Samordnade vårdinsatser

Tillbaka till placeringsförfrågan

På Humana använder vi begreppet ”vårdfläta”. Vår övertygelse är nämligen att genom att samordna eller sammanfläta vårdinsatserna för klienten skapas en betydligt bättre förutsättning för ett gott behandlingsresultat. 

Bakgrund

Allt började med att en kommun i landet ville ha en planerad TFCO-placering. TFCO (Treatment Foster Care Oregon) är ett manualbaserat beteendeträningsprogram som vänder sig till familjer med omfattande problem, och där placering på HVB eller SiS är alternativet.

”Flickan som var föremål för insatsen började dock att skena iväg i ett negativt beteende. Så uppdragsgivaren kunde inte vänta in kartläggning och så vidare. Läget blev helt enkelt akut. Vår Familjehem- och Öppenvård kommunicerade då med medarbetare inom vår HVB-vård som omgående löste en plats åt henne”. Jörgen Andersson, verksamhetsutvecklare på Humana, berättar att flickan nu väntar på att göra en uppstart i en behandlingsfamilj (enligt TFCO) som planerat.

Bild på cementrör som ligger staplade på varandra

Flexibel lösning

”Att gå från en insats till nästa, med lägre intensitet. I vår vårdfläta skapar vi en flexibel lösning med samordning av alla de insatser som vi kan erbjuda våra uppdragsgivare” fortsätter Jörgen. ”Individens behov är alltid i centrum. Den bärande grundtanken är att skapa en fungerande vårdfläta för klienten i syfte att få ett hållbart resultat”.

Enligt Jörgen kan vårdflätan till exempel innehålla öppenvård, placering i familjehem eller behandlingsfamilj. Det kan också vara på ett boende (akut eller planerat), utslussning via HVB eller i eget stödboende med tillsyn.

Samarbete

Karin Törnqvist är enhetschef för Humanas öppenvård i Skövde. ”En absolut framgångsfaktor i det här enskilda fallet har varit viljan att samarbeta. Att vi har haft tänket att det inte spelar så stor roll vilken enhet som ’äger’ ärendet. Utöver detta skulle jag säga att vi haft ett bra upplägg gällande planering och kommunikation. Samt att vi haft en bra dialog med vår uppdragsgivare”.
När bild på en hands som håller i ett räcke

Kompetens och kvalitet

Mikael Eriksson är föreståndare på det behandlingshem där flickan bodde: ”Vi har så mycket att erbjuda inom Humana”, fortsätter han. ”Kompetensen som finns i företaget är otrolig och allsidig. Det gäller att alla medarbetare på Humana tar sitt ansvar. Att vi försöker lyfta blicken från vår oerhört intensiva vardag. Ser möjligheterna i vår storlek och hjälper till att lösa de situationer som uppstår” säger Mikael.

Caroline Lidberg är enhetschef på Kilen HVB. Hon tycker att arbetet med vårdflätan är kvalitetshöjande. ”Jag anser att man med ett ”vårdflätetänk” kan erbjuda kvalitativ och säker vård. Då det blir tryggt i överlämningarna mellan de olika insatserna. Man kan också i sina olika professioner göra en komplett bild av ärendet och på så vis lättare erbjuda rätt insats”.

När jag ber henne beskriva fördelarna med denna typ av tjänst nämner hon de positiva effekterna av att samverka. ”Det har underlättat i andra ärenden” säger hon. ”Jag har kunnat förmedla en tydlig bild av hur vi på Humana kan vara behjälpliga under hela processen som den unge är i behov av stöd. Oavsett hur vårdbehovet förändras under placeringstiden”.

En flicka som går ensam på en skogsväg

Enklare för uppdragsgivaren

Vad är då styrkorna med att arbeta i en så kallad vårdfläta?

Karin Törnqvist svarar. ”Det är professionellt att kunna erbjuda uppdragsgivare och klienter en kedja av insatser som tillsammans möter de vårdbehov som finns. Det blir också smidigt genom att uppdragsgivaren endast behöver ta en enda kontakt och sedan får stöd i att göra en mer långsiktig planering. Till klienten vill vi förmedla känslan av sammanhang och struktur”.

Skapar möjligheter

Principen med samordnade vårdinsatser sprider sig nu inom Humana. Mikael har sett det på nära håll. ”Vi har sett möjligheterna i att samarbeta. Vi har träffats i andra sammanhang och då har det blivit naturligt att vi börjat fundera på lösningar tillsammans. Vi har även haft sittningar för att lära känna varandras verksamheter och få kontaktpersoner att vända oss till”, avslutar Mikael.