Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

MI LSS - Motiverande samtal inom LSS

Inom LSS arbetar Humana mot mål som finns i brukarens genomförandeplan med hjälp av MI. MI är en metod som bland annat vilar på en speciell MI-anda. I den andan möter vi våra klienter utifrån äkta empati, en betoning på autonomi, det vill säga klientens självbestämmande och integritet med hjälp av specifika samtalsfärdigheter. Precis som man beskriver enligt 6§ i Lagen om stöd och service.

De som bor på Humanas gruppboenden har olika funktionsnedsättningar vilket kan vara en utmaning för samtalsledare. Utöver att vara väl insatt i sina brukares eventuella diagnoser och sårbarheter så behöver personal även vara insatt i hur man kan hitta alternativa vägar för kommunikation om det skulle behövas. Personal behöver vara flexibel och hitta rätt kommunikationsväg för varje unik brukare. I Humanas utbildning ”MI LSS”, så lägger vi stort fokus på MI-andan och att hitta en alternativ nyckeln i kommunikation för brukarna. En del klienter behöver alternativ till öppna frågor och reflekterande som är en grund i samtalstekniken i MI. När vi använder oss av förhållningssättet MI för LSS så gör vi ofta det i kombination med Alternativ kompletterande kommunikation, exempelvis med bild-stöd.