En kvinna och en pojke sitter vid ett bord och leker med lego

Umeå Öppenvård

Vi arbetar med barn och unga med psykosocial problematik samt deras familjer. Vi utgår från det som fungerar och stärker individen, och ser denne och dennes svårigheter i ett större sammanhang. Vi vårdflätar ofta med Humanas familjehem, HVB och stödboenden. Vi tar även uppdrag i Norrbotten.

Målgrupp

Umeå Öppenvård vänder sig till barn och unga med psykosocial problematik samt deras familjer.

Det kan yttra sig i beteendeproblem och problem med relationen till föräldrar, andra vuxna och jämnåriga. Andra följder kan vara brister i skolgången och ett socialt nedbrytande beteende.

Vanligt är svårigheter i samspelet mellan förälder och barn/ungdom. Föräldrarna kan ibland också ha svårt att tillgodose barnens grundläggande behov och behöver stöd i sitt föräldraskap. Ofta har man redan innan provat andra insatser.

Familjerna kan också vara under utredning hos socialtjänsten, som då kan anlita oss för en fördjupad utredning/omsorgsbedömning som komplement till sin barnavårdsutredning.

Behandling

Genom insatser som sätts in i tid till familjer som har hamnat i negativa mönster, är det många gånger möjligt att undvika placering utanför hemmet. Det övergripande syftet med insatserna är att ge stöd i att skapa och upprätthålla kvalitativa relationer, och hantera svårigheter kopplat till diagnosbild, erfarenheter och trauma. Vi arbetar med ungdomen och alla som finns kring denne – familj, nätverk, skola och andra.

På Umeå Öppenvård lyfter vi ofta det salutogena och multisystemiska synsättet, det vill säga vi utgår från det som fungerar och stärker individen, och ser människor och deras svårigheter i ett större sammanhang. Vi arbetar utifrån modeller som är teoretiskt förankrade i anknytningsteori, affektteori, utvecklingspsykologi, systemteori, kognitiv beteendeteori, social inlärningsteori och neuropsykologisk forskning. Interventionerna för de yngre barnen är mer samspels- och anknytningsbetonade.

Efter en inledande kartläggningsfas utformar vi individuellt anpassade behandlingsinsatser utifrån varje problem- och behovsbild. Vår kartläggning är en del av att skapa en allians med familjen och skiljer sig från socialtjänstens utredning då den fokuserar på familjens egna upplevelser, vilka mål de har med insatsen och grunden för en kommande behandlingsallians. Det kan handla om mål inom områden som att öka närvaron i skolan, få fasta rutiner och struktur, lära sig hantera impulser och känsloreglering. Det kan också handla om att öka känslan av trygghet och stabilitet eller att bygga relationer.

Insatserna kan variera stort – allt från stödsamtal en gång i månaden till omfattande familjebehandlingar som kan pågå i ett år. Två typer av insatser utgör den största delen av verksamheten på Umeå Öppenvård:

 • IHF – en evidensbaserad och manualstyrd metod som erbjuds som komplement till kommunens öppenvård med syfte att barnet/ungdomen ska kunna bo kvar och behandlas i sin hemmiljö (finns för både yngre och äldre barn).
 • Omsorgsbedömning – Humanas strukturerade metod för kartläggning av föräldraförmåga, som komplement till socialtjänstens barnavårdsutredning.

Det här är några exempel på andra insatser vi kan erbjuda på Umeå Öppenvård:

 • A-CRA – ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar med kriminalitet/missbruksproblem där också vårdnadshavarna engageras.
 • Barnavårdsutredningar enligt BBIC.
 • Signs of Safety – strukturerade risk- och skyddsbedömningar.
 • Marte Meo – en metod för samspelsbehandling metoder och verktyg som underlättar arbetet med att nå önskade mål för de unga och deras familjer.
 • Ungdomsbehandlare – stöd till en ungdom med svårigheter som inte är direkt kopplade till familjedynamiken.
 • B12 ett KBT-baserat program för ungdomar med kriminell beteendeproblematik.
 • Familjebehandlare – när föräldrar eller familjehemsföräldrar har behov av stöd. När familjebehandling inte är motiverat kan samtal med föräldrar utgöra det stöd som behövs. Familjebehandlare kan även erbjuda samarbetsorienterade samtal med separerade föräldrar som är i konflikt, samt stöd till biologisk förälder till barn i familjehem.
 • Samtalsstöd/terapi – individuell KBT för ungdomar och vuxna.
 • Umgängesstöd – ett alternativ till exempel om barnet/ungdomen bor på ett familjehem långt bort eller om umgänge sker med biologisk förälder på annan ort.

Vårt öppenvårdsteam utgår från Umeå men kan ta uppdrag i hela Norrland. Behandlingssamtalen sker primärt i hemmiljön, men vi kan även erbjuda de samtals- och konferensrum som finns i våra lokaler.

Umeå Öppenvård samarbetar nära med de enheter inom Humana som arbetar med stödboende, HVB och familjehem, vilket ger stora möjligheter till vårdflätor. En öppenvårdsbehandling kan bidra till att undvika en placering eller korta ner en placeringstid. Utvecklingen kan även ske åt andra hållet, där öppenvård kan fungera som en övergång till ett eget boende efter en placering. Öppenvård kan också genomföras som en kombinerad insats under placering i exempelvis ett familjehem, HVB eller stödboende.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Personal

Personalen på Umeå Öppenvård är alla utbildade socionomer med vidareutbildning. I personalgruppen har vi även kompetensen psykoterapeut steg 1 och
behandlare med psykoterapi steg 1 och steg 2. Enheten har också tillgång till psykolog.

Fakta om verksamheten

Kön
Flickor, Pojkar, Icke-binära
Kommun
Umeå
Bolag
Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764
Lagrum och tillstånd
LVU, SoL 7 kap. 1 §

Kontaktuppgifter till verksamheten

090-690 41 04oppenvard.umea@humana.se

Placeringsförfrågan

Carina Söderström

Enhetschef

carina.soderstrom@humana.se070-205 73 97

Niklas Svedlund

Placeringskoordinator

niklas.svedlund@humana.se073-047 98 73