Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Davidsbogård

HVB för pojkar 12-20 år med psykiatriska funktionshinder i kombination med olika grader av beteendestörningar. De kan utöver det ha ett etablerat missbruk eller riskbruk. Vi arbetar med strukturerad vård och behandling och har KBT och LAB som grund.

 1. Bolag
  Davidsbogård
 2. Kommun
  Norberg
 3. Ålder
  12-20
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  12
 6. Placeringsform
  HVB

Linnévägen 2
Norberg 
Telefon: 0702-31 97 14
Fax: 0223-215 00

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • Fobier/depressioner
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Konvalescens
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
 • Utsluss
Övrigt
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Västmanland
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • Tydliggörande pedagogik
 • Studio III
 • ACT
 • HAP - Haschavvänjning
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
 • Återfallsprevention
 • ACRA
 • CRAFT
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
Bolag
 • Davidsbo Gård

Om oss

Se en 3D-visning av Davidsbogård här!

Vi tar emot pojkar, 12–20 år, både SoL och LVU. Vi arbetar efter evidensbaserade metoder och förhållningssätt, vi har valt att jobba efter ett helhetsperspektiv där vi även har möjlighet att erbjuda anhörigbehandling, då vi ofta ser att våra ungdomar gör framsteg samtidigt som föräldrar saknar kunskap och verktyg hur de skall bemöta ungdomar efter avslutad behandling.

Metoder och förhållningssätt vi arbetar efter är ACRA (missbruksbehandling ungdom), CRAFT (anhörigbehandling), HAP, ÅP, MI, ART och Studio III. All dokumentation görs utifrån BBIC.

Vi bygger vår dagliga struktur utifrån ett lågaffektivt bemötande med läran i vardag som grund, och vi använder relationen som ett verktyg i behandlingen. Personalen har fått fördjupad kunskap i det lågaffektiva genom en Studio lll-utbildning. Vår behandlingsmodell är till viss del grupporienterad på så vis att barnen ska få den kunskap och information som krävs för att fungera i vårt gemensamma samhälle efter behandlingen. Det kan handla om att lära sig ekonomi, matlagning, hygien, kontakt med olika myndigheter mm.

Behandlingen utgår från konkreta mål i genomförandeplanen. De dagliga behandlingsinslagen syftar till aktivt förändringsarbete för varje ungdom. Individuella mål utformas mellan kontaktperson samt den unge utifrån dennes genomförandeplan som följs upp kontinuerligt via kontaktmannasamtal.

Vi har fysiska aktiviteter såsom fotboll, bad, promenader, trädgårdsarbete och liknande. Vi erbjuder helgaktiviteter i form av bland annat friluftsliv, bio samt utflykter. Att väcka ett intresse för en fritidssyssla är ett viktigt mål under placeringen. 

Målsättningen är att vardagen ska vara trygg, strukturerad, tydlig och förutsägbar. Viktiga inslag i behandlingen är en hög grad av omsorg och samarbete med ungdomens sociala nätverk där ungdomens delaktighet står i fokus. Vi använder oss av fassystem där det ges alltmer ansvar till den unge ju högre upp i fas man kommer. Utöver fasta mål upprättas individuella fasmål, dessa är den unge delaktig i att ta fram. 

Konsulterande läkare ansvarar för eventuell medicinsk behandling och enheten har läkare, sjuksköterska samt HSL-personal knuten till sig via vår mottagning Cureum

Utifrån varje enskild ungdom hittar vi en lösning kring skola eller praktik utifrån dennes funktionsnivå. Detta sker i samarbete med Norberg eller närliggande kommun. Personal från enheten ser till att pojkarna kommer till och från skolan varje dag. De som av olika skäl inte går till skola eller praktik har daglig sysselsättning i nära kontakt med behandlare på behandlingshemmet. 

Vi har möjlighet till olika boendeformer; från gemensamt boende med eget rum till enskilt boende tillsammans med personal.

Placeringsförfrågan