Två kvinnor som sitter vid ett bort och äter frukost
A person preparing food in a kitchen

Öppenvård

Humanas öppenvård har ett brett spektrum av insatser, från individuella behandlingsinsatser till familjebehandling och metoder baserat på evidens och forskning.

Humana erbjuder ett brett utbud av öppenvård på flera olika intensitetsnivåer:

Pyramid olika intensitetsnivåer
 1. Behandlingsprogram med familjehem:
  TFCO – Treatment Foster Care Oregon
  Förstärkt stödboende
  Off. Clinic familjehem särskilda behov
 2. Behandlingsprogram öppenvård:
  IHF – Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling
  Off. Clinic bedömning av särskilda behov
  IPS – Insats skolfrånvaro
 3. Familjeinsatser:
  Off. Clinic särskild öppenvård
  Familjebehandling
  Familjepedagogiska insatser
  Marte Meo, Connect
  Omsorgsbedömning
 4. Individinsatser:
  Stödboende
  SKKP (Särskild Kvalificerad Kontaktperson)
  ACE, A-CRA, rePULSE, B12
  Enskild terapi, till exempel KBT
  Förhandsbedömningar på uppdrag av Socialtjänsten
  Stödsamtal
  Kvalificerad kontaktperson
  Behovs- och riskbedömningar

Målgrupper för Humanas öppenvård

Öppenvård kan vi erbjuda alla behov som är lämpliga för vård i öppen form. Vi har en dialog om vilka insatser som kan erbjudas i öppen form och vad vi kan erbjuda om behoven är större och behöver andra mer ingripande insatser. Vi kan även erbjuda olika former av strukturerade riskbedömningar för att underlätta bedömningar inför eventuell placering.

Öppenvård för barn, unga och familjer

Vi erbjuder insatser för barn/ungdomar och deras familjer. Barnen/ungdomarna kan ha beteendeproblem samt problem med sin relation till föräldrar, andra vuxna och jämnåriga. De kan ha brister i sin skolgång och kan även ha ett socialt nedbrytande beteende samt psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer. Föräldrarna kan ibland ha svårt att tillgodose barnens grundläggande behov och kan ha nedsatt föräldraförmåga utifrån kunskap, tillsyn med mera. Ofta har man sedan innan provat andra insatser.

Vi på Humana kan till exempel erbjuda Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (IHF) som är en evidensbaserad och manualbaserad behandlingsmetod. Det finns stort forskningsstöd kring vikten av att erbjuda barn och deras familjer kvalificerad behandling. Metoden är multisystemisk och fokuserar mycket på relationer samt beteenden och målet är att bryta negativa mönster och istället öka faktorer som närhet och delaktighet, för att på så sätt undvika placering i annan vårdform. Humana kan också erbjuda andra lösningar via vår öppenvård.

Öppenvård för vuxna

Missbruk, psykiatri och samsjuklighet är något som ligger nära öppenvården är också insatser såsom funktionsbedömning och psykiatriska utredningar för att fastställa diagnos. Humanas psykiatriska öppenvård för vuxna består av ett brett spektrum av evidensbaserade metoder, som utförs av kompetenta behandlare. Många av våra vanligaste metoder för vuxna är KBT-baserade.

Medarbetare inom öppenvårdsinsatser

Inom vår öppenvård möter du kompetenta behandlare med olika metodinriktningar och samtalstekniker, för att matcha de behov som våra barn, ungdomar och familjer har. Det kan bland annat handla om familjebehandlare, ungdomsbehandlare, psykoterapeuter, socionomer eller liknande. De flesta har vidareutbildning inom en eller flera samtals- och behandlingsmetoder. Flera har även Steg 1-kompetens.

Öppenvård medan mottagaren bor hemma

Det går bra för Humana att utföra öppenvård medan den som mottar behandlingen bor kvar hemma, om det bedöms som det bästa alternativet. Vi kan möta upp klienterna där det passar dem, i hemmet, hos oss på ett av våra Humana-kontoret, på stan och så vidare.

Nästa steg efter en öppenvårdsinsats

Efter en behandling är målet att fasa ut öppenvården och att individen ska klara sig så självständigt som möjligt. För vissa innebär det att flytta hem till samma boendemiljö som tidigare, för andra innebär det en placering inom exempelvis familjehem, stödboende eller LSS-boende.

Vad som konkret händer efter en öppenvårdsinsats beror på hur klienten svarar på behandlingen. I vissa fall kan vi föreslå nya behandlingar. Under en insats inom öppenvården har vi alltid löpande avstämningar med socialtjänsten, för att utvärdera behov och intensitet.

Vanliga frågor och svar

Går det att få tag på öppenvården när som helst?

Generellt sker öppenvårdsbehandlingar under bokade tider (framförallt kontorstid). Under behandlingar som IHF finns en jourtelefon om en akut situation skulle uppstå utanför kontorstider, som fungerar som en rådgivningstelefon.

Kan man göra utredning i samband med en öppenvårdsinsats?

Ja. Det går utmärkt att göra utredningar samtidigt som en öppenvårdsinsats pågår, om socialtjänsten bedömer att behov finns.

Metoder vid öppenvårdsinsatser som Humana handleder och utbildar i: