""

Örebro Öppenvård

Här arbetar vi med att erbjuda barn och unga med psykosocial och multimodal problematik stöd till förändring, oftast i hemmiljö. Vår inriktning är att skapa förutsättningar för god kommunikation och stärka relationer mellan barn/ungdom och familj/nätverk.

Målgrupp

Örebro Öppenvård vänder sig till barn och unga till och med 20 år med psykosocial och multimodal problematik och deras familjer. De kan behöva stöd i att skapa och upprätthålla kvalitativa relationer, samt hantera svårigheter kopplat till diagnosbild, erfarenheter och trauma.

Behandling

Örebro Öppenvård arbetar med en grundläggande inriktning att se människor och deras svårigheter i ett större sammanhang, det som kallas ett systemiskt arbetssätt. Vi inkluderar hela nätverket där det finns möjlighet, med barnet/ungdomen i fokus. Att bedriva etiskt medveten öppenvård med fokus på barnets bästa är viktigt för oss.

Vi utformar individuellt anpassade behandlingsinsatser utifrån varje problem- och behovsbild. Varje barn/ungdom ges stöd av en ungdomsbehandlare och en samordnare. Insatserna kan variera stort – allt från stödsamtal en gång i månaden till omfattande familjebehandlingar som kan pågå i ett år. Behandlingssamtalen sker primärt i ungdomens och familjens hemmiljö, men vi kan även använda de samtals- och konferensrum som finns i våra lokaler.

Vi arbetar även kombinerat med familjehemsvård och HVB-placering för att stärka förutsättningarna för en hållbar placering, möjliggöra en eventuell hemflytt, öka skyddet runt barnet/ungdomen och minska riskerna för sammanbrott. En samordnare har rollen som “spindeln i nätet” med överblick över hela barnets/ungdomens situation.

Det finns många fördelar med att arbeta kombinerat och systemiskt för att barnet eller ungdomen ska känna sig trygg och sedd. Vi arbetar främst med att skapa förutsättningar för kommunikation och stärka relationer mellan barnet och viktiga vuxna. Vilka dessa viktiga vuxna är beror självklart på barnet.

Genom behandling kan vi bidra till att undvika en placering eller korta ner placeringstid. Utvecklingen kan även ske åt andra hållet, där öppenvård eller ett stödboende fungerar som en övergång till ett eget boende efter en placering.

När vi tar emot förfrågningar lyssnar vi in handläggarens beskrivning och bedömning av behov samt dennes önskemål/förslag om lämplig insats. Därefter gör vi en helhetsbedömning och ger vårt förslag till insats. För de uppdrag som vi tar oss an utgår vi sedan från socialtjänstens vårdplan och utvecklar en individuellt anpassad genomförandeplan tillsammans med barnet/ungdomen och föräldrar. Mål sätts inom områden som att öka närvaron i skolan, skapa fasta rutiner och struktur, lära sig hantera impulser och känsloreglering. Det kan också handla om att öka känslan av trygghet och stabilitet eller att bygga relationer.

Örebro Öppenvård arbetar med evidensbaserade behandlingsmetoder och erbjuder dessutom strukturerad individuell behandling och familjebehandling helt utformad efter den enskildes behov och förutsättningar. Vanligt förekommande metoder är:

  • Omsorgsbedömning – Humanas strukturerade metod för kartläggning av föräldraförmåga. Kartläggningen utgör ett gediget underlag, som utgår från behovsområdena gällande föräldraförmåga i BBIC, för beslutsfattande om vidare insatser. Detta utgör ett komplement till barnavårdsutredningar där utredningssamtal inte räcker till. Bedömningen genomförs av erfarna familjebehandlare med samordnare, som arbetar i team om 3–4 personer.
  • IHF – en evidensbaserad och manualstyrd metod som erbjuds som komplement till kommunens öppenvård med syfte att barnet/ungdomen ska kunna bo kvar och behandlas i sin hemmiljö (finns för både barn och ungdomar). Vi är sedan maj 2024 certifierade i IHF.
  • Marte Meo – en samspelsbehandling som hjälp att stödja en positiv utveckling hos barn/ungdomar.

I kombination med dessa kan vi också erbjuda till exempel MIM, rePULSE, ÅP och TMO – både med biologiska familjer och i familjehem genom behandling eller handledning – samt andra metoder och verktyg som underlättar arbetet med att nå önskade mål för de unga och deras familjer.

Vi arbetar också med bland annat ERASOR och A-CRA.

Specialiserade insatser för sexuell övergreppsproblematik finns att tillgå inom Humanas enhet Off.Clinic, där vi kan erbjuda stöd och behandling till både överlevare och förövare av sexuella övergrepp och sexuellt utagerande problembeteenden.

VI samarbetar också kontinuerligt med Humanas mottagning Cureum för psykologiska och psykiatriska insatser. De delar lokaler med oss i Örebro och vi har därför mycket nära till utredning av diagnoser inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under familjehemsplacering eller öppenvårdsinsats, liksom till terapi och behandlingssamtal med psykolog.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Fakta om verksamheten

Kön
Flickor, Pojkar
Kommun
Örebro
Bolag
Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764
Lagrum och tillstånd
LVU

Kontaktuppgifter till verksamheten

010-456 47 50

Örebro

Placeringsförfrågan

Jonas Laouini Grevnerts

Enhetschef

jonas.laouini@humana.se072-210 18 84

Örebro Öppenvård

Niklas Svedlund

Placeringskoordinator

niklas.svedlund@humana.se073-047 98 73