För behandlingspersonal

Tillbaka till för yrkesverksamma

Utbildningen riktar sig personal på behandlingshem eller i öppenvård. Kursen bygger på forskning och grundläggande principer om anknytning, relationer, kommunikation och barns utveckling. Connect uppmuntrar personalen att ”ta ett tillfälligt steg tillbaka” från barnets eller ungdomens problembeteende för att se det i termer av anknytningsbehov och tidigare erfarenheter. Detta utan avstå från att sätta gränser.

Förståelse i fokus

Behandlarna uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå barn och ungdomar och deras beteende, sig själva och sitt sätt att reagera på som behandlare.

Nio principer

Connect utgår från nio nyckelprinciper om anknytning och fokuserar på att stärka grundkomponenterna i en trygg anknytning: reflektion och lyhördhet, behandlarens förmåga att mentalisera och agera utifrån det i förhållande till barnet.

Connect hjälper också personalen att förstå sina egna emotionella svar på olika problembeteenden, vilket är viktigt för förmågan att reflektera, förstå och kommunicera empati. Dessa komponenter har visat sig ha stort inflytande på barns och tonåringars sociala, känslomässiga och beteendemässiga anpassning.

Forskning visar att relationen mellan barn och ungdomar till andra vårdnadshavare än föräldern kan ha en grundläggande betydelse och påverkan genom hela livet för barnet. Genom att erbjuda en säker hamn, trygg bas och en empatisk kommunikation kan behandlingspersonal möjliggöra detta. Anknytning är lika viktigt för en tonåring som för det lilla barnet, men det kan vara svårare att se i det dagliga samspelet. Forskning visar även att en trygg anknytning kan kopplas till bra och nära kamratrelationer, mindre aggressivitet, bättre skolresultat och god förmåga att uttrycka och förstå andras känslor.

Mål med utbildningen

  • stärka personal i sin yrkesroll som behandlare
  • få en djupare förståelse för barns och ungdomars beteende och behov av anknytning
  • utveckla strategier att använda sig av för att stödja en positiv relation till barnet samtidigt som man klarar av att sätta gränser och skapa en god miljö för utveckling
  • få en metod och modell att använda inom personalgruppen för att beskriva händelser med barn och ungdomar, men också hur det återspeglar sig i personalgruppen

Kontakta oss

  1. Ove Östling Metodutvecklare Connect
    Eva Yamba Yamba Metodgarant Connect
  2. Isabella Miulus Samordnare Connect