Hem

Kontaktuppgifter

A group of people standing in front of a fence

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna och vuxna 18 år och uppåt
 2. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård, Öppenvård
 3. Bolag:
  KBT Mälardalen AB, 556718-7025
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Kriminalitet
 • Narkotikamissbruk
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Sociala problem
 • Psykisk ohälsa
 • Normbrytande beteende
 • Samsjuklighet
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
Placeringsform
 • Familjehem
Metod, insats och utredning
 • NPF-utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • ADL - Activities of Daily Living
 • ART - Aggression Replacement Training
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Psykologisk bedömning
 • Psykologsamtal
 • ÅP - Återfallsprevention
 • rePULSE
 • Kriminalitet som livsstil
 • Psykologutredning
 • Psykoterapi
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Nya Kälvesten
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • LVM §27
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • Halvvägshus enskild plats

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Mälardalen

Vuxen Familjehemsvård Mitt

Vi erbjuder familjehemsvård där öppenvård kan erbjudas som en tilläggstjänst. Kombinationen ger möjlighet att etablera nya rutiner och beteenden i en miljö som liknar den man ska återvända till, vilket ökar sannolikheten för en hållbar rehabilitering.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna och vuxna 18 år och uppåt
 2. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård, Öppenvård
 3. Bolag:
  KBT Mälardalen AB, 556718-7025
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Kriminalitet
 • Narkotikamissbruk
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Sociala problem
 • Psykisk ohälsa
 • Normbrytande beteende
 • Samsjuklighet
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
Placeringsform
 • Familjehem
Metod, insats och utredning
 • NPF-utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • ADL - Activities of Daily Living
 • ART - Aggression Replacement Training
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Psykologisk bedömning
 • Psykologsamtal
 • ÅP - Återfallsprevention
 • rePULSE
 • Kriminalitet som livsstil
 • Psykologutredning
 • Psykoterapi
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Nya Kälvesten
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • LVM §27
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • Halvvägshus enskild plats

Familjehemmen

Vi erbjuder professionell familjehemsvård där öppenvård ingår, med utgångspunkt i Mälardalen.

Våra familjehem är noggrant utredda och bedömda med höga krav på omsorgsförmåga, bostadens utformning och att man kan ge den tid som krävs. Vi rekryterar löpande nya familjehem med samma kravbild.

Det finns möjligheter till boende i stad, i mindre samhällen eller på landet. I våra familjehem bor man antingen i rum inne i huset eller i ett “bredvidboende” i form av ett rum eller ett fristående hus på tomten.

Målgrupp

Vuxen Familjehemsvård Mitt riktar sig till unga vuxna och vuxna med missbruksproblematik, kriminalitet eller psykisk ohälsa.

Vi tar emot placeringar enligt SoL, LVU, LVM och KVV samt placering i halvvägshus i enskilt boende.

Arbetssätt

Insatsen på Familjehemsvård Vuxen Mitt består av konsulentstödd familjehemsplacering med social rehabilitering. Den kan kombineras med behandlingsinsatser som anpassas efter klientens behov, där nya färdigheter tränas och praktiseras i vardagen. Kombinationen familjehemsvård och öppenvård kan liknas vid en placering på ett HVB, med skillnaden att placeringen är enskild.

Placering i familjehem ger en möjlighet att etablera nya rutiner och beteendemönster i en miljö som liknar den man återvänder till efter placeringen och gör det enklare att bibehålla dessa efter hemflytt. Familjens miljö och sociala nätverk utgör grunden för en positiv inlärning och möjlighet ökar sannolikheten för en långsiktigt hållbar rehabilitering

Vid en familjehemsplacering hos oss ingår:

 • Ett konsulentstött familjehem
 • Handledning och utbildning till familjehemmet
 • Beredskapstelefon dygnet runt
 • Återrapportering till placerande myndighet

Vi har en god erfarenhet av samarbete med socialtjänst och kriminalvård, och genomför placeringen enligt uppdrag från aktuell uppdragsgivare.

Vi är duktiga på att matcha rätt hem med aktuell klients behov och mål, även när det är kort om tid.

På Vuxen Familjehemsvård Mitt arbetar vi utifrån evidensbaserade metoder med tyngdpunkt på KBT. I öppenvården finns ett urval av tilläggstjänster såsom ÅP, Kriminalitet som livsstil, MI och ART. Vi tar emot klienter med pågående LARO-behandling och samarbetar då med ansvarig LARO-mottagning.

Vid mer omfattande behov så erbjuder vi kraftigt förstärkt familjehemsvård, som kan inkludera olika stöd- och behandlingsinsatser och i vissa fall kan ses som ett fullgott komplement till HVB-hem och institutionsvård.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt övningar och handledning med såväl personal som familjehem.

Övergripande mål med en placering i något av våra familjehem är att hitta fungerande rutiner i vardagen och utifrån sina egna förutsättningar börja forma ett självständigt liv utan berusningsmedel eller kriminalitet.

Personal

Våra familjehemskonsulenter är alla socionomer, eller har annan relevant utbildning via högskola eller universitet, med flera års erfarenhet av familjehemsvård och tidigare erfarenheter från myndighetsutövande arbete. Alla har ett års handledarutbildning motsvarande högskolenivå och har en gedigen erfarenhet av missbruksproblematik och psykisk ohälsa.

Våra familjehem är ”vanliga” familjer som bedöms lämpliga att ta emot klienter med missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa. Med stöttning och handledning från ansvarig konsulent skapar de en kunskap och erfarenhet av målgruppen. Förutom individuell handledning erbjuds även grupphandledning tillsammans med andra familjehem. Genom Familjehemsportalen har de tillgång till Humanas hela utbud av webbutbildningar och -föreläsningar.

Adress

Mälardalen

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna och vuxna 18 år och uppåt
 2. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård, Öppenvård
 3. Bolag:
  KBT Mälardalen AB, 556718-7025

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Karin Olsson Dahlström

Enhetschef

Intresserad av att bli familjehem?