Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
Kvinna ler mot en ung tjej. Man som skrattar med i bakgrunden. Sommarkänsla.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 0-20 år
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Boendeform:
  Familjehem och öppenvård
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
Län
 • Stockholm
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • BPSD
 • DCD
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Företagshälsovården/missbruk
 • Fysiska funktionshinder
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Konvalescens
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Familjehem
 • Familjehem
 • Familjehem, konsulentstött
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem, konsulentstött
 • Behandlingsfamilj (TFCO)
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
 • Öppenvård
 • Skyddat boende
Metod och insats
 • ART
 • Connect
 • CRA
 • IHF
 • BBIC
 • ACT
 • Återfallsprevention
 • DBT
 • Ett hem att växa i
 • HAP - Haschavvänjning
 • KBT
 • Kognitiv psykoterapi
 • MarteMeo
 • MI - motiverande samtal
 • TFCO (f.d. MTFC)
 • Nya Kälvesten
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • Kontraktsvård
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
Bolag
 • Södertörns Familjevård
 • KBT Mälardalen
 • Familjeforum
 • Familjevårdskonsulenterna
 • Sociala Tjänster

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Stockholm

Stockholm Familjehem och Öppenvård

Humana Familjehem och öppenvård arbetar över hela landet med en bred målgrupp där vi kan ge hjälp till förändring hemma i familjer eller erbjuda placering i väl utredda jour och familjehem.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 0-20 år
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Boendeform:
  Familjehem och öppenvård
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
Län
 • Stockholm
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • BPSD
 • DCD
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Företagshälsovården/missbruk
 • Fysiska funktionshinder
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Konvalescens
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Familjehem
 • Familjehem
 • Familjehem, konsulentstött
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem, konsulentstött
 • Behandlingsfamilj (TFCO)
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
 • Öppenvård
 • Skyddat boende
Metod och insats
 • ART
 • Connect
 • CRA
 • IHF
 • BBIC
 • ACT
 • Återfallsprevention
 • DBT
 • Ett hem att växa i
 • HAP - Haschavvänjning
 • KBT
 • Kognitiv psykoterapi
 • MarteMeo
 • MI - motiverande samtal
 • TFCO (f.d. MTFC)
 • Nya Kälvesten
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • Kontraktsvård
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
Bolag
 • Södertörns Familjevård
 • KBT Mälardalen
 • Familjeforum
 • Familjevårdskonsulenterna
 • Sociala Tjänster

Målgrupp

Familjer med barn mellan 0-18 år, hela eller delar av familjen inklusive nätverk.

Barn och ungdomar
Vi möter familjer där barnen eller ungdomarna kan uppvisa beteenden som hindrar dem att gå i skolan eller delta i sociala aktiviteter och/eller kriminalitet, drogmissbruk, självskadande etc. För att komma tillrätta med detta så arbetar vi med den unga själv, med hens familj, nätverk, skola och andra som finns kring den unga.

Ursprunget till beteendet kan vara många och härröra ur både egna svårigheter, miljön som den unga lever i och i den kommunikation som sker i familj och nätverk. Unga personer som hamnar i negativa cirklar kan ha en tendens att i samspel med sin omgivning bete sig på ett sätt så att relationer till familj, nätverk och prosociala vänner går om intet medan man i stället skapar band och upplever tillhörighet till personer och situationer som försämrar möjligheterna till ett fungerande vuxenliv på sikt.

Mindre barn
Vi vänder oss i lika stor utsträckning till familjer med små barn 0-12 år. Familjerna har ofta en hög belastning av stress och svårartade konflikter, långvariga samspelssvårigheter hemma eller på andra områden, förekomst av våld och trauman, beteendesvårigheter där olika grader av neuropsykiatriska funktionsvariationer kan påverka. Många har försökt att hitta olika sätt att lösa svårigheterna och behöver med hjälp av oss hitta alternativa lösningar i samspel och beteenden.
Visa mer

Öppenvård

Öppenvården riktar sig till familjer som behöver hjälp med att återupprätta relationer mellan familjemedlemmar, skapa kommunikation och därmed tillsammans med den unga, familjen och andra som finns runtom arbeta mot mål som är aktuella i det specifika fallet. Interventionerna för de mindre barnen är mera samspels- och anknytningsbetonade. Samtliga våra modeller är teoretiskt förankrade i anknytningsteori, affektteori, utvecklingspsykologi, systemteori, kognitiv beteendeteori, social inlärningsteori samt neuropsykologisk forskning. Vi lyfter ofta det salutogena och multisystemiska synsättet. Vi arbetar nära familjerna, med hög tillgänglighet under veckan, ofta i deras hem eller vad som blir bäst utifrån deras möjligheter. 

Familjerna kan också vara under utredning hos socialtjänsten, där socialtjänsten anlitar oss för omsorgsbedömning för att komplettera deras barnavårds utredning.

I vår öppenvård har vi våra metoder som vi, genom att de är beforskade, vet fungerar för att öka möjligheten för barnet, den unga och hens familj att minska problemtyngden. Vi har också andra beprövade modeller och kan anpassa modell utifrån behov hos familjerna. Våra metoder och behandlingar är:
 • TFCO - Treatment Foster Care Oregon
 • IHF - Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling för åldrarna 3-18
 • Omsorgsbedömning - tidsbestämd, teambaserad och strukturerad, för att komplettera socialtjänstens barnavårdsutredning
 • Erasor - riskbedömning för sexuella beteendeproblem
 • Familjebehandling, till exempel med Marte Meo, MIM/Theraplay, BOF, FFT
 • Ungdomsbehandling till exempel med Repulse, inriktning sysselsättning, social färdighetsträning
 • Samordning att koppla till olika behandlingsmodeller

Vi har också har samarbeten med de enheter i regionen och nationellt som arbetar med stödboende, HVB samt LSS,  vilket ger unika möjligheter till vårdflätor när behov finns eller uppstår.

Visa mer

Jour- och familjehemsvård

Med insatser som sätts in i tid till familjer som har hamnat i negativa mönster så kan man många gånger undvika placering utanför hemmet. I en del ärenden har dock situationen blivit sådan att barnet, den unga eller föräldrar och barn tillsammans behöver placeras utanför hemmet. Vi har då jour- och familjehem som kan ta emot.

Jour- och familjehemsvården riktar sig till barn, unga, föräldrar och barn och även vuxna som av olika anledningar under en kortare eller längre tid behöver bo utanför det egna hemmet.

Det kan vara barn och unga vars föräldrar inte har förmåga att ge den omsorg som barnet behöver men det kan också vara unga som på grund av sitt eget beteende inte kan bo kvar i sin familj. En del barn och unga som kommer till oss är ensamkommande flyktingbarn som behöver en familj att bo i. Vi kan också erbjuda familjehem till vuxna personer som på grund av kriminalitet, missbruk eller psykiska problem behöver stöd av en familj på sin väg ut till självständigt boende.

I många fall kan det vara bra att kombinera familjehemsvård och det vi erbjuder i vår öppenvård. Det kan t.ex. handla om att ge biologiska föräldrar stöd i att hantera att ha ett barn som bor i familjehem. Det kan också handla om att ge stöd till biologiska föräldrar då barnet ska flytta åter hem. Då barn och unga placeras på grund av sitt eget beteende så räcker inte alltid familjehemmets omsorger till för att förändra de negativa cirklar som barnet har hamnat i och det är då ett bra stöd att komplettera placeringen i familjehem med insatser i form av ungdomsbehandlare, Marte Meo eller annat som ökar möjligheterna att stärka skyddet runt den unga och minska risken för sammanbrott i familjehemmet.

Visa mer

Mångfald

Bland vår personal finns det flera personer som är flerspråkiga. Bland våra familjehem finns en bred kulturkompetens i bl.a. den arabiska, persiska och romska kulturen och språken.

Adress

Stockholm

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 0-20 år
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Boendeform:
  Familjehem och öppenvård

Adress

Stockholm