Hem

Kontaktuppgifter

Framtidsinriktad vård för sexuell beteendeproblematik

Publicerad: 2024-05-13

Humana har flera HVB runt om i landet som tar emot ungdomar med sexuellt utagerande beteende. Den här gruppen är starkt stigmatiserad och blir ofta stämplad för livet, men det finns sexualspecifik behandling som visar på god effekt.

Sexuell beteendeproblematik kan vara allt från konsumtion av barnpornografi och övergrepp på nätet till incest och våldtäkt. Ungdomar med den här problematiken kan ha många sårbarheter som kan vara resultat av både arv och miljö, till exempel psykisk ohälsa eller missbruk i hemmiljön, att själva ha varit utsatta för sexuella övergrepp eller olika psykiatriska diagnoser. En gemensam nämnare är ofta att de saknar färdigheter att fungera psykosocialt med jämnåriga. Det kan också finnas intellektuell funktionsnedsättning.

- När man har observerat och upptäckt ett sexuellt beteendeproblem kan det ofta vara toppen på ett isberg, berättar Bo Buhrman, behandlingschef på Humana.

Varningssignaler att vara uppmärksam på är gränslösa beteenden som inte upphör vid tillsägelser eller tvångsmässiga beteenden. Bo Buhrman berättar hur blottare tidigare kunde ses som relativt harmlösa, vilket dock har visat sig kunna vara ett beteende som kan eskalera till allvarligare sexuella utageranden. Om ett övergrepp har skett krävs omedelbara skyddsåtgärder och professionell hjälp.

- Vissa saker behöver ingå i en sexualspecifik behandling. Först gäller det att flytta individen från riskmiljön för att skydda potentiella offer. Sedan behöver man göra en strukturerad riskbedömning.

Humana arbetar bland annat med ERASOR, en bedömningsmetod som kartlägger riskfaktorer för återfall i sexuella övergrepp. Här tittar man på flera olika punkter som rör sexuellt intresse, attityder och beteenden, sexuell övergreppshistoria, psykosocialt fungerande, familjen och behandling.

- Det är viktigt att föräldrarna förstår och stödjer behandlingen. Vuxna runt omkring vill många gånger inte se allvaret i situationen. Ibland kan det också bli tvärtom att de inte vill ha med sitt barn att göra. Då behöver vi jobba med det. Nästa steg är den unges skolgång.

- Då behöver man först ta reda på var risken ligger. Det finns ibland föreställningen att någon som har begått ett övergrepp är som en tickande bomb och skulle kunna begå andra övergrepp hur som helst, men har till exempel övergreppet skett i hemmet med ett specifikt offer så det finnas mycket liten risk att något liknande sker i skolmiljön, säger Bo Buhrman.


Bo Buhrman, behandlingschef på Humana.

Förutom omgivningens säkerhet behöver man också tänka på den unges egen säkerhet.

 

"Vuxna runt omkring vill många gånger inte se allvaret i situationen"

 

- Det finns ofta ett starkt ogillande från samhällets sida mot den här gruppen. Man behöver därför kartlägga personens sociala situation och nätverk samt rusta individen för att hantera detta. Sedan genomförs strukturerad terapi med beteendeinterventioner som är särskilt utformad utifrån aktuell riskbedömning.

Man arbetar uteslutande utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder, framför allt KBT.

Genom social färdighetsträning får ungdomarna öva på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar.

- Man behöver också prata om de beteenden som föranlett placeringen. Personalen har hög sexualspecifik kompetens och är van att möta ungdomar med sexuellt utagerande beteendeproblematik.

Övergripande mål med placeringen är att varje placerad ungdom ska nå:

  • Märkbar minskning av sexuellt utagerande beteende genom eget ansvarstagande.
  • Ökad förståelse för varför och hur beteendet har uppstått.
  • Medvetenhet om kognitiva förvrängningar kring sex och relationer och hur dessa påverkar beteendet.
  • Minskad risk för framtida sexuella övergrepp enligt vetenskapliga riskinstrument.
  • Kunskap kring olika strategier för att hantera sina känslor och de mekanismer som styr dem.
  • Fler sociala färdigheter i syfte att få ett stabilare känslo-/ relationsliv.
  • Ett för ungdomen gynnsamt förhållningssätt till sitt närmaste nätverk och andra.
  • En stabil grund att stå på och en planering inför framtiden.

Vi hjälper dig kring förfrågningar kring placeringar och insatser.

Klicka här för att kontakta oss