1. Du är här: Familjehem och öppenvård – Örebro

Örebro

Humana familjehem och öppenvård arbetar över hela landet med en bred målgrupp där vi kan erbjuda stöd och hjälp till förändring i hemmiljö hos familjer, i stödboende, individuella samtal och behandlingar eller erbjuda placering i väl utredda familjehem.

 1. Bolag
  Flera
 2. Kommun
  Örebro
 3. Ålder
  0-17
 4. Kön
  Flickor och pojkar
 5. Antal platser
  cirka 700 i hela landet
 6. Placeringsform
  Familjehem eller öppenvård

Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

RFF – Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård

Kontakta oss

 1. Jour-, familjehems- och öppenvård Första numret avser dagtid, andra numret övrig tid 019-277 13 10
 2. Ulrika Gunnarson Berglund  Enhetschef
  Anna-Lena Johnsson Familjehemskonsulent
  Frida Ehn Persson Familjehemskonsulent
  Lina Richardsson Familjehemskonsulent
  Maisa Avdicausevic Familjehemskonsulent
  Maria Steiner Familjehemskonsulent
  Sofia Johnnerfelt Familjehemskonsulent

Målgrupp

Vi möter individer som av olika anledningar har svårigheter och erbjuder dem stöd i form av öppenvård och familjehemsvård. Vår målgrupp är barn, ungdomar, förälder med barn samt familjer.

Det kan vara barn och ungdomar som har behov av stöd för försvårande symtom av diagnos eller beteendestörningar så som utagerande beteende. Det kan även vara barn och ungdomar som vägrar gå i skolan eller delta i sociala aktiviteter (så kallat hemmasittande), det kan vara ungdomar med kriminellt beteende, missbruk, beroende eller annan typ av självskadebeteende. Vi arbetar även med förälder med barn som behöver stöd i sin föräldraroll, stöd i samspel mellan förälder och barn eller har behov av skydd. 

Öppenvård

Öppenvården i Örebro arbetar både med familjeinriktade och individanpassade insatser som är väl beprövade och evidensbaserade.

Vi på öppenvården arbetar med familjer där barn/ ungdomar och föräldrar ska kunna kommunicera på ett sätt där de förstår varandra och har en gemensam grund att stå på. Dessa familjer behöver stöd i att skapa möjlighet till förändring samt i att genomföra en hållbar förändring. Vi arbetar därför utifrån ett systemiskt perspektiv där barnet/ ungdomen är i centrum men familj och övrigt viktigt nätverk är inkluderade i behandlingsprocessen för att skapa hållbarhet och styrka i systemet. Detta arbete sker främst enligt metoden IHF (intensiv hemmabaserad familjebehandling), men också utifrån metoden Marte Meo som utgår från familjens vardagliga samspel och kommunikation.

Metoden TFCO (Treatment Foster Care Oregon) finns också att tillgå inom Humana. TFCO är ett beteendeträningsprogram med hög intensitet med syfte att förändra ungdomarnas beteende och stärka relationerna i familjen så mycket att ungdomar ska kunna flytta hem till antingen sin ursprungsfamilj eller ett familjehem/stödboende. 

Öppenvården arbetar också med ungdomar och unga vuxna som är i behov av individuellt stöd i form av återfallsprevention eller impulskontroll med hjälp av RePulse.

För ungdomar mellan 16-21 har vi även möjlighet att erbjuda stödboende i form av egen lägenhet i kombination med ungdomspedagog. För att erbjudas denna insats ska ungdomen bedömas vara kapabel att klara av ett eget boende med stöd från öppenvården. Insatsen kan kompletteras med behandlande insatser såsom ungdomsbehandlare, strukturerad behandling samt färdighetstränare. Syftet med stödboendeinsatsen är att ungdomen ska få en fungerande vardag gällande boende, ekonomi och sysselsättning.

Öppenvårdsinsatser kan även kombineras med familjehemsplaceringar.

Jour- och familjehemsvård

När insatser erbjuds till familjer i tid kan en placering utanför hemmet många gånger undvikas. Ibland har situationen eskalerat så att barnet, den unga eller föräldrar med barn tillsammans behöver placeras utanför hemmet en kortare (jourhemsplacering) eller längre period (familjehemsplacering). Vi har då familjehem som kan ta emot.

De barn och ungdomar som kan vara aktuella för placering i familjehem är de vars föräldrar inte har förmåga att ge den omsorg som barnet behöver men det kan också vara barn och unga som på grund av sitt eget beteende och psykiska mående inte kan bo kvar i sin biologiska familj. En del barn och ungdomar som kommer till oss är också ensamkommande flyktingbarn som behöver en familj att bo i.

Örebro familjehemsvård har familjehem i Örebro med omnejd. Dessa familjehem erbjuder främst plats inne i hemmet men vissa erbjuder även så kallat ”bredvid boende” som innebär ett rum/stuga på gården.

För att kunna tillgodose de placerade barnens och ungdomarnas behov av stöd och omsorg erbjuds våra familjehem kontinuerlig handledning, utbildning och stöttning av våra familjehemskonsulenter. Konsulenterna arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag och är den samordnande länken mellan socialtjänst och familjehem. Socialtjänstens uppdrag styr konsulenternas mål och handledning av familjehemmet.

I många fall är det bra att kombinera familjehemsvård och öppenvård. Det kan exempelvis handla om att ge biologiska föräldrar stöd i att hantera att deras barn bor i familjehem. Det kan också handla om att ge stöd till biologiska föräldrar då barnet ska flytta hem efter placering eller i umgängessituationer då barnet bor kvar i familjehemmet. Då barn och unga placeras på grund av egna svårigheter kan öppenvården förstärka den vård barnet eller ungdomen får i familjehemmet genom att arbeta med individanpassade insatser. Det ökar skyddet runt den placerade och minskar risken för sammanbrott i familjehemmet.

Mångfald

Bland vår personal finns det flera personer som är flerspråkiga. Bland våra familjehem finns en bred kulturkompetens i bl.a. den arabiska, persiska och romska kulturen och språken.

Fabriksgatan 22, vån 4
Örebro

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • BPSD
 • Damp
 • DCD
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Företagshälsovården/missbruk
 • Fysiska funktionshinder
 • Hedersrelaterat
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Konvalescens
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Familjehem
 • Familjehem
 • Familjehem, konsulentstött
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem, konsulentstött
 • Behandlingsfamilj (TFCO)
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
 • Öppenvård
 • Skyddat boende
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Örebro
Metod och insats
 • Återfallsprevention
 • DBT
 • Ett hem att växa i
 • KBT
 • CRA
 • HAP - Haschavvänjning
 • Kognitiv psykoterapi
 • Nya Kälvesten
 • BBIC
 • Connect
 • ACT
 • MarteMeo
 • MI - motiverande samtal
 • RobboMeo
 • ART
 • TFCO (f.d. MTFC)
 • IHF
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • Kontraktsvård
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
Bolag
 • Familjeforum
 • KBT Mälardalen
 • Sociala Tjänster
 • Familjevårdskonsulenterna
 • Södertörns Familjevård
Certifikat
 • Ledningssystem ISO 9001:2015
 • RFF-certifierad