Hem

Kontaktuppgifter

A large lawn in front of a house

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 14–18 år
 2. Kommun:
  Uppland
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Tibble Gård Ungdomshem AB, 556632-1757
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Målgrupp övrigt
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Depression
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Skydd
 • Hedersproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Psykologsamtal
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Mindfulness
 • ÅP - Återfallsprevention
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Massage
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Uppland

Aminagården HVB

Aminagården är ett litet familjärt HVB med hög målgruppsspecifik kompetens som behandlar utifrån KBT med inslag av DBT. I regionen har vi tillgång till en egen behandlingsenhet för bland annat utredningar, riskbedömningar och terapier. Enheten är HBTQI-certifierad.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 14–18 år
 2. Kommun:
  Uppland
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Tibble Gård Ungdomshem AB, 556632-1757
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Målgrupp övrigt
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Depression
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Skydd
 • Hedersproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Psykologsamtal
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Mindfulness
 • ÅP - Återfallsprevention
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Massage
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A large lawn in front of a house
 • A bedroom with a bed and a chair in a room
 • A tree in a grassy field
 • A stove top oven sitting inside of a kitchen
 • A chair in a room
 • A living room with a wooden floor
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A kitchen with a sink and a window
 • A view of a kitchen
 • A car parked in front of a house
 • A tree in a grassy field
 • A large lawn in front of a house
 • A bedroom with a bed and a chair in a room
 • A tree in a grassy field
 • A stove top oven sitting inside of a kitchen
 • A chair in a room
 • A living room with a wooden floor
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A kitchen with a sink and a window
 • A view of a kitchen
 • A car parked in front of a house
 • A tree in a grassy field

Lokaler

Aminagården är en liten familjär behandlingsenhet, inrymd i en spatiös 1920-talsvilla en bit utanför Knivsta. Villan har två våningar med alla ungdomsrum på övervåningen. Det är nära till motion i den omgivande skogen med sina promenadstigar. Till huset hör en trädgård med möjlighet till grillning och andra utomhusaktiviteter.

Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

Aminagården tar emot ungdomar med självdestruktiva beteenden i olika former och känsloregleringsproblematik. Det är ungdomar som har vuxit upp under ogynnsamma förhållanden och som har svårigheter i sin nuvarande livssituation. Det kan bland annat ta sig uttryck i utagerande beteenden, självskada, tillbakadragenhet och vad som kan tyckas vara irrationellt agerande.

Aminagården riktar sig även till unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Missbruk kan vara en följd av det primära traumat, men vi tar inte emot ungdomar där primärtillståndet är missbruk.

Enheten är HBTQI-certifierad och tar emot ungdomar oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU och kan även erbjuda insatser via öppenvårdsbeslut. Vi har möjlighet att ta emot ungdomar för utredningsuppdrag/riskbedömning.

Behandling

På Aminagården arbetar vi utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder. Huvuddelarna i vårt behandlingsupplägg är enskild terapi (KBT), manualbaserad DBT i grupp, strukturerade kontaktmannasamtal, MI-interventioner samt vid behov alkohol-/drogterapi. Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet.

Vi arbetar också med social färdighetsträning, där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag, kompletterad med teckenekonomi och andra förstärkningssystem, där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Exempel på ytterligare vårdinnehåll är familjearbete.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Övergripande mål med placeringen är att varje placerad ungdom ska nå:

 • Märkbar minskning av eventuellt självskadebeteende och/eller andra destruktiva symtom.
 • Ökad förståelse för sina känslor och de mekanismer som styr dem.
 • Fler färdigheter i syfte att få ett stabilare känsloliv.
 • Ett för ungdomen gynnsamt förhållningssätt till sitt närmaste nätverk och andra.
 • En stabil grund att stå på och en planering inför framtiden.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård.

Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem och stödboende inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Har det varit en längre placering kan vi planera en gradvis utslussning, med växelvis boende hos oss och på hemorten eller i en av Humanas stödlägenheter. Därmed ges möjlighet att öva på de färdigheter som krävs för den nya boendeformen, med stödinsatser av vår personal i form av tillsyn och hantering av de utmaningar som kan uppkomma.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Aminagården har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola. 

Vi har ett nära samarbete med flera friskolor samt kommunala skolor i närområdet. För ungdomar där skola inte är aktuell arbetar vi aktivt för att ordna praktik. 

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Aminagården. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen. 

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå. 

Vi har även olika forum för insikter i sin egen problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt med en sovande natt.

De som arbetar på Aminagården har behandlingspedagog- eller annan adekvat utbildning samt flera års relevant erfarenhet av arbete med målgruppen. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och fortbildning sker kontinuerligt inom KBT, DBT, MI, suicidprevention, självskadebeteende och ÅP.

Humana region Uppland, där Aminagården ingår, har en egen behandlingsenhet med vars stöd vi kan erbjuda bland annat utredningar, riskbedömningar, utbildning, handledning och terapier, inklusive familjeterapi. Behandlingsarbetet sker i nära samarbete mellan enheten och psykolog/terapeut som deltar på behandlingskonferenser och vid regelbundna avstämningar med ansvarig chef och kontaktpersoner. Denne bidrar även med utlåtanden, handledning av personal och stöttning kring behandlingsstrategier.

Genom Humana region Uppland har vi tillgång ett flertal leg. psykologer, leg. psykoterapeuter och KBT steg 1-terapeuter.

Samtliga medarbetare har kunskap och insikt i HBTQI-frågor, vilket återspeglas i vårt bemötande och i den fysiska miljön. 

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Uppland

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 14–18 år
 2. Kommun:
  Uppland
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Tibble Gård Ungdomshem AB, 556632-1757

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Shano Hassan

Föreståndare

Mohamed Shiek

Verksamhetschef

A person wearing glasses and smiling at the camera

Josefine Azrang

Placeringskoordinator

Liknande verksamheter