Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
A group of people standing in front of a fence

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 0-20 år
 2. Kommun:
  Karlstad
 3. Boendeform:
  Familjehem och öppenvård
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-21 år
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • HBTQI
Län
 • Värmland
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • BPSD
 • DCD
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Företagshälsovården/missbruk
 • Fysiska funktionshinder
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Konvalescens
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Intellektuell funktionsnedsättning
Familjehem
 • Familjehem
 • Familjehem, konsulentstött
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem, konsulentstött
 • Familjehem med tilläggstjänst öppenvård
 • Behovsanpassade insatser
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
 • Öppenvård
 • Skyddat boende
 • Tillgång till Humanas HSL-team Cureum
Metod och insats
 • BBIC
 • Connect
 • IHF
 • Humanas bedömningsmanual för familjehemsutredningar
 • DBT
 • Ett hem att växa i
 • KBT
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI - motiverande samtal
 • Nya Kälvesten
 • Återfallsprevention
Lagrum och tillstånd
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
Bolag
 • Södertörns Familjevård
 • Familjeforum
 • Familjevårdskonsulenterna
 • KBT Mälardalen
 • Sociala Tjänster

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Karlstad, Dalarna

Karlstad familjehem och öppenvård

Humana familjehem och öppenvård arbetar över hela Sverige med en bred målgrupp där vi kan erbjuda stöd och hjälp till förändring i hemmiljö hos familjer, i stödboende, individuella samtal och behandlingar eller erbjuda placering i väl utredda familjehem. Här finner du information om verksamheten i Karlstad.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 0-20 år
 2. Kommun:
  Karlstad
 3. Boendeform:
  Familjehem och öppenvård
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-21 år
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • HBTQI
Län
 • Värmland
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • BPSD
 • DCD
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Företagshälsovården/missbruk
 • Fysiska funktionshinder
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Konvalescens
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Intellektuell funktionsnedsättning
Familjehem
 • Familjehem
 • Familjehem, konsulentstött
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem, konsulentstött
 • Familjehem med tilläggstjänst öppenvård
 • Behovsanpassade insatser
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
 • Öppenvård
 • Skyddat boende
 • Tillgång till Humanas HSL-team Cureum
Metod och insats
 • BBIC
 • Connect
 • IHF
 • Humanas bedömningsmanual för familjehemsutredningar
 • DBT
 • Ett hem att växa i
 • KBT
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI - motiverande samtal
 • Nya Kälvesten
 • Återfallsprevention
Lagrum och tillstånd
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
Bolag
 • Södertörns Familjevård
 • Familjeforum
 • Familjevårdskonsulenterna
 • KBT Mälardalen
 • Sociala Tjänster

Målgrupp

Humana öppenvård och familjehemsvård samarbetar med barn, ungdomar, föräldrar, familjehem och uppdragsgivare för att uppnå de mål som man tillsammans kommer fram till i den gemensamma genomförandeplanen. Målen utgår från socialtjänstens vårdplan och klientens önskemål, i de fall de framkommer. Det kan handla om mål inom områden som att öka närvaron i skolan, få fasta rutiner och struktur, lära sig hantera impulser och känsloreglering. Det kan också handla om att öka känslan av trygghet och stabilitet eller att bygga relationer. 

Målgruppen för öppenvården är de barn och ungdomar, eller föräldrar, som har behov av att utveckla färdigheter på något sätt. Som behöver stöd i att upprätthålla eller skapa kvalitativa relationer, hantera svårigheter kopplat till bakgrund med exempelvis trauma eller andra svåra upplevelser, men även hjälp i att hantera de svårigheter som kan uppkomma genom olika diagnoser. Öppenvården arbetar systemiskt och inkluderar hela nätverket där det finns möjlighet, med barnet eller ungdomen i fokus.

Jour- och familjehemsvård

För att undvika placering kan Humanas öppenvård vara behjälpliga med IHF eller andra systemiska verktyg för att bemöta de behov familjen har. I de fall en placering inte kan undvikas kan Humana familjehemsvård erbjuda jour- eller familjehem som snabbt kan ta emot ett barn i sin familj.  

Familjehemsvården riktas mot barn och ungdomar eller föräldrar och barn tillsammans som av olika anledningar är i behov av stöd och boende utanför den biologiska familjen eller ursprungsfamiljen.  Våra familjehem har primärt rum inne i huset men i vissa fall finns så kallat “bredvidboende” som är ett rum eller en stuga på gården. 

Humanas familjehemsvård har även en vuxenenhet som kan ta emot vuxna som behöver bo i familjehem.  

Kombinerade insatser: familjehem, öppenvård och Cureum 

För att kunna tillgodose de placerade barnens och ungdomarnas behov av stöd och omsorg erbjuds våra familjehem kontinuerlig handledning, utbildning och stöttning av våra familjehemskonsulenter. Konsulenterna arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag och är den samordnande länken mellan socialtjänst och familjehem. Socialtjänstens uppdrag styr konsulenternas mål och handledning av familjehemmet. 

Vi arbetar även kombinerat familjehemsvård och öppenvård för att stärka förutsättningarna till en hållbar placering, möjliggöra en eventuell hemflytt (då detta bedöms vara lämpligt), öka skyddet runt barnet eller ungdomen samt minska riskerna för sammanbrott. Insatserna samordnas av en behandlare eller familjehemskonsulent som har rollen som samordnare eller “spindeln i nätet” och har överblick över hela barnets eller ungdomens situation. Beroende på vad behovet är finns det möjlighet till ungdomsbehandling, föräldrastöd, familjebehandling, umgängesstöd eller färdighetstränare för ungdomen. Arbetet är transparent och det är en kontinuerlig kommunikation mellan barnet eller ungdomen, behandlaren och familjehemmet tillsammans med familjehemskonsulenten och socialtjänsten. Det finns många fördelar med att arbeta kombinerat och systemiskt för att barnet eller ungdomen ska känna sig trygg och sedd. Vi arbetar främst med att skapa kommunikation och stärka relationer mellan barnet och viktiga vuxna. Vilka dessa viktiga vuxna är beror självklart på barnets situation.  

Samarbete med Humanas HSL-team Cureum sker också kontinuerligt. Det finns möjligheter till utredning av diagnoser inom NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) under familjehemsplacering eller insats via vår öppenvård. Utöver detta finns tillgång till terapi och behandlingssamtal med psykolog. 

Här kan du läsa mer om Cureum

Visa mer

Adress

Karlstad, Dalarna

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 0-20 år
 2. Kommun:
  Karlstad
 3. Boendeform:
  Familjehem och öppenvård

Adress

Karlstad, Dalarna