1. Start
 2. Individ och familj
 3. Skyddsplaceringar för barn och vuxna
Suddig bild på personer som sitter vid ett matbord.

Skyddsplaceringar för barn och vuxna

Vi ordnar skyddsplaceringar i olika boendeformer, både planerade och akuta placeringar. Med individuella lösningar för skyddat boende hjälper vi de som behöver det – oavsett om det gäller barn, unga, kvinnor, män eller familjer. De boendes säkerhet är central. Vi kan snabbt ordna larm och andra praktiska faktorer gällande skydd.

Metod och målgrupp

Vi arbetar med följande riskbedömningar i samband med skyddsplaceringar, där alla metoder är evidensbaserade:

 • PATRIARK-V2 är en riskbedömning för att bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld
 • SARA är en riskbedömning för risken till upprepat partnervåld, när förövaren och offret ha eller har haft en nära relation
 • Check-15 är en riskbedömning för att bedöma hot och våld från och mellan kriminella aktörer.

Vi tar emot personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation och personer som är utsatta för hot och hot om våld. Vi erbjuder jour dygnet runt för de skyddsplacerade och kan stötta upp med öppenvårdsinsatser vid behov.

Våra skyddsplaceringar

Erfarna familjehem

Vi har lediga familjehem med erfarenhet av personer som behöver leva skyddat utifrån bland annat kriminalitet och hedersrelaterat våld. Familjehemmen handleds av konsulenter med erfarenhet av skydd. Vi kan vid behov erbjuda kostnadsfritt konsulentstöd vid frågor rörande hedersproblematik. För mer info, ring oss på: 010-458 05 54

Stödboende

Vi kan erbjuda ett eget boende med individanpassat stöd för både ungdomar (från 16 år) och vuxna. Förutom att implementera ett skyddstänk är målet även att individen ska kunna leva ett självständigt liv fritt från hot och hot om våld. Vi har lägenheter i olika delar av landet.

Placering i gårdshus

Vi erbjuder förälder-barnplacering i flera av våra gårdshus. Vi tar även emot akutplaceringar. I anknytning till gårdshusen finns alltid ett familjehem som handleds av en familjehemskonsulent. Både familjehemmen och konsulenterna har erfarenhet från placeringar med behov av skydd.

HVB

Humana har ett flertal HVB-hem med möjlighet att ta emot skyddsplaceringar. Vi har en bred kompetens och kan även arbeta med annan problematik utöver skyddet. Vi arbetar aktivt med att implementera ett skyddstänk och riskbedömningar är en del av skyddet. Vår personal har kontinuerlig handledning i varje ärende. Ett av fokusområdena är att lära individen hur man lever skyddad. HVB-hemmen har utarbetade rutiner för hur man hanterar skyddade personuppgifter samt hur vi aktivt arbetar kring den skyddade.

Utbildning, föreläsningar och konsultstöd


Inom Humana finns stor kompetens kring frågor som rör skyddsplaceringar. Utöver boende kan vi därför även erbjuda:

 • Grundutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck
 • Utbildning i PATRIARK-V2
 • Utbildning i SARA
 • Utbildning i att arbeta med våldsutsatta personer
 • Fördjupningsutbildning i att arbeta med inre och yttre skydd för våldsutsatta personer
 • Handledning gällande skydd