Hem

Kontaktuppgifter

A path with grass in front of a house

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 13-17 år
 2. Kommun:
  Norberg
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  5
 5. Bolag:
  Davidsbogård AB, 556709-4296
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Målgrupp övrigt
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Migrationsrelaterad stress
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • OCD/Tvång
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • HVB
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Studio III
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Tydliggörande pedagogik
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Psykologutredning
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Norberg, Västmanland

Fänriken HVB

Vi tar emot ungdomar med ett omfattande vårdbehov, som i många fall haft tidigare insatser. Vi jobbar med en hög personaltäthet och kan erbjuda en lugn och stimulansfattig miljö.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 13-17 år
 2. Kommun:
  Norberg
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  5
 5. Bolag:
  Davidsbogård AB, 556709-4296
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Målgrupp övrigt
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Migrationsrelaterad stress
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • OCD/Tvång
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • HVB
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Studio III
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Tydliggörande pedagogik
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Psykologutredning
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A path with grass in front of a house
 • A view of a living room
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A room with a tile floor
 • A living room with hard wood floors
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a tile floor
 • A kitchen with a stove a sink and a window
 • A kitchen with a stove top oven
 • A dining room table in front of a window
 • A castle on top of a grass covered field
 • A path with grass in front of a house
 • A large lawn in front of a house
 • A large green field with trees in the background
 • A path with grass in front of a house
 • A view of a living room
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A room with a tile floor
 • A living room with hard wood floors
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a tile floor
 • A kitchen with a stove a sink and a window
 • A kitchen with a stove top oven
 • A dining room table in front of a window
 • A castle on top of a grass covered field
 • A path with grass in front of a house
 • A large lawn in front of a house
 • A large green field with trees in the background

Lokaler

Fänriken ligger avskilt med lantliga omgivningar i utkanten av Norberg i norra Västmanland. De natursköna omgivningarna inbjuder till skogspromenader och bad från den egna bryggan (under uppsikt för de som klarat det obligatoriska simtestet).

Huset erbjuder stora ytor i förhållande till de få boende, vilket ger möjligheter till eget utrymme för den som behöver det. En stimulusfattig men trivsam inredning underlättar för ungdomarna att skapa struktur i sin vardag.

Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till trädgårdsskötsel, fotboll, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

Fänriken erbjuder en trygg miljö för ungdomar med ett omfattande vårdbehov. Det är vanligt att ungdomarna har neuropsykiatriska funktionsvariationer, med utagerande eller andra utmanande beteenden. De kan ha begränsningar i impulskontroll och socialt samspel samt vara känsliga för ljud, ljus och närvaro av andra personer. Det kan leda till svårigheter i skolan, att de lätt hamnar i konflikter och att de utvecklar självskadebeteende, ångest, nedstämdhet och isolering.

Ungdomarna har ofta flera avbrutna placeringar bakom sig. Vi inriktar oss på individuella lösningar och långsiktiga strategier som skapar förutsättningar att nå framsteg för den placerade.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. Genom Cureum, Humanas enhet för psykologiska och psykiatriska insatser, har vi tillgång till psykolog som på uppdrag av socialtjänsten kan genomföra utredningar av neuropsykiatriska frågeställningar.

Behandling

På Fänriken arbetar vi utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder. Huvuddelarna i vårt behandlingsupplägg är enskild terapi (KBT), manualbaserad DBT i grupp samt strukturerade kontaktmannasamtal. Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet. Behandlingen fortlöper enligt ett fassystem, med kartläggnings-, behandlings- och vidmakthållandefas.

Vi arbetar också med social färdighetsträning, där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Vårt förhållningssätt är salutogent, motivationsstödjande (MI) och lågaffektivt. Behandlingen bygger på de styrkor varje ungdom besitter.
En individuell planering tillsammans med varje ungdom säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Ungdomarnas föräldrar har ofta slitit hårt för att deras barn ska få rätt insatser, och deras kunskap och delaktighet är viktig för behandlingen. Hela nätverket ses som en viktig resurs i behandlingen, där vi inkluderar inte bara nära familj utan även andra vuxna stöd och förebilder så att även de får med sig erfarenheter från vistelsen. Vi håller nätverket tätt informerade om ungdomens vardag och framsteg, med fokus på det som fungerar för att skapa hopp och energi hos familj och socialtjänst.

Målet med boendet på Fänriken är att utveckla ett stabilt mående och en fungerande, meningsfull tillvaro.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat resurser inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Humanas HVB har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola, till exempel i Norberg, Fagersta, Västerås eller Sala. Vi kan även erbjuda vår egen grundskola i Borlänge, Lanternan, med kompetens och specialpedagogiska resurser för att möta varje elev utifrån dennes unika behov. Det är också möjligt att studera på distans. Om skolgång inte är ett alternativ strävar vi efter att ordna praktik.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter – särskilt värdefullt för ungdomar som behöver göra av med energin på ett konstruktivt sätt. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Humanas HVB. Regelbunden fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

Personal

En nyckel till våra goda resultat på Fänriken är den höga personaltätheten. Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande jour och en vaken natt.

De som arbetar på Fänriken har behandlingspedagog- eller annan adekvat utbildning samt flera års relevant erfarenhet av arbete med målgruppen. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och fortbildning sker kontinuerligt inom KBT, DBT, MI och suicidprevention. KBT-terapeut finns i verksamheten för terapier.

Vi har ett nära samarbete med Humanabolaget Cureum, en enhet med specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, leg psykologer, leg psykoterapeut, familjeterapeut, specialpedagoger och legitimerad sjuksköterska. Där har vi tillgång till psykolog vid behov, som också på uppdrag av socialtjänsten kan genomföra utredningar av neuropsykiatriska frågeställningar, och vi kan erbjuda allt det stöd som BUP kan inom ramen för öppenvård.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Norberg, Västmanland

Kalle Jansson

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 13-17 år
 2. Kommun:
  Norberg
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  5
 5. Bolag:
  Davidsbogård AB, 556709-4296

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Kalle Jansson

Föreståndare & verksamhetschef

A person posing for the camera

Per Jansson

Placeringskoordinator

Liknande verksamheter