Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

PATRIARK

PATRIARK bygger på 30 års internationell forskning utifrån tidigare arbete med riskbedömningsmetoderna SARA, B-safer och SAM. PATRIARK är en evidensbaserad metod för strukturerade professionella bedömningar av risk för hedersrelaterat våld uppdelat på tre områden (domäner) med fem riskfaktorer i varje domän.

  1. Den första domänen klargör typ och allvarlighetsgrad av HV.
  2. Den andra domänen kartlägger gärningspersonens eller personernas karakteristik och föreliggande kontext som kan påverka beslut om att använda hedersvåld.
  3. Den tredje domänen ger en bild av offret/offrens karakteristik och sårbarhet som kan påverka dennes beslut att delta i skyddsåtgärder.

Varje riskfaktor ska bedömas både i den aktuella situationen och historiskt.

Bedömaren har alltid möjlighet att komplettera med andra överväganden och fallspecifika faktorer som kan vara relevanta.

Bedömning och återkoppling
När tillgänglig information har samlats in och värderats bedöms:

  • risk för allvarligt våld
  • akut risk för hedersrelaterat våld
  • sannolika offer
  • andra risker

Dessa ligger till grund för att belays vilka gärningspersoner som är mest sannolika att fortsätta utöva hedersvåld. I vilka fall är det stor risk att våldet eskalerar från hot och förföljelse till allvarligt/dödligt våld?

Vilka gärningspersoner kan hanteras i frihet och vilka är i behov av påverkansprogram? Vilka offer behöver skydd och i så fall i vilken form?

Framtida tänkbara riskscenarios av hedersrelaterat våld beskrivs och bedöms. Vid bedömningen används kategorierna Låg, Medel eller Hög risk (L, M och H). Bedömaren bör kommentera slutsatserna av bedömningen (hur komplett materialet är, brist på uppgifter). Förslag på lämpliga skyddsåtgärder lämnas till varje scenario.