För dig som är yrkesverksam

Tillbaka till connect

Connect har funnits som föräldrastödsprogram i Sverige sedan 2009, och fram till hösten 2014 var det Örebro kommun som samordnade utbildningar i programmet. Sedan tog Humana över det ansvaret, ett ansvar som även omfattar utbildning för familjehemsföräldrar och behandlingspersonal. I vårt ansvar ingår också utbildning och certifiering av utbildare och handledare.

Målgrupp

Utbildningarna riktar sig till föräldrar och andra omsorgspersoner med barn i åldern 8-18 år och bygger på forskning och grundläggande principer om anknytning, relationer och barns utveckling. Föräldrar/omsorgspersoner uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå sitt barnet och dess beteende, sig själva och sitt sätt att reagera på som förälder/omsorgsperson och att finna nya möjligheter i sin roll.

Nio principer

Connect utgår från nio nyckelprinciper om anknytning och fokuserar på att stärka grundkomponenterna i en trygg anknytning: föräldrars/ omsorgspersoners förmåga att mentalisera och agera utifrån det i förhållande till barnet. Dessa komponenter har visat sig ha stort inflytande på barns och tonåringars sociala, känslomässiga och beteendemässiga anpassning.

Forskning visar att relationen mellan föräldrar och barn har en grundläggande betydelse och påverkan genom hela livet. Anknytning är lika viktigt för en tonåring som för det lilla barnet, men det kan vara svårare att se i det dagliga samspelet. Forskning visar även att en trygg anknytning kan kopplas till bra och nära kamratrelationer, mindre aggressivitet, bättre skolresultat och god förmåga att uttrycka och förstå andras känslor.

Tre versioner

Connect finns idag i tre olika versioner i Sverige, varav programmet för familjehemsföräldrar och behandlingspersonal är nya och endast har genomförts i mindre utsträckning men visar goda resultat i den uppföljning som har gjorts.

Mål med utbildningen

  • stärka föräldrar, familjehemsföräldrar och behandlingspersonal i deras roll
  • få en djupare förståelse för barns och ungdomars beteende och behov av anknytning
  • få strategier att använda sig av för att stödja en positiv relation till barnet samtidigt som man klarar av att sätta gränser och skapa en god miljö för utveckling

Kontakta oss

  1. Eva Yamba Yamba Metodgarant Connect
  2. Isabella Miulus Samordnare Connect HVB Barn och unga
    Malin Stihl Samordnare Connect HVB Vuxna