En metod för hantering av utmanande beteende som bygger på lågaffektivt bemötande.

Bakgrund

Studio III är framtagen av Professor Andrew, Andy, McDonnell, Storbritannien, efter att personer avlidit efter fasthållningar i verksamheter. Inledningsvis framtagen för personer med utåtagerande beteende, autism, utvecklingsstörning, andra intellektuella svårigheter och hjärnskador. Metoden har även visat sig ha god effekt i arbetet med personer med neuropsykiatriska funktionshinder och andra psykiatriska diagnoser.

Visionen är att man vill bidra till att skapa en säker och begränsningsfri värld där människor kan leva ett meningsfullt liv.

Vad är utmanande beteende?

Kan yttra sig som våld mot andra, självskador, verbala konflikter.

Beteende som historiskt sätt varit en stor utmaning inom såväl psykiatri, LSS, sluten och öppenvård där verksamheter har haft många olika metoder för att hantera problemen. Metoder som ibland inneburit ett ovärdigt bemötande av personen som uppvisar problemen. Nedläggningar, isolering, bältning och fasthållning för att nämna några exempel på lösningar. De historiska exemplen är många, och otäcka. Lösningar som kan vara både olagliga och olämpliga och som kan ses och tolkas som bestraffningar.

Lågaffektivt bemötande

På senare år har det uppstått flera olika varianter av det som kallas lågaffektivt bemötande. Studio III är en av dem. I det lågaffektiva bemötandet läggs ansvaret på uppkommen situation på den professionella i sammanhanget. Ansvaret på lösning hamnar därmed hos personalen och aldrig på klienten/patienten/brukaren/eleven. Lågaffektivt bemötande är ett verktyg som Socialstyrelsen nämner som en viktig komponent för ett bra bemötande.

Studio III på Humana

Humana har valt att utbilda in-house-trainers för att säkerställa att all personal inom våra HVB för barn och unga, i våra LSS-verksamheter samt i flera av våra vuxenverksamheter skall ha tillgång till konkreta verktyg för hantera utmaningar i vardagen. Studio III har sin utgångspunkt i ett lågaffektivt förhållningssätt, ett förhållningssätt som vi ser säkerställer ett gott bemötande i vardagen. Genom vår satsning på att utbilda i Studio lll ser vi positiva effekter för dem vi finns till för och även då på personalen arbetsmiljö.
Mer om studio III

Kontakta oss

Humana har nu möjligheten att erbjuda utbildningar till verksamheter utanför vår egen organisation. Detta gör vi i samarbete med Studio III.

Ur innehållet på två- eller tredagars Studio III Utbildning:

  • Lågaffektivt bemötande
  • Orsaker till Utmanande beteende
  • Hantering av Utmanande beteende
  • Undvika fysiska interventioner
  • Tekniker för fysiska interventioner som bygger på dynamisk rörelse (endast 3 dagars).

Vid intresse eller frågor kontakta gärna:

Torbjörn Andersson Studio III