För Socialtjänsten

Tillbaka till integro program

Integro Program är ett stödboende med förstärkta insatser för ungdomar i åldern 16-20 år. Målgruppen är pojkar och flickor med psykosocial problematik. Som har kommit som ensamkommande till Sverige. Som  och/ eller lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation.

Vad är Integro program?

Målgruppen är ungdomar 16-20 år med psykosocial problematik. Som är mogna för ett eget boende. Men är i behov av olika stödinsatser för en lyckad integration i samhället. I målgruppen ingår också unga med viss neuropsykiatrisk problematik. De som är i behov av psykosocialt- och vardagsstöd till exempel efter genomförd missbruksbehandling. Har verkställt LSU eller ska slussas ut från annan institutionsplacering.

Integro program är för många också ett alternativ till HVB eller familjehemsplacering.

Insatserna är flexibla och anpassas till den enskildes specifika behov utifrån den individuella vård-/ arbetsplanen.

I Integro Program arbetar personalen lösningsfokuserat. Utifrån ett salutogent förhållningssätt för att kunna ge ett psykosocialt stöd. Social färdighetsträning, motivationshöjande insatser (MI) vilket ska bidra till att ge barn och unga en känsla av sammanhang. En god självbild och stärka deras egna förmågor.

Samtlig personal har utbildning i BBIC, MI, ACT (Acceptans and Commitment Therapy) och konflikthantering. Många har dessutom kunskaper inom ART/ Repulse, HAP, Återfallsprevention med mera.

Då flertalet medarbetare är socionomer eller beteendevetare. Så säkerställer det en viss lägstanivå där kunskaper om utvecklingspsykologi och annat är självklara. Till verksamheten finns legitimerad psykolog knuten vilket innebär att vi kan erbjuda samtalsstöd liksom psykologbedömningar och större utredningar.

Stödboendet utgörs av möblerade och utrustade lägenheter om 1 rum och kök. Belägna på gångavstånd från allmänna kommunikationer. Med närhet till service av olika slag. På varje enhet finns kontor och gemensamhetslokal där den unge träffar sin ungdomspedagog och annan personal.

Kontakta oss

  1. Marie Törnblom Verksamhetschef
    Placeringsförfrågan Central placeringsrådgivning
  2. Helsingborg

    Hässleholm

    Lund

    Malmö