Hem

Kontaktuppgifter

Vi hjälper till att avlasta våra anstalter

Publicerad: 2024-03-22

Att våra fängelser fylls i hög takt kan man ofta höra om i media. Hur arbetet går till när kriminalvårdens intagna ska ut på andra sidan sägs det mindre om. Ändå är utslussningen en viktig fas med stor påverkan på hur det ska gå för individen efteråt – och därmed naturligtvis avgörande för att förebygga ny kriminalitet. Efter flera år på anstalt är det inte självklart att man kan gå rakt ut till ett “vanligt” liv. På vårt halvvägshus i Malmö gör vi stor skillnad när det gäller övergången till samhället.

2007 beslutade riksdagen om ändrade regler gällande utslussning med syfte att öka den intagnes förutsättningar att leva ett liv utan kriminalitet. Som ett led i att individualisera förberedandet av frigivningen togs fler utslussningsalternativ fram, däribland halvvägshus. Idag finns tre halvvägshus för män i Sverige; Stockholm, Göteborg och Malmö. Humana driver den senare.

Halvvägshuset i Malmö har plats för 17 intagna och man kan komma hit den sista delen av sitt straff, efter ansökan. Frivårdshandläggarna granskar och beslutar om man är föremål för utslussningsinsatsen. Om man på något sätt skulle bryta mot villkoren för utslussningen kan vistelsen avbrytas och man återgår till anstalten.

Halvvägshuset är en kostnadseffektiv insats i jämförelse med våra anstalter som är kostsamma och kräver mycket personalresurser. Ett krav för insatsen är att den intagna utför någon form av sysselsättning, utbildning eller arbete vilket innebär att man betalar skatt och skapar bättre förutsättningar för återgång till samhället.

De som arbetar på halvvägshuset både övervakar och stöttar de som bor där. Varje intagen har ett tidsatt schema där man hela tiden vet var individen befinner sig. Utöver arbete och studier har den intagne rätt till fritid, detta för att värna om normalisering och sunda levnadsvillkor. Till exempel kan den intagna använda tiden för att gå och handla, träffa familj eller träna. Vid varje hemkomst lämnas ett utandningsprov som kompletteras med regelbundna urinprov för att säkerställa drogfrihet. Här finns inga utrymmen för missar.

De som beviljats vistelse på halvvägshuset har bedömts noga för lämplighet och det är tydligt att den intagne känner stor tacksamhet för den möjligheten. Tiden används till att förbereda sig för ett liv i frihet. Många har familj som de kan gå tillbaka och bygga upp relationerna till igen. Ett stöttande nätverk är en viktig del för att hålla sig ifrån kriminalitet.

En kanske ännu viktigare aspekt är möjligheten till arbete och således en egen försörjning efter frigivningen. De som står utan bostad får också möjlighet att påbörja bostadsletandet under sin vistelse hos oss, vilket gör att de förhoppningsvis har en bostad när de flyttar ut.

När man beskriver halvvägshuset så känns insatsen på något vis självklar, men det är den inte. De individer som behöver fortsatt stöd och hjälp efter frigivning kan i vissa fall få en handläggare på Socialtjänsten ett par månader före frigivning. Malmö stad är ett av dessa goda exempel som påbörjar planering tillsammans med den intagne för att främja återgången till samhället. Men i många kommuner kan man inte ansöka om stöd och hjälp förrän nära inpå frigivning vilket skapar oro och osäkerhet inför framtiden. Detta innebär att en person som varit frihetsberövad i flera år, som kanske inte känner till något annat än en kriminell livsstil, kommer ut till hemlöshet och arbetslöshet. Att kriminalitet och droger skulle kunna vara lösningen för en sådan person är inte svårt att tänka sig.

- Vi behöver tro på individens egna förmågor, ge ansvar och förvänta oss att de ska klara av det. Vår roll är att skapa förutsättningar och få människor att känna sig värdefulla, säger Jessica Andersson som är enhetschef på halvvägshuset i Malmö. 

Halvvägshus fungerar inte för alla. Inom Humana arbetar vi även med stödboende som är till för de personer som har en lite längre väg att gå för att klara ett liv utan droger och kriminalitet. Även där har vi samarbeten med kriminalvården.

Men halvvägshus är utan tvekan ett framgångsrecept, som borde kunna vara en del av lösningen på överfulla anstalter. De kan ge fler en andra chans till ett “vanligt” liv, utan kriminalitet och droger. Och de kan därmed spara både pengar och lidande, med fler skattebetalare, mindre brottslighet och färre förstörda liv.

Läs mer om Halvvägshuset i Malmö