1. Du är här: IVOs kritik mot Humana Gärdesgatan angående omsorgen av en klient

Angående IVOs kritik mot Humana Gärdesgatan angående omsorgen av en klient

Publicerad: 2020-02-05

Den 3 februari fick ett av Humanas LSS-boenden i Västsverige ett beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, med kritik gällande omsorgen av en klient. Vi välkomnar att IVO granskar oss och vi tar kritiken på mycket stort allvar. Nu kommer vi att analysera deras synpunkter noggrant och utifrån vårt omfattande kvalitetsarbete är vi övertygade om att vi tryggt kommer att kunna svara IVO med våra synpunkter och åtgärder.

Humanas vision är Alla har rätt till ett bra liv. Det är också vår vägledning och drivkraft. För att förverkliga det arbetar vi systematiskt för att ständigt förbättra kvaliteten i våra verksamheter, alltid med den enskilda människan i fokus. I arbetet och mötet med människor med komplex problematik är det oundvikligt att avvikelser sker och då är det viktigt att lära av dem. Vi strävar efter att vara så transparenta som möjligt, såväl internt som externt. Samtidigt har vi ett regelverk att följa gällande sekretess.  

Av respekt för våra klienter och då vi har tystnadsplikt kan vi därför inte bemöta IVOs kritik i det enskilda ärendet. Av hänsyn till processen med IVO ska vi också i de fall vi har synpunkter på beslutet adressera dem till IVO. Men vi kan däremot berätta hur vi generellt sett arbetar inom våra LSS-verksamheter.

Stor delaktighet – utifrån individens egna förutsättningar
Humana har lång erfarenhet av att ge stöd till personer med utvecklingsstörning och autismliknande tillstånd. Vi har flera gruppbostäder som riktar sig särskilt till personer med autism i kombination med andra former av utmanande beteenden, exempelvis utåtagerande eller självskada.

Att bo på ett av Humanas LSS-boenden innebär att den enskildes rätt till självbestämmande ligger till grund för all daglig planering, upprättande av genomförandeplan och aktivitetsplanering. Vi strävar efter att varje boende ska uppnå största möjliga delaktighet och självständighet, med hänsyn tagen till sina förmågor och förutsättningar.

Viktigt att arbeta forskningsbaserat
Vi har en egen metodavdelning som följer forskning inom området. De ansvarar för att kontinuerligt utbilda och handleda vår personal. De stöttar även verksamheterna med att kartlägga behov, följa upp och anpassa verksamheten utifrån de enskilda klienternas behov. Allt för att säkerställa att personalen har de verktyg som krävs för att garantera den enskildes goda levnadsvillkor. Våra metoder har sin grund i kognitionsteorier. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, kommunikationsstöd (AKK) och lågaffektivt bemötande. För oss är det självklart att våra medarbetare ska ha rätt kunskap och kompetens och därför är också utbildningsnivån generellt sett hög bland medarbetarna.

Vi har egna utbildare inom särskild kommunikationshandledning samt i lågaffektivt bemötande) och erbjuder även extern handledning och utbildning i lågaffektivt bemötande.

Lågaffektivt bemötande är standard
Det lågaffektiva förhållningsättet ingår i den standard som Socialstyrelsen rekommenderar för LSS-verksamheter. Arbetssättet har sitt ursprung i arbete riktat till personer med autismspektrumdiagnoser men har visat sig ha god effekt även i bemötande av personer som saknar diagnos. I våra LSS-verksamheter är det därför också standard.

Lågaffektivt bemötande har sin utgångspunkt i klientens rätt att finnas till utifrån sina förutsättningar och omgivningens ansvar för att skapa förutsättningar för detta. Vi kan på så sätt minimera våld och självskada. Utvärderingar har visat att det innebär minskad sjukskrivning i omsorgen och bättre utveckling för klienten.

Det händer att polis inkallas – men det är ovanligt
Skulle det hända att man trots ett lågaffektivt bemötande inte lyckas få ner affekten kan det inträffa att polis inkallas, men det är inte vanligt. Det är en sista utväg när personal inte själva lyckas får ner affekten med de strategier som finns, både för sin egen arbetsmiljö och för klientens säkerhet. Personal ska bygga förtroende och skapa trygghet, och vi har heller inte rätt att ingripa med fasthållande åtgärder. Vi analyserar alltid en uppkommen situation i efterhand för att komma fram till hur vi ska göra för att det inte ska behöva hända igen. Vi identifierar triggers och diskuterar avledningsstrategier för att kunna avleda dessa situationer i ett tidigare skede.
Dagliga aktiviteter – på klientens villkor
Alla klienter erbjuds också dagliga aktiviteter som de sedan har rätt att tacka nej till. Det är viktigt att våra klienter har en meningsfull vardag, men aktiviteter måste få introduceras i den takt klienten vill och klarar av dem. Som boende i en gruppbostad har klienten rätt till integritet, och i det fall klienten vill vara för sig själv respekterar vi det, även om tillsyn sker regelbundet under dygnet. Varje människa är en unik individ med sina unika förutsättningar. De reagerar också olika på till exempel förändringar av kända och invanda rutiner. Därför är det viktigt att vi är lyhörda när det gäller vad våra klienter vill och inte vill. På Humanas LSS-boenden bor man själv. Men man ska inte känna sig ensam.

Titti Tedenryd
Ansvarig för Humanas LSS-verksamheter