Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Davidsbogård

HVB för pojkar 12-20 år med psykiatriska funktionshinder i kombination med olika grader av beteendestörningar. De kan utöver det ha ett etablerat missbruk eller riskbruk. Vi arbetar med strukturerad vård och behandling och har KBT och LAB som grund.

 1. Bolag
  Davidsbogård
 2. Kommun
  Norberg
 3. Ålder
  12-20
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  7+2
 6. Placeringsform
  HVB

Linnévägen 2
Norberg 
Telefon: 0702-31 97 14
Fax: 0223-215 00

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • Fobier/depressioner
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Konvalescens
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
 • Utsluss
Övrigt
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Västmanland
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • Tydliggörande pedagogik
 • Studio III
 • HAP - Haschavvänjning
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
 • Återfallsprevention
 • ACRA
 • CRAFT
 • ACT
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
Bolag
 • Davidsbo Gård

Om oss

Se en 3D-visning av Davidsbogård här!

Davidsbogård är enheten som skapar trygghet för de som kommer till oss. I en härlig miljö med nära till naturen skapar vi de bästa förutsättningarna vi kan för att ge unga människor möjligheten att göra positiva förändringar i sitt liv.  

Vi tar emot killar 12–20 år med psykiatriska funktionsvariationer i kombination med olika grader av beteendeproblematik. De kan utöver det, ha ett etablerat risk-eller missbruk. Inför varje placering hos oss, har vi en matchningsprocess utifrån befintlig målgrupp och ungdomens problematik. För oss är det viktigt att ungdomen är med i processen inför placeringen. 

Vi arbetar med strukturerad vård och behandling med KBT och lågaffektivt bemötande som grund. Vi tar emot ungdomar enligt SoL och LVU.  

Målsättningen är att vardagen ska vara trygg, strukturerad, tydlig och förutsägbar. Viktiga inslag i behandlingen är en hög grad av relationsskapande och samarbete med ungdomens sociala nätverk där ungdomens delaktighet står i fokus. 

Behandlingsmetoder

Metoder vi arbetar efter: ACRA (missbruksbehandling ungdom), CRAFT (anhörigbehandling med fokus på medberoende) HAPÅP,MIARTREPULSEStudio III men också Kriminalitet som livsstil.  

Vi har valt att jobba efter ett helhetsperspektiv där vi också har möjlighet att erbjuda stöd till föräldrarna. Vid behov kan vi erbjuda föräldrarna till att komma till boendet för en anhörighelg. Under en sån helg kan vi förmedla nya förhållningssätt och ge dem nya verktyg att hantera situationen på.  Vi ser ofta att när våra ungdomar gör framsteg så saknar föräldrarna kunskap och verktyg gällande hur de ska bemöta ungdomar efter avslutad behandling. 

All dokumentation görs utifrån BBIC.  

Personalen har fått fördjupad kunskap i det lågaffektiva genom en Studio lll-utbildning. Vår behandlingsmodell är till viss del grupporienterad. På så vis får ungdomarna den kunskap och information som krävs för att fungera i vårt gemensamma samhälle efter behandlingen. Det kan handla om att lära sig ekonomi, matlagning, hygien, kontakt med olika myndigheter mm.  

Behandlingen utgår från konkreta mål i genomförandeplanen. De dagliga behandlingsinslagen syftar till aktivt förändringsarbete för varje ungdom. Individuella mål utformas mellan kontaktperson samt den unge utifrån dennes genomförandeplan som följs upp kontinuerligt via kontaktmannasamtal.  

Enheten har läkare, terapeut, sjuksköterska samt HSL-personal knuten till sig via Cureum.  Det är en enhet inom Humana med specialistkompetens mot barn och unga. Varje ungdom har möjlighet att få tillgång till en terapeut regelbundet. 

Aktiviteter

Vi erbjuder fysiska aktiviteter såsom fotboll, bad, gym, promenader, trädgårdsarbete och liknande. Vi erbjuder helgaktiviteter i form av friluftsliv, bio, bowling samt utflykter. Att väcka ett intresse för en fritidssyssla är ett viktigt mål under placeringen. 

Skola/Sysselsättning

Utifrån varje enskild ungdom hittar vi en lösning kring skola eller praktik utifrån dennes funktionsnivå. Detta sker i samarbete med Norberg eller närliggande kommun. Personal från enheten ser till att pojkarna kommer till och från skolan varje dag. De som av olika skäl inte går till skola eller praktik har daglig sysselsättning i nära kontakt med behandlare på behandlingshemmet. 

Placeringsförfrågan