Utbildningen riktar sig till familjehemsföräldrar. Kursen bygger på forskning och grundläggande principer om anknytning, relationer och barns utveckling men också på forskning och kunskap om familjehemsbarns tidigare upplevelsers betydelse för deras anknytningsmönster i mötet med familjehemmet.

Förståelse i fokus

Speciellt fokus läggs på att förstå de traumatiska upplevelser barnen kan ha haft och dess betydelse, både i beteenden, synen på sig själva, synen på andra och deras tro på förändring. Familjehemsföräldrarna uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå sitt placerade barn och dess beteende, sig själva och sitt sätt att reagera på som familjehemsförälder samt att finna nya möjligheter i rollen som familjehemsförälder.

Nio principer

Connect utgår från nio nyckelprinciper om anknytning och fokuserar på att stärka grundkomponenterna i en trygg anknytning: föräldrars och omsorgspersoners reflektion och lyhördhet, förmåga att mentalisera och agera utifrån det i förhållande till barnet. Dessa komponenter har visat sig ha stort inflytande på barns och tonåringars sociala, känslomässiga och beteendemässiga anpassning.

Forskning visar att en utveckling mot en trygg relation mellan familjehemsföräldrar och deras familjehemsbarn har stor betydelse och påverkan genom hela livet. Anknytning är lika viktigt för en tonåring som för det lilla barnet, men det kan vara svårare att se i det dagliga samspelet. Forskning visar även att en trygg anknytning kan kopplas till bra och nära kamratrelationer, mindre aggressivitet, bättre skolresultat och god förmåga att uttrycka och förstå andras känslor.

Mål med utbildningen

  • stärka familjehemsföräldern i sin roll
  • få en djupare förståelse för barns och ungdomars beteende och behov av anknytning
  • att förstå hur tidigare erfarenheter, speciellt trauma, formar beteenden, speciellt när de uttrycker viktiga anknytningsbehov
  • få strategier att använda sig av för att utveckla och stödja en positiv relation till barnet samtidigt som man klarar av att sätta gränser och skapa en god miljö för utveckling

Kontakta oss

  1. Ove Östling Metodutvecklare Connect
    Eva Yamba Yamba Metodgarant Connect
  2. Isabella Miulus Samordnare Connect