Hem

Kontaktuppgifter

Många barn i behov av familjehem

Publicerad: 2022-04-12

År 2020 placerades drygt 27 000 barn varav 70 % placerades i familjehem. Inför Nationella familjehemsdagen den 27 april vill vi uppmärksamma alla barn och unga som är i behov av hjälp samt alla fantastiska familjehem.

Barn mår bäst av att få vara en del av en familj

I Sverige har vi en grundtanke som bygger på att barn generellt mår bäst av att växa upp i en familj eller familjeliknande miljö, vilket är orsaken till att en utav de vanligaste placeringsformerna är familjehem, inte på barnhem/institutioner. Naturligtvis finns det även en andel barn som har behov som inte kan tillgodoses i ett familjehem, och dessa barn och ungdomar får bättre hjälp på ett anpassat hem, såsom HVB-hem, SiS-institutioner, LSS-boende eller liknande.

Stort behov av familjehem

Behovet av familjehem är stort, och det tycks aldrig bli täckt - det behövs alltid nya familjehem. En del familjer väljer att vara familjehem under lång tid, kanske 30 år eller mer. Andra väljer att ta emot barn under några få år då det passar med familjens levnadsförhållanden. Vissa tar emot ett barn som bor kvar under hela uppväxten. Andra har utrymme i både hem och hjärta för att ta emot flera barn på samma gång. Ytterligare andra väljer att ta emot barn för korta perioder som jourhem. Variationerna är många, och dessutom behövs olika typer av familjer för olika typer av barn och deras behov. Även då det finns lediga familjehem så kan det vara att det inte finns ett familjehem som passar just ett specifikt barn. Familjekonstellation, geografiska avstånd, barnets svårigheter och andra viktiga parametrar ska matchas med varandra.

Varför placeras barn i familjehem?

Många barn som är i behov av ett familjehem placeras på grund av bristande omsorg i den egna hemmiljön, frivilligt (SoL) eller med tvång, där barnet blir omhändertaget av socialtjänsten (LVU). Barn kan även placeras på grund av eget beteende, då de exempelvis utsätter sig själva för risker på ett eller annat sätt; kriminalitet, missbruk, självskadebeteende och så vidare. Det finns även en andel barn som placeras för att de saknar vårdnadshavare (avlidna föräldrar) eller för att det inte finns vårdnadshavare i Sverige (ensamkommande flyktingbarn).

Fördelarna med familjehemsvård framför andra vårdformer

Barn som varit utsatta för bristande omsorg i sin ursprungsfamilj har ofta en brist på tillit till vuxenvärlden. De har blivit lämnade till att förlita sig på sig själva, vilket ofta har hämmat en positiv utveckling och ett sunt växande. Dessa barn, som blivit “trasiga” i relation, behöver “repareras” i relation, och få en möjlighet att våga lita på vuxna igen och kunna lära sig att vara barn på nytt. Detta läkande sker oftast bäst i en familj, med få vuxna att knyta an till. 

Därför är stödet så viktigt när man är familjehem

Barn och ungdomar som är i behov av boende har oftast ett bagage med svek och ibland mycket svåra upplevelser. För att överleva under svåra förhållanden har barnet ofta utvecklat strategier som varit nödvändiga under rådande omständigheter, men som kan bli svåra att förstå och hantera i familjehemmet. Svåra omständigheter under uppväxtåren hämmar ofta den naturliga utvecklingen hos dessa barn. De kan upplevas vara väldigt kompetenta i vissa avseenden, högt över jämnåriga, men vanligt är att de i andra avseenden upplevs mycket yngre än sin faktiska ålder. Det är vanligt att barnen eller ungdomar upplevs “ojämna” i sin utveckling, och många gånger är det den känslomässiga utvecklingen som har fått stå tillbaka. Detta kan innebära en stor utmaning för familjehemmen. De behöver många gånger stöd och handledning för att förstå barnets beteende och för att själva kunna stötta och hjälpa barnet på bästa sätt.

Därför ger vi på Humana ett omfattande stöd till våra familjehem. Stödet består av handledning och utbildning. Våra familjehemskonsulenter har lång erfarenhet av att handleda familjehem. Vi erbjuder både grundutbildning och mer specialiserade utbildningar efter de placerade barnen och familjehemmens behov. Vi har även jour dygnet runt om något skulle hända.

Vill du veta mer om hur vi på Humana arbetar med familjehem?

Delta på vår digitala föreläsning den 27 april kl 13.00-14.00

Anmäl till föreläsning "Världens finaste uppdrag – att vara familjehem"

Vill du veta mer om att bli familjehem?

Läs mer om att bli familjehem här