Hem

Kontaktuppgifter

Klargörande med anledning av artikel i Expressen

Publicerad: 2015-10-15

Expressen har idag publicerat mycket missvisande uppgifter avseende Humana Baggiums familjehemsvård och ensamkommande barn. De har valt att hantera det underlag och de siffror vi försett dem med på ett, i vårt tycke, oacceptabelt sätt. Efter samtal med ansvarig journalist kan vi tyvärr konstatera att de inte har för avsikt att göra någon rättelse, och vi vill därför göra följande förtydligande:

Till att börja med vill vi klargöra att vi inte sysslar med förmedling av familjehem.

Vi erbjuder våra uppdragsgivare och klienter en kvalificerad familjehemsvård via våra konsulentstödda familjehem. Konsulentstödet innebär att våra familjehem har en egen kontaktperson, en familjehemskonsulent, som regelbundet ger handledning och stöd. Stöd som finns tillgängligt dygnet runt. Alla våra konsulenter är socionomer och har genomgått vår interna handledarutbildning. Utbildning och kompetensutveckling sker kontinuerligt.

Samtliga våra familjehem är utredda enligt en utredningsmodell i 12 steg som bygger på Socialstyrelsens initialbedömning och Nya Kälvestens intervjumodell.

Vi tar inte mer betalt för våra familjehem på grund av att det råder brist. Vi höjer inte heller ersättningen till familjehemmen för att locka dem till oss. Vi vill att familjehemmen ska välja oss tack vare det mervärde vi erbjuder i form av stöd och kompetensutveckling vid sidan om det faktiska arvodet, och inte för arvodet i sig.

Våra dygnspriser varierar beroende på behov och omfattningen av stöd. Vårt snittdygnspris i Sverige är 1 752 kr (2014) inom familjehemsvården. Av detta går i snitt ca 80 procent vidare till familjehemmet, direkt i form av familjehemsarvode och omkostnadstillägg (65-70 procent) samt indirekt (30-35 procent) i form av konsulentstöd inklusive omkostnader, handledning, utbildning och deltagande i konferenser.

Resterande del om knappt 20 procent täcker våra kostnader för övergripande administration. Efter skatt återstår ca 10 procent som återinvesteras i verksamheten i syfte att hela tiden ligga i framkant avseende den kvalitet vi levererar. Humana har aldrig delat ut någon vinst, och företaget betalar skatt i Sverige.

Vi är certifierade enligt RFF (Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård) och förutom att vi själva aktivt arbetar med metodutveckling, så deltar vi i flera forskningsstudier. Ett exempel är en forskningsstudie som omfattar 100 familjehem där vi kommer mäta effekten av familjehemsutbildning. Vi samarbetar också med Socialstyrelsen och prövar nya utredningsmetoder för familjehemsvården.

Vi är väldigt stolta över vår verksamhet och våra familjehem. Den som har frågor är varmt välkommen att träffa vår ledning för familjehemsverksamheten eller något eller några av våra familjehem för att få veta mer om hur det fungerar eller hur vi använder våra resurser.

Claus Forum
Affärsområdeschef
Humana Individ och familj