktorer i varje domän.

  1. Den första domänen klargör typ och allvarlighetsgrad av HV.
  2. Den andra domänen kartlägger gärningspersonens eller personernas karakteristik och föreliggande kontext som kan påverka beslut om att använda hedersvåld.
  3. Den tredje domänen ger en bild av offret/offrens karakteristik och sårbarhet som kan påverka dennes beslut att delta i skyddsåtgärder.

  Varje riskfaktor ska bedömas både i den aktuella situationen och historiskt.

  Bedömaren har alltid möjlighet att komplettera med andra överväganden och fallspecifika faktorer som kan vara relevanta.

  Bedömning och återkoppling
  När tillgänglig information har samlats in och värderats bedöms:

  • risk för allvarligt våld
  • akut risk för hedersrelaterat våld
  • sannolika offer
  • andra risker

  Dessa ligger till grund för att belays vilka gärningspersoner som är mest sannolika att fortsätta utöva hedersvåld. I vilka fall är det stor risk att våldet eskalerar från hot och förföljelse till allvarligt/dödligt våld?

  Vilka gärningspersoner kan hanteras i frihet och vilka är i behov av påverkansprogram? Vilka offer behöver skydd och i så fall i vilken form?

  Framtida tänkbara riskscenarios av hedersrelaterat våld beskrivs och bedöms. Vid bedömningen används kategorierna Låg, Medel eller Hög risk (L, M och H). Bedömaren bör kommentera slutsatserna av bedömningen (hur komplett materialet är, brist på uppgifter). Förslag på lämpliga skyddsåtgärder lämnas till varje scenario.

 17. Arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter.

 18. Verktyg för hantering av utåtagerande beteende.

 19. Det finns olika insatser för barn med autism som bygger på tillämpad beteendeanalys. Målet är att barnen ska utveckla beteenden som har social betydelse, till exempel kommunikation och socialt samspel.

 20. Belöningssystem som syftar till beteendeförändring.

 21. För barn som varit med om svåra saker.

 22. Modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj, utvecklad av Rädda Barnen.

 23. Tydlighet för en fungerande vardag.

 24. Inom missbruks- och beroendevården har kognitiv beteendeterapi (KBT) återfallspreventiva inslag och fokuserar på missbruket eller beroendet. Vidare förekommer behandlingar som inte är KBT, men som har inslag av de metoder som används inom KBT. En sådan behandling är återfallsprevention (ÅP).