Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Aminagården

Aminagården är en liten familjär behandlingsenhet vilket ger möjlighet att möta den enskilda unges behov på ett följsamt sätt. Enheten tar emot flickor oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar, med självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik. Det är viktigt att tiden som placerad på Aminagården känns begriplig, hanterlig, förutsägbar och framför allt meningsfull för den unge.

 1. Bolag
  Tibble Gård
 2. Kommun
  Uppland
 3. Ålder
  14-18
 4. Kön
  Flickor
 5. Antal platser
  8
 6. Placeringsform
  HVB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Anorexia
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Län
 • Uppsala
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • CRA
 • ACT
 • DBT
 • KBT
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Tibble Gård

Om oss

Vi har ett hälsofrämjande förhållningssätt och arbetar framförallt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vi lägger stor vikt vid att observera och tydliggöra funktionella beteenden. Samt att ha ett helhetsperspektiv där vi ser varje enskild. Som en individ men också som en del av sitt sammanhang och ursprung.

All behandling sker utifrån den unges enskilda behov och resurser och byggs på de styrkor ungdomen besitter. Vi ser familjens delaktighet som en resurs i behandlingen. Vi arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv som tillerkänner varje individs lika värde oavsett kön, könsidentitet eller bakgrund. Samtliga medarbetare har kunskap och insikt i HBTQ-frågor vilket återspeglas i vårt bemötande och i den fysiska miljön.

Övergripande mål är att varje placerad klient ska nå:

 • märkbar minskning av eventuellt självskadebeteende och/eller andra destruktiva symtom
 • en större förståelse för sina känslor och de mekanismer som styr dem 
 • fler färdigheter i syfte att få ett stabilare känsloliv
 • ett för klienten gynnsamt förhållningssätt till sitt närmaste nätverk och andra
 • en stabil grund att stå på och en planering inför framtiden

Vårdinnehåll:

 • Enskild terapi (KBT)
 • Familjearbete
 • Alkohol-/drogterapi med certifierad alkohol-/drogterapeut (vid behov)
 • Strukturerade psykiatriska bedömningar
 • Utredningar
 • Hälsoundersökningar och regelbunden kontakt med sjuksköterska och psykiatriker vid behov
 • Gynnsam miljö för beteendeförändring på behandlingshemmet utifrån ett förstärknings- och fassystem
 • Motiverande Samtal (MI)
 • Avslappning, massage, mindfulness och yoga
 • Gruppsittningar med olika behandlande teman
 • Färdighetsträning
 • Exponeringsarbete
 • Fysiska aktiviteter

På Aminagården arbetar för att alla placerade unga har en regelbunden sysselsättning, utöver behandlingsarbetet, i form av praktik eller skola. Vi har ett nära samarbete med flera olika friskolor samt kommunala skolor i närområdet. Vi strävar också efter att de unga ska ha en sund fritidsaktivitet. Som möjliggör exempelvis knytande av goda kontakter, beteendeaktivering, fysisk aktivitet eller exponering. 

Bred språklig och kulturell kompetens finns i personalgruppen.

Placeringsförfrågan