Hem

Kontaktuppgifter

A living room filled with furniture and a large window

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor, transsexuella och icke-binära ungdomar 15–19 år
 2. Kommun:
  Uppsala
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Tiangruppen AB, 556378-5145
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Målgrupp övrigt
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Depression
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Skydd
 • Hedersproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Psykologsamtal
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Mindfulness
 • ÅP - Återfallsprevention
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Massage
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Uppland

Bellagården HVB

Bellagården är en liten familjär behandlingsenhet vilket ger möjlighet att möta den enskilda unges behov på ett följsamt sätt. Enheten tar emot flickor oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar, med självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik. Det är viktigt att tiden som placerad på Bellagården känns begriplig, hanterlig, förutsägbar och framför allt meningsfull för den unge.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor, transsexuella och icke-binära ungdomar 15–19 år
 2. Kommun:
  Uppsala
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Tiangruppen AB, 556378-5145
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Målgrupp övrigt
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Depression
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Skydd
 • Hedersproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Psykologsamtal
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Mindfulness
 • ÅP - Återfallsprevention
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Massage
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A dirt road in front of a house
 • A house with a grass field
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A kitchen with a sink and a window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A house that is parked on the side of a building
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A dirt road in front of a house
 • A house with a grass field
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A kitchen with a sink and a window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A house that is parked on the side of a building

Lokaler

Bellagården är en liten familjär behandlingsenhet, belägen avskilt men ändå nära Uppsala i en tvåvåningsvilla med fyra ungdomsrum på bottenvåningen och tre på övervåningen.

Till huset hör en uteplats och en stor trädgård med möjlighet till utomhusaktiviteter.

Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

Bellagården tar emot ungdomar med självdestruktiva beteenden i olika former och känsloregleringsproblematik. Det är ungdomar som har vuxit upp under ogynnsamma förhållanden och som har svårigheter i sin nuvarande livssituation. Det kan bland annat ta sig uttryck i utagerande beteenden, självskada, tillbakadragenhet och vad som kan tyckas vara irrationellt agerande.

Bellagården riktar sig även till unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Verksamheten är HBTQI-certifierad och tar emot ungdomar oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU och kan även erbjuda insatser via öppenvårdsbeslut. Vi har möjlighet att ta emot ungdomar för utredningsuppdrag/riskbedömning.

Behandling

På Bellagården arbetar vi utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder. Huvuddelarna i vårt behandlingsupplägg är enskild terapi (KBT), manualbaserad DBT i grupp, strukturerade kontaktmannasamtal, MI-interventioner samt vid behov alkohol-/drogterapi. Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet. Behandlingen fortlöper enligt ett periodsystem, bestående av kartläggnings-, behandlings- och vidmakthållandeperiod

Vi arbetar också med social färdighetsträning, där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag, kompletterad med förstärkningssystem.

Vi kan även ta emot ungdomar med visst skyddsbehov och erbjuder skyddsutredning i form av PATRIARK för bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Övergripande mål med placeringen är att varje placerad ungdom ska nå:

 • Minskning eller upphörande av destruktiva beteenden genom funktionella färdigheter.
 • Ökad förståelse för sina känslor och de mekanismer som styr dem.
 • Fler färdigheter i syfte att få ett stabilare känsloliv.
 • Ett för ungdomen gynnsamt förhållningssätt till sitt närmaste nätverk och andra.
 • En stabil grund att stå på och en planering inför framtiden.

Planering för tiden efter behandlingen sker så tidigt som möjligt. Detta för att vi under placeringen ska kunna arbeta aktivt med de färdigheter som krävs för att klara av sin vardag och boendeform i nästa steg. Under hela placeringen arbetar vi tillsammans med eventuellt nätverk för att ge dem så goda förutsättningar som möjligt för att kunna stötta och vidmakthålla den nya funktionsnivån hos ungdomen.

Inför utsluss utformar den unge en vidmakthållandeplan tillsammans med personalen. Den syftar till att tydliggöra för ungdomen risksituationer att vara observant på, samt vilka nya färdigheter som ska användas för att undvika återfall i destruktivt beteende.

Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem och stödboende inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Humanas HVB har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en lämplig skolplacering.

Vi har ett nära samarbete med flera olika friskolor samt kommunala skolor i närområdet. För ungdomar där skola inte är aktuellt arbetar vi aktivt för att ordna praktik.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Bellagården. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

Vi har även olika forum för insikter i sin egen problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt med en sovande natt.

De som arbetar på Humanas HVB har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

De som arbetar på Bellagården har behandlingspedagog- eller annan adekvat utbildning samt flera års relevant erfarenhet av arbete med målgruppen. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och fortbildning sker kontinuerligt inom KBT, DBT, MI, suicidprevention och självskadebeteende.

Humana region Uppland, där Bellagården ingår, har en egen behandlingsenhet med vars stöd vi kan erbjuda bland annat utredningar, riskbedömningar, utbildning, handledning och terapier. Behandlingsarbetet sker i nära samarbete mellan enheten och psykolog/terapeut som deltar på behandlingskonferenser och vid regelbundna avstämningar med ansvarig chef och kontaktpersoner. Denne bidrar även med utlåtanden, handledning av personal och stöttning kring behandlingsstrategier.

Genom Humana region Uppland har vi tillgång ett flertal leg. psykologer, leg. psykoterapeuter och KBT steg 1-terapeuter.

Samtliga medarbetare har kunskap och insikt i HBTQI-frågor, vilket återspeglas i vårt bemötande och i den fysiska miljön. 

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Uppland

Nike Löfgren Maneepong

Föreståndare

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor, transsexuella och icke-binära ungdomar 15–19 år
 2. Kommun:
  Uppsala
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Tiangruppen AB, 556378-5145

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Nike Löfgren Maneepong

Föreståndare

A person standing posing for the camera

Peyman Saleh

Verksamhetschef

A person wearing glasses and smiling at the camera

Josefine Azrang

Placeringskoordinator