Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Familjehem och Öppenvård

Familjestödsgruppen erbjuder familjehems- och öppenvård. Vi samarbetar med ett 100-tal trygga och stabila jour- och familjehem. De flesta finns i Stockholm med omnejd, men vid behov kan vi också ordna familjehem på annan ort.

 1. Bolag
  FSG
 2. Kommun
  Stockholm
 3. Ålder
  0-21
 4. Kön
  Flickor/ kvinnor och pojkar/ män
 5. Antal platser
  Cirka 100
 6. Placeringsform
  Familjehem

Stora Gungans Väg 14
12231 Enskede

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier/depressioner
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Familjehem
 • Familjehem
 • Familjehem, konsulentstött
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem, konsulentstött
Övrigt
 • Akutplacering
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Län
 • Stockholm
Metod och insats
 • BBIC
 • Connect
 • Ett hem att växa i
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
Bolag
 • Familjestödsgruppen i Sthlm

Kontakta oss

 1. Placering och rådgivning Familjestödsgruppen 08-668 44 33
 2. Tobias Fall Öppenvårdssamordnare
  Peter Klötz Kvalificerad kontaktperson 073-593 92 98
  Joakim Zakrisson Kvalificerad kontaktperson 073-948 52 37
Huset där familjestödsgruppen har en lokal

Öppenvård

Vi erbjuder:

 • Familjebehandling
 • Kvalificerad kontaktperson/ungdomsbehandlare
 • Insats för familjer med hemmasittande ungdom
 • Umgängesstöd

Familjebehandling
Vi erbjuder öppenvård för familjer samt barn och ungdomar i ålder 0-18 år. Enskilda samtal, familjesamtal, samspelsbehandling, samtal inom nätverket och samverkan med BUP, skola etc finns bland det vi tillhandahåller. Vår utgångspunkt är alltid att fokusera på den enskilda familjens specifika behov, och tillsammans hitta lösningar så att de kan komma vidare i en positiv riktning. Vårt arbetssätt grundar sig i systemteori och ett salutogent förhållningsätt. Vi skräddarsyr alltid insatsen utifrån familjens behov och socialtjänstens uppdrag.

Förutom att familjen får insats med familjebehandlare har vi alltid en samordnare som är ansvarig för att insatsen går åt rätt håll. Samordnarens uppgift är att vara en länk mellan socialsekreterare samt familjebehandlare och att vara bollplank för familjebehandlarna under  ärendets gång.

Vi kan ofta påbörja insatser inom 1-2 veckor. Vi inleder med ett tjänstemannamöte kring uppdraget och därefter uppstartsmöte med familjen. Tillsammans med familjen formulerar sedan familjebehandlaren hur de ska arbeta mot de gemensamma målen i en genomförandeplan. Under insatsens gång sker kontinuerliga uppföljningsmöten tills målen är uppfyllda och uppdraget kan avslutas. Varje månad sammanfattar behandlaren insatsen i en skriftlig rapport som delges socialsekreteraren. Vid frågor eller synpunkter är familjen alltid välkommen att kontakta samordnaren i ärendet.

Gemensamma faktorer för familjebehandlingen är att vi:

 • arbetar hemma hos familjen, om inte annat efterfrågas.
 • utgår ifrån de tider som passar familjen, dvs. vi arbetar även kväll/helg.
 • lägger stor vikt vid att skapa allians med familjen. För oss är det viktigt att familjen känner sig delaktig i insatsen.  

Vi har erfarenhet av:  

 • Våld och trauma inom familjen - Säkerhetsplanering
 • Förbereda biologiska föräldrar att få hem placerade barn
 • Samarbetssamtal
 • Barn med problematisk skolfrånvaro
 • Stöd till familjehem
 • Umgängesstöd
 • Bristande föräldraförmåga på grund av, psykisk ohälsa, missbruk, NPF-diagnos, lågbegåvning etc.
   

Familjebehandlarna är socionomer och psykoterapeuter med flertalet vidareutbildningar inom exempelvis:

 • Salutogent perspektiv
 • MI
 • Systemteori
 • Anknytningsteori
 • Nätverksteori
 • Signs of Safety
 • KBT

Kvalificerad kontaktperson
Våra kvalificerade kontaktpersoner och ungdomsbehandlare är utbildade socionomer och beteendevetare med vidareutbildningar inom bland annat lågaffektivt bemötande, MI, Hemmasittarutbildning, NPF m.fl. Vårt grundläggande förhållningssätt inom öppenvården utgår ifrån MI, att väcka ungdomens egen inre motivation till förändring och att vägleda i positiv riktning. Fokus är att stärka ungdomens positiva beteenden. Vi är alltid noggranna med matchningen mellan ungdom och kontaktperson, utifrån kompetens och övriga faktorer som kan vara viktiga i det enskilda ärendet.

Ungdomar vi har stor erfarenhet av:

 • Ungdomar med skolproblematisk frånvaro/Socialt isolerade ungdomar
 • Utåtagerande ungdomar/Kriminalitet/Riskbruk
 • Ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser
 • Ungdomar i dysfunktionella familjer
 • Ensamkommande ungdomar
   

Individanpassad insats för familjer med hemmasittande ungdom
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar som blivit hemmasittande och vi vet att ett aktivt samarbete med den unges familj gör behandlingsinsatsen mer effektiv och långsiktigt hållbar. Därför erbjuder vi en insats för hela familjesystemet där vi har ett nära samarbete med skola, eventuella vårdin­stanser och övrigt nätverk. Teamet består av en kontaktperson och en eller två familjebehandlare.

Kontaktpersonens primära fokus är att skapa allians med ungdomen och att hjälpa till med kommunikationen med vuxenvärlden. Familjebe­handlaren arbetar med de utmaningar som det innebär att vara föräld­er till en ungdom med problematisk skolfrånvaro. Genom att fånga upp hela familjesystemet möjliggörs en bättre kommunikation och förståelse mellan de vuxna och den unge och vår erfarenhet är att detta skapar en dynamik som gör det lättare att nå framgång. Insatsen består i en kartläggningsfas, behandlingsfas och eftervårdsfas.

Umgängesstöd
I de fall föräldrar är separerade och det finns ett domslut om umgänge mellan förälder och barn, kan våra familjebehandlare eller kontaktpersoner ta uppdrag som umgängesstödjare. Syftet är att säkerställa ett säkert och tryggt umgänge utifrån barnets perspektiv. 

Det kan finnas flera olika anledningar till insatsen, bland annat att barnet inte känner sin förälder så väl, att barn och förälder behöver stöd att bygga upp en relation, att det finns brister i umgängesförälderns omsorgsförmåga eller att umgängesföräldern har utövat våld mot barnen eller den andra föräldern.

Umgängesinsatser kan även förekomma som en del av familjebehandlaruppdrag där familjebehandlarna arbetar med familjehemsplacerade barn, där målet är att de ska flytta hem till de biologiska föräldrarna eller där barnen kommer vara fortsatt placerade och där umgänget fyller funktionen att bibehålla en relation sina biologiska föräldrar. För att ge umgänget så goda förutsättningar som möjligt, ur barnets perspektiv, har våra familjebehandlare alltid minst ett förberedande samtal med föräldern samt ett uppföljande samtal efter umgängestillfället.

Vi kan erbjuda umgänge i våra lokaler i Sandsborg, Enskede.

Stödboende

Vi erbjuder stödboende för ungdomar i åldern 16-20 år. Det är unga med behov av psykosocialt stöd där den enskildes bakgrund kan se väldigt olika ut. Ungdomen kan ha en historia av svåra uppväxtförhållanden, eget tidigare missbruk eller kriminalitet, hedersrelaterat våld och förtryck och /eller behov av skydd.

Läs mer om Familjestödsgruppen Stödboende